Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดภาพยนตร์สั้น หรือ คลิปไวรัล “เด็กตื่นไฟ ปี 2”

เกี่ยวกับ artanddesign


สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเชิญนักศึกษาอุดมศึกษา ปวช. หรือ ปวส. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หรือ คลิปไวรัล “เด็กตื่นไฟ ปี 2” หัวข้อ “ทางเลือกใหม่ ไฟฟ้าทดแทน” ชิงรางวัลและทุนการผลิตมูลค่ารวม 800,000 บาท

ข้อมูลโครงการ
“เด็กตื่นไฟ ปี 2” เป็นแคมเปญผลิตสื่อสร้างสรรค์ ประเภทภาพยนตร์สั้นหรือคลิปไวรัล ภายใต้หัวข้อ “ทางเลือกใหม่ ไฟฟ้าทดแทน” ที่มุ่งหวังให้นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงผู้ศึกษาในระดับปวช. และปวส. มีความตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าทดแทนจากขยะและชีวมวล ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ทั้งประเทศชาติและผู้คนในชุมชนใกล้เคียง ​นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้ผู้ประกวดได้มีส่วนร่วมในการเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ ในฐานะกระบอกเสียง บอกต่อวิธีการคัดแยกทรัพยากรการผลิตไฟฟ้าทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนรุ่นต่อไปและคนทั่วไปในสังคม

ประเภทของสื่อสร้างสรรค์
ภาพยนตร์สั้น หรือ คลิปไวรัล จำนวน 1 คลิป

คุณสมบัติผู้เข้ารับสมัคร

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ปวช. หรือ ปวส.
 • มีอายุระหว่าง 18 – 28 ปี (นับตั้งแต่วันส่งใบสมัคร)
 • รับสมัครในรูปแบบทีมเท่านั้น โดยจำกัดจำนวนสมาขิก ทีมละ 5 คน
 • ไม่จำกัดสาขาวิชาเรียน
 • ไม่จำเป็นต้องศึกษาอยู่สถาบันเดียวกัน
 • มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม ทีมละ 1 ท่าน (อาจารย์ 1 ท่าน สามารถเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ทีม)

วิธีสมัคร

 • สมัครตั้งแต่วันนี้ – 9 กุมภาพันธ์ 2564
 • ถ่ายคลิปแนะนำทีมที่คิดว่าทำให้คณะกรรมการตื่นตาตื่นใจที่สุดภายในเวลาไม่เกิน 3 นาที โดยในคลิปต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ชื่อทีม
  • ชื่อ-นามสกุล ของสมาชิกแต่ละคน
  • มหาวิทยาลัยที่สมาชิกแต่ละคนศึกษาอยู่
  • เหตุผลที่อยากเข้าร่วมเป็น เด็กตื่นไฟ ปี 2
  • แนะนำความน่าสนใจของตนเองและทีม
 • เข้าไปกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ www.dekwakeup.com พร้อมแนบคลิปแนะนำทีม และหลักฐานประกอบการสมัคร 3 อย่าง

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของสมาชิกในทีมทั้งหมด
  • สำเนาบัตรนักศึกษา ของสมาชิกในทีมทั้งหมด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของอาจารย์ที่ปรึกษา
 • พักผ่อนเอาแรง แล้วรอหารายชื่อทีมตัวเอง ในหน้าประกาศผู้ผ่านเข้ารอบรับฟังข้อมูลโครงการ วันที่ 19 ก.พ. 64 ได้เลย

ทุนการผลิตและรางวัล

 • รางวัลที่ 1 มูลค่า 300,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 มูลค่า 70,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย มูลค่า 25,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
 • รางวัลขวัญใจมวลชน มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
 • ทุนการผลิตสำหรับทุกทีม มูลค่ารวม 300,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • www.facebook.com/DEKWAKEUP
 • dekwakeup.com

ขอบคุณแหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/15390

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017