Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “น่าน : เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์”

เกี่ยวกับ artanddesign


องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "น่าน : เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์" (NAN : The Creative City of Craft and Folk Arts) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 65,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนชาวน่าน และสร้างการมีส่วนร่วมต่อการดำเนินงานขับเคลื่อนน่านสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ประเภทเมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์ (NAN : The Creative City of Craft and Folk Arts) เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

หัวข้อประกวด
น่าน : เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์
NAN :Creative City of Crafts and Folk Arts

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกวด

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ จำนวนผลงานที่ส่ง
 2. ตราสัญลักษณ์ (logo) มีความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดที่สอดคล้องการเป็นเมืองสร้างสรรค์แห่งศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้าน
 3. ตราสัญลักษณ์ (logo) มีการสื่อความหมายของเครื่องหมาย ที่สามารถสร้างการรับรู้ได้ มีลักษณะเฉพาะ ง่ายต่อการจดจำ สามารถเชื่อมโยงไปสู่เชิงพาณิชย์ได้
 4. ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น หากได้รับรางวัลและตรวจสอบพบ ภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืนทั้งหมดเพื่อมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์อันถูกต้องต่อไป
 5. ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน โดยสามารถปรับแบบได้ตามความ เหมาะสมเพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริง
 6. คณะกรรมการจัดการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งผลงานประกวดคืนผู้เข้าประกวดในทุกกรณี
 7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

รูปแบบผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 1. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน
 2. ต้องอธิบายแนวคิดการออกแบบ ความหมายของแบบ และแรงบันดาลใจในการออกแบบ
 3. ต้องเป็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

การส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ส่งในรูปแบบไฟล์ทางอีเมล NanCreativeCity@gmail.com
 2. ให้ส่งไฟล์ตราสัญลักษณ์ที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi
 3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องแจ้งชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่สามารถติดต่อได้ ได้ตามแบบฟอร์มที่ผู้ดำเนินงานได้กำหนดไว้ แนบมากับผลงานที่ท่านส่งมาด้วย

กำหนดระยะเวลา

 1. ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 สิงหาคม 2563
 2. ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 9 กันยายน 2563
 3. เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น

รางวัลการประกวด

 1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
 4. รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
 5. รางวัลขวัญใจมหาชน จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 0 5471 6111
 • สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 โทรศัพท์ 0 5477 1458-9
 • face book fan page : น่าน เมืองสร้างสรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณพุทธชาติ วรรณพรหม / NAN Creative City

ขอบคุณแหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/15210

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017