Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม “Thailand Social Enterprise Mark”

เกี่ยวกับ artanddesign


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม "Thailand Social Enterprise Mark" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 160,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Thailand Social Enterprise Mark เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่รับรองความเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ใช้เพื่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปว่ากิจการที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวมีคุณสมบัติของการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างครบถ้วน ได้แก่

 • มีวัตถุประสงค์ทางด้านสังคมเป็นวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินกิจการ
 • มีการวัดผลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากผลประกอบการด้านการเงินเท่านั้น
 • มีการนำกำไรไปลงทุนซ้ำเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางสังคม และมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
 • ไม่จำกัดอายุ

แนวทางการออกแบบเครื่องหมาย

 • Relevance to Social Enterprise – สามารถสื่อสารกับสาธารณชนว่าผู้ผลิตสินค้าและบริการนี้เป็นกิจการที่มีเป้าหมายหลักในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม/สิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองผลการดำเนินงานด้านสังคม/สิ่งแวดล้อมจากองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ
 • Originality – สร้างความแตกต่างที่ชัดเจนจากเครื่องหมายอื่น
 • Universality and Longevity – ร่วมสมัย เป็นสากล สามารถใช้ได้นาน
 • Visibility – สามารถมองเห็นได้ในขนาดที่หลากหลาย ไม่ว่าจะนำเสนอทางออนไลน์หรือออฟไลน์ เช่น วางบนเว็บไซต์ ทำเป็นป้าย หรือวางบนบรรจุภัณฑ์สินค้า
 • Practicality – สามารถวางกับเครื่องหมายอื่น ๆ ได้ เช่น อย. Fair Trade, Organic, มอก., SHA

คำสำคัญที่เชื่อมโยงกับเครื่องหมายนี้ Profit-People-Planet (เศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม)/ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม/เป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อม/ดีต่อคุณและดีต่อโลก

ผลงานที่สมบูรณ์ประกอบด้วย

 • ไฟล์เครื่องหมาย ในรูปแบบดิจิตอล 2 ไฟล์ ได้แก่

  • เครื่องหมายไม่จำกัดสี/รูปแบบ วางบนพื้นหลังสีขาว ขนาด A4
  • เครื่องหมายสีขาว-ดำ วางบนพื้นหลังสีขาว-ดำ ขนาด A4
  • Format ของไฟล์ทั้งสอง

   • สกุลไฟล์ .AI แบบ vector และ PDF
   • มีค่าความละเอียด 72 dpi ขึ้นไป
   • ไม่มีลายน้ำ ไม่มีตัวอักษรกราฟฟิก หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของอยู่บนผลงานการออกแบบ
 • คำอธิบายแนวคิดในการออกแบบ ความหมาย หรือแรงบันดาลใจของเครื่องหมาย
 • ตัวอย่างการนำผลงานไปใช้จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ 3 แบบ ทั้งแบบ full color และ one color ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างเพื่อวางเครื่องหมายที่คุณออกแบบได้ที่ https://bit.ly/Application_SE_Mark

การส่งผลงานเข้าประกวด

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและไฟล์ตัวอย่างการนำผลงานไปใช้จริงที่ https://bit.ly/Application_SE_Mark
 • ส่งใบสมัคร ไฟล์ผลงาน และไฟล์ตัวอย่างการนำผลงานไปใช้จริงได้ที่ https://forms.gle/kMpKptUVSAcJ6ehd9 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คนสามารถส่งใบสมัครได้ 1 ใบ และส่งผลงานเข้าประกวดได้สูงสุด 2 ผลงาน ในกรณีที่ส่งผลงานมากกว่า 2 ผลงาน คณะกรรมการจะพิจารณาเฉพาะผลงานที่ส่งเข้ามา 2 อันดับแรก
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสอดคล้องกับแนวทางออกแบบผลงานประกวด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ ผู้รับเงินรางวัลจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย อัตรา 5% จากเงินรางวัล เพื่อนำส่งกรมสรรพาก

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 062-079-3232
 • อีเมล osep.logocontest@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Social Enterprise Thailand Association (SE Thailand)

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017