Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

รับสมัคร Graphic Designer ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อใหม่

เกี่ยวกับ Admin


ทำงานร่วมกับกองบรรณาธิการ (หรือฝ่ายย่อยข้อมูลงานวิจัย) ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อใหม่ (New media) เพื่อสื่อสารเนื้อหางานวิจัยและข้อมูลของหน่วยงาน ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์การสื่อสารที่วางไว้  

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาด้านศิลปกรรม, นิเทศศิลป์, ออกแบบงานพิมพ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบสื่ออย่างน้อย 2 ปี 
 3. มีความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก รักในงานออกแบบ สนใจและติดความเคลื่อนไหวเทคนิคการสื่อสารสมัยใหม่ตลอดเวลา
 4. มีความเชี่ยวชาญและสามารถใช้โปรแกรมการออกแบบต่าง ๆ เช่น สามารถใช้ Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop, DearmWeaver ฯลฯ ได้ในระดับดีมาก
 5. สามารถถ่ายทอดเนื้อหา เรื่องราวจากตัวหนังสือ และสื่อสารออกมาเป็น “ภาพ” ที่เข้าใจง่าย ชวนติดตาม
 6. สามารถทำงานให้ตรงต่อกำหนดเวลา บริหารงาน ทำงานเป็นทีม อดทนต่อความกดดันในรูปแบบต่างๆ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 7. มีความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) ชอบเรียนรู้และประยุกต์แนวทางใหม่ ๆ เพื่อใช้ในงานอย่างสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีจิตสาธารณะ
 8. มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดี-ดีมาก ทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน

 

รายละเอียดหน้าที่

 1. ร่วมกับกองบรรณาธิการ ออกแบบสิ่งพิมพ์และสื่อสำหรับใช้ในใหม่ (New media)  ขององค์กร  ได้แก่ Policy Brief (เอกสารสรุปย่องานวิจัย), จุลสารราย 4 เดือน, Electronic newsletter, แผ่นพับองค์กร และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 2. ออกแบบสื่อ ภาพประกอบ และเอกสารอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการทำวิจัย เช่น fact sheet, infographic โปสเตอร์ และ feature ต่างๆ ของสื่อใหม่ (new media) เช่น เว็บไซต์ และ social media
 3. ร่วมกับทีมสื่อสารองค์กร วางแผนการและดำเนินการสื่อสารตามแผนให้สัมฤทธิ์ผลตามที่วางไว้
 4. ร่วมกับทีมสื่อสารองค์กร ทำสื่อสารสาธารณะสำหรับงานวิจัยชิ้นใหญ่ที่ต้องการสื่อสารวงกว้าง (ประมาณปีละ 2 ครั้ง)

 

เอกสารประกอบการสมัคร (กรุณาส่งมาทาง E-Mail/ ไปรษณีย์)

 • ใบสมัครงาน (โปรด Download แบบฟอร์มจาก www.hitap.net)
 • ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
 • ตัวอย่างงานออกแบบที่เคยทำมา (Portfolio)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับจริงโปรดนำแสดงในวันที่มาสัมภาษณ์)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 • ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

 

เงินเดือน: ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ สนใจสามารถ ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครงานได้ที่  ฝ่ายบุคคล โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ  ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 089-4120415, 0-2590-4374, 0-2590-4549    โทรสาร 02-590-4369 E-mail: siranee.k@hitap.net Website: www.hitap.net

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017