Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

เกี่ยวกับ artanddesign


วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หลักเกณฑ์การประกวด

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
 • จำนวนชุดผลงานที่ส่งได้คือ 1 ชิ้น ต่อ 1 คน ประกอบด้วย

  • ชิ้นงานตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบ สีและขาวด า ความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 DPI
  • คำอธิบายความหมายของตราสัญลักษณ์
  • การนำไปประยุกต์ใช้กับการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ สื่อทัศน์ในระบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์การพิมพ์ผ้าของที่ระลึกผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 • รูปแบบตราสัญลักษณ์เป็นภาพที่ผลิต และออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมใดออกแบบก็ได้
 • ลายเส้นสี องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ เมื่อมาประกอบกันเข้าต้องสร้างการรับรู้ถึงภาพลักษณ์ (imagination) การเป็นวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การออกแบบตราสัญลักษณ์ควรมีสัดส่วนที่สามารถนำไปใช้คู่กับตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
 • ชุดผลงานที่ส่งเข้าประกวด ตราสัญลักษณ์จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของวิทยาลัย โดยมีแนวคิด ดังนี้

  • ภารกิจหลักของวิทยาลัยในด้านการจัดการเรียนการสอน (การพัฒนานวัตกรรมมนุษย์และสังคม การพัฒนาชุมชนร่วมสมัย องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์การ งานอาสาสมัคร การประเมินโครงการพัฒนา การลงพื้นที่ชุมชนปฏิบัติงานสนาม และเรียนรู้จากประสบการณ์จริงภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม)
  • ให้ความหมายสื่อถึงศาสตร์แห่งการพัฒนา “พัฒนศาสตร์” และวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยคือ “สถาบันการศึกษาชั้นน า ด้านพัฒนศาสตร์ เพื่อความเป็นธรรมและยั่งยืนของประชาคมโลก”
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน หากพบว่า ท่านทำผิดหลักเกณฑ์ตามที่แจ้งวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลงานของท่าน และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

การสมัครและส่งผลงาน

 • กรอกรายละเอียดต่างๆ ลงในใบสมัคร (ที่ลงนามแล้ว) ส่งพร้อมชุดผลงาน ได้ที่ https://forms.gle/y8ZiK6rQU9JqCQcc6
 • ชุดผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีค าอธิบายผลงานหรือมีเอกสารประกอบค าอธิบายแนวความคิด ความหมายของแบบ สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบส่งชุดผลงานโดยอัปโหลดผลงานที่ส่งเข้าตามลิงก์ข้างต้น ผลงานประกวดทุกชิ้นหากมีอักษรจะต้องระบุ FONT ตัวอักษร ซึ่งจะเป็น FONT ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือประดิษฐ์ขึ้นใหม่ก็ได้
 • ตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่ชนะการประกวด จะได้ใช้เป็นตราสัญลักษณ์ (Logo) ของวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 • คณะกรรมการตัดสิน สามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • สิ้นสุดการรับผลงาน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565
 • ประกาศผล วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ทางหน้าเพจวิทยาลัย (www.facebook.com/psds.thammasat) และเว็บไซต์ของวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (www.psds.tu.ac.th)

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 • ผลงานมีความโดดเด่น น่าสนใจ จดจำง่าย และสื่อความหมายถึงเอกลักษณ์การเป็น วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 • การสื่อความหมาย และความคิดสร้างสรรค์
 • ความสวยงาม และความครบถ้วนขององค์ประกอบ
 • มีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้จริงกับการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ สื่อทัศน์ในระบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์การพิมพ์ผ้าของที่ระลึกผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมทั้งสื่อการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยได้ทุกประเภท

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่าน จะได้รับของที่ระลึกจากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

หมายเหตุ

 • ผู้ที่ได้รับรางวัล ติดต่อรับเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตรภายในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ประมาณต้นเดือนสิงหาคม 2565 (จะแจ้งวันให้ทราบอีกครั้ง)
 • หากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ จะไม่มีการประกาศผู้ได้รับรางวัล
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด และจะไม่ส่งคืนผลงานให้ผู้เข้าร่วมการประกวด

ติดต่อสอบถาม

 • งานสื่อสารองค์กร วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Email : pr@psds.tu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณจิราวุธ สุปัญญา

ขอบคุณแหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/15931

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017