Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์อินโฟกราฟิค (Infographic) หัวข้อ “รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19”

เกี่ยวกับ artanddesign


บริษัท บริดจ์ ไนน์ จำกัด ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์อินโฟกราฟิค (Infographic) หัวข้อ "รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

เกณฑ์การประกวด

 • ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสถาบัน
 • 1 รายชื่อส่งผลงานได้เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น

รายละเอียดการส่งผลงาน

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา
 • สำเนาบัตรนักศึกษาผู้สมัคร
  (กรณีไม่มีบัตรนักศึกษาให้แนบเอกสารการลงทะเบียนเรียนจากสถาบันต้นสังกัด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563)
 • ผลงานการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิค (Infographic) 1 ชิ้นงาน ออกแบบ โดยใช้โปรแกรมทางด้านการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์เท่านั้น  ขนาด A 4 (21.0 X 29.7 ชม.) แนวตั้ง โดยต้องมีชื่อเครดิตหน่วยงาน“CR.B9MEDIA” อยู่ด้านท้ายผลงานจะต้องแนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพเพื่อนำมาจัดพิมพ์ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการ ประกอบด้วย  

  • ไฟล์กราฟิคประเภท vector ที่ Create Outline แล้ว ใช้โหมดสี RGB  
  • ไฟล์รูปภาพนามสกุล PDF และ Jpeg ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI จำนวน 2 ไฟล์

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 24 มิถุนายน 2564
 • ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ทาง www.facebook.com/B9MEDIATH

วิธีส่งผลงาน
ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัคร และผลงานทั้งหมดในรูปแบบ Zip ไฟล์ หรือฝากลิ้งค์ไฟล์ โดยกำหนดชื่อ Folder เป็นชื่อผู้ส่งผลงานการประกวด แล้วส่งมาในช่องทาง E-mail : b9mediath@gmail.com

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก บจก.บริดจ์ ไนน์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก บจก.บริดจ์ ไนน์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก บจก.บริดจ์ ไนน์
 • รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรจาก บจก.บริดจ์ ไนน์ พร้อมของรางวัล

ติดต่อสอบถาม
B9MEDIA Line : @856yekpq

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณภัทรเดช ทรงสิริวรกุล

ขอบคุณแหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/15571

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017