Rss

  • youtube
  • linkedin
  • google

Archives for : เทคโนโลยี

20 แนวโน้มเทคโนโลยีในปี 2013

20 แนวโน้มเทคโนโลยีในปี 2013

        สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากปีที่ผ่านๆ มา คือ Content เปลี่ยนโลก โดยเฉพาะการใช้สื่อผ่าน Social Network อย่าง Facebook, Twitter และสื่ออื่นๆ รวมไปถึงเครือข่ายย่อยอื่น ๆ ในปี 2013 ที่กำลังจะมาถึง แนวโน้มของ Social Platform นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ Micro-Networks เป็นการสร้างคอมมูนิตี้เล็กๆ กลุ่มย่อยๆขึ้นมาตามความสนใจ เรามาดูกันว่า ในปี 2013 จะมีแนวโน้มเทคโนโลยีในด้านใดบ้าง โดยเราจะนำเสนอ 20 เทคโนโลยีที่น่าสนใจ รับรองว่า ถ้าอ่านแล้วคุณจะไม่ตกเทรนด์ และเราก็จะดูไปพร้อมๆกันว่า เทคโนโลยีใดที่มาแรงอย่างที่รู้กันว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ในปีที่ผ่านมา เรามีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยี  การออกแบบ ดีไซน์ การวางกลยุทธ์ในด้านต่างๆ เทคโนโลยีที่เราจะหยิบยกมานำเสนอต่อไปนี้ เป็นการคาดการณ์จาก Frog ทั้งด้านธุรกิจ วัฒนธรรม และนวัตกรรม โดยมีนักวิเคราะห์ในด้านต่างๆ ออกมาพยากรณ์และคาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีได้อย่างน่าสนใจ 

อ่านเพิ่มเติม :  http://www.it24hrs.com/2012/20-tech-trends-for-2013/

9 สาขาอาชีพที่นายจ้างต้องการมากที่สุด ในปี 2013

9 สาขาอาชีพที่นายจ้างต้องการมากที่สุด ในปี 2013

     ปัจจุบันสาขาอาชีพ ที่มีรายได้ดีและมีความต้องการจากนายจ้างสุง และได้รับการนิยมในอนาคตใกล้นี้ จะมีสาขา 9 สาขาอาชีพในอนาคต ได้แก่

        1. วิศวกรรมชีวกรรม (Biome dical Engineering ) วิศวกรรมชีวกรรมแพทย์ เป็นศาสตร์แขนงใหม่เชิงสหวิชาการ ที่เกิดจากการผสมผสาน เช่น ชีววิทยา ฟิสิกส์ และเคมีประยุกต์  เชินบูรณาการ

        2. นักออกแบบเกมส์คอมพิวเตอร์  การเป็นนักออกแบบเกมส์ต้องมีความรู้ซับซ้อน ในการเขียนโปรแกรม

        3. สิ่งแวดล้อมการศึกษา / การพัฒนาอย่างยั่งยืน การศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมุนษย์ และมุนษย์ต่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องของชนิด ปริมานและสัดส่วนการอยู่รวมกันภายในระบบสิ่งแวดล้อมนั้นๆ

        4. สารสนเทศทางสุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการมาใช้ ในการพัฒนา และด้านสาธารณสุขอย่างกว้างขวาง และทำให้งานสาธารณสุขอย่างก้าวหน้า ปรับระบบการบริหารงาน  และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานต่างๆ

        5. การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ดูแลความปลอดภัยให้กับชาติ บ้านเมื่อง มีเป้าหมายมุ่งสู่สร้างสภาพแวดล้อมที่มีสันติสุข มีภูมิคุ้มกันปัญหาต่างๆ

        6. ระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์  ต้อมมีความสามารถในกานป้องกัน และรับมื่อในคุกคามด้านไซเบอร์

        7. นาโนเทคโนโลยี เป็นวิทยาการในการประกอบ  และผลิตสิ่งต่างๆ

        8. มีเดีย นิวส์   สื่อมัลติมีเดีย เข้ามามีบทบาทมากขึ่นในวงการธุรกิจ และอุสหกรรม

        9. สาธารณสุขศาสตร์ คือ ศาสตร์ที่เกี่ยวกับการดูแลจัดการสุขภาพทั้งปวงของชุมชน เป้าหมายคือสภาพของการมีชีวิตของทางกายภาพ และจิตใจ

ขอบคุณแหล่งที่มา : http://www.theactkk.net/home/homenew1/DetailsNews.asp?TID=2593

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017