Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

Archives for : infographic

ประกวด Infographic “การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” (แบบชุด)

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Infographic “การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” (ส่งผลงานแบบชุด) : HPC9 INFOGRAPHIC CONTEST 2016 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท

กติกาและเกณฑ์การประกวด

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด :  ประชาชนทั่วไป  นักเรียน  นักศึกษา
 2. ส่งผลงานพิมพ์สี  ไฟล์ .Jpg ขนาด A4 พร้อมไฟล์ต้นฉบับที่สามารถแก้ไขได้บันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น พร้อมแนบใบสมัคร
 3. ผลงานสะท้อนแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 ชิ้นงาน / 1 ชุด
 4. ไม่จำกัดเทคนิคการออกแบบ
 5. ผลงานที่ส่งจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนมาก่อน
 6. ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ศูนย์อนามัยที่ 9 จะไม่ส่งผลงานคืน และขอใช้สิทธิ์ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานดังกล่าว

หัวข้อที่เข้าประกวด (ส่งผลงานแบบชุด ตามหัวข้อ)

 1. การส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์
 2. การส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0-5 ปี
 3. การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
 4. การส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
 5. การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
 6. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 7. การออกกำลังกาย
 8. โภชนาการ
 9. การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน
 10. การลดภาวะโลกร้อน
 11. อาหารปลอดภัย
 12. ส้วมสะอาด
 13. ตลาดสดน่าซื้อ


หมายเหตุ : รายละเอียดเนื้อหาที่นำมาใช้ค้นหาจากอินเตอร์เน็ตตามหัวข้อ

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท   
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท
กำหนดระยะเวลา

ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 20 กันยายน 2559
ประกาศผลวันที่ 25 กันยายน 2559


ติดต่อสอบถาม

กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ
โทร. 044-305131 ต่อ 111 หรือ 107

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/11729

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017