1. ผู้เรียนต้องชำระค่าอบรมก่อนเปิดเรียน 1 สัปดาห์
2. กรณีเปลี่ยนรอบเรียนหรือยกเลิกการลงทะเบียนต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเปิดเรียน 1 สัปดาห์
3. ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าลงทะเบียนเรียนโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
4. กรณีที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วต้องใช้สิทธิ์เรียนภายใน 4 เดือนนับจากวันที่สมัครไม่เช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
5. การชำระเงิน

ชำระเงินสด
เดินทางมาชำระเงินสดที่โรงเรียน
โอนเงิน
ธนาคารกรุงเทพ สาขา ย่อยเดอะมอลล์ 3 รามคำแหง บัญชีออมทรัพย์
โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์ เลขที่บัญชี 009 - 0 - 05981 - 7
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ย่อยถนนรามคำแหง ประเภท ออมทรัพย์
โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์ เลขที่บัญชี 736 - 2 - 49211 - 9

จ่ายเช็ค
สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม “โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์” COMPUTER GRAPHIC AND ART DESIGN SCHOOL
ส่งหลักฐานการโอนมาที่ Line : artanddesignschool พร้อมระบุชื่อ นามสกุล หลักสูตรที่สมัครเรียน
 

วิธีการชำระเงินด้วย QR CODE
1. สแกน QR CODE และใส่จำนวนเงินใน Mobile Application 
2. ควรตรวจสอบข้อมูลร้านค้าให้ถูกต้องก่อนการยืนยันการจ่ายเงินทุกครั้ง
** ชื่อผู้รับต้องตรงกับชื่อที่ระบุไว้ที่ QR Code ของร้านค้า "Art and Design School
วราภรณ์ ไกลบาป"
    และจำนวนเงินถูกต้อง ก่อนอนุมัติทำรายการ
3. ส่งหลักฐานการโอนเข้า Line : artanddesignschool พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล หลักสูตรที่สมัครเรียน