ปิดทำการ :
ทุกวันจันทร์
Hotline : 094-946-6495

Line OA : @692jqedk
Line : artanddesignschool
เกี่ยวกับรร. : ผลงานที่ผ่านมา
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ , Creative , AE , Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อสิ่ง พิมพ์, สือโซเซียล, โทรทัศน์และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer , เจ้าของธุรกิจ
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor , Producer , Production , นักโฆษณา
 
การ์ตูนอนิเมชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับ
Animator, ผู้ที่สนใจออกแบบผลิตภัณฑ์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman,วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน, บู๊ธ คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป,ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
ระเบียบการเรียน
 
โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์ (รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ)
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240  
โทร. 02-718-4894

การขอ Drop หรือหยุดพักการเรียน ชั่วคราว

      นักเรียนต้องแจ้งผ่าน email ที่ info@artanddesign.ac.th เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และต้องรักษา สิทธิ์ของตนเอง กลับมาเรียน ภายใน 4 เดือนนับจากวันเปิดคอรส์เรียนที่แสดงในบัตรนักเรียน และทางรร. ขอสงวนสิทธิ์คืน ค่าอบรม หากหลักสูตรนั้นได้เปิดคอรส์ไปแล้ว

การขอรับใบประกาศนียบัตร

1.  นักเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของชั่วโมงการเรียนทั้งหมด (ตรวจสอบจากใบเซ็นต์ชื่อทุกครั้งที่เข้าเรียน)
2.  นักเรียนต้องทำผลงานด้วยตนเองและส่งผลงานหลังเรียนจบภายใน 3 เดือน
3.  นักเรียนได้รับใบประกาศนียบัตรจะต้องได้รับพิจารณาผลงานจากอาจารย์ผู้สอนเท่านั้น
4.  นักเรียนจะได้รับใบประกาศฯหลังจากส่งงานแล้ว  15 วัน
5.  ในกรณีขอใบประกาศใบใหม่หรือสูญหาย  ค่าธรรมเนียม  100 บาท/ชุด * ติดต่อขอระเบียบการจากเจ้าหน้าที่

การขอใช้สิทธิ์เรียนทวนฟรี 2 ปี

1. น.รต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของชั่วโมงการเรียนทั้งหมด (ตรวจสอบจากใบเซ็นต์ชื่อทุกครั้งที่เข้าเรียน)

หลักสูตร

  จำนวนชั่วโมง

เวลาเรียน
80%

เวลาเรียน / ครั้งละ _ชม. ขาดได้ไม่เกิน

3 ชม.

4 ชม.

5 ชม.

Graphic Design

36 ช.ม.

28.8 ช.ม.

3 ครั้ง

2  ครั้ง

2  ครั้ง

Graphic Design Advance

30 ช.ม.

24 ช.ม.

3 ครั้ง

2  ครั้ง

2  ครั้ง

After Effect

24 ช.ม.

18 ช.ม.

3 ครั้ง

2  ครั้ง

2  ครั้ง

3Ds Max

36 ช.ม.

27 ช.ม.

3 ครั้ง

2  ครั้ง

2  ครั้ง

AutoCad , 3DsViz

32 ช.ม.

26 ช.ม.

3 ครั้ง

2  ครั้ง

2  ครั้ง

2. น.ร. ต้องนำบัตรนักเรียนให้เจ้าหน้าที่์เซ็นต์ชื่อทุกครั้ง ก่อนเข้าห้องเรียน
3. การขอเรียนทบทวน ให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และเลือกช่อง "เรียนทวน" ในหน้าการชำระเงินเพื่อใช้สิทธิ์เรียนทวน
4. น.ร.ต้องขอใช้สิทธิ์เรียนทวนล่วงหน้าก่อนเปิดอบรมอย่างน้อย 1 อาทิตย์ พร้อมนำหลักฐานใบเสร็จรับเงินหรือ บัตรนักเรียน มาติดต่อ   
5. สิทธิ์การเรียนทวนจะตามลำดับการจอง กรณีปฎิเสธรอบที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนจะต้องเริ่มต้นใหม่ตามลำดับ
6. ทางสถาบันสงวนสิทธิ์ ปฏิเสธการขอเรียนทวน ดังนี้

  • เมื่อมีผู้สมัครใหม่เต็มทุกที่นั่ง
  • แสดงหลักฐานไม่ครบถ้วนตามระเบียบ
  • ผู้เรียนต้องมีชั่วโมงการเรียนเดิมไม่น้อยกว่า 80% ของชั่วโมงการเรียนทั้งหมด  (ตรวจสอบจากใบเซ็นต์ชื่อทุกครั้งที่เข้าเรียน)
 
** สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-718-4894(สาขารามคำแหง) หรือ 02-513-7353(สาขารัชโยธิน)**
 
 
   
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool , @692jqedk