Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดออกแบบสื่อ Info Graphic แบบเคลื่อนไหว หัวข้อ “สมานฉันท์สร้างสรรค์สังคมไทย”

เกี่ยวกับ artanddesign


สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 15 -18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อ Info Graphic แบบเคลื่อนไหว หัวข้อ “สมานฉันท์สร้างสรรค์สังคมไทย” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ประเภทการประกวด
ประกวดออกแบบ Info graphic แบบเคลื่อนไหว

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
เยาวชนอายุระหว่าง 15 – 18 ปี (กลุ่มละไม่เกิน 2 คน) สมัครผ่านสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานราชการ

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน โดยต้องเห็นรูปถ่ายชัดเจนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. กรอกใบสมัครเข้าร่วมการประกวดอย่างครบถ้วนและชัดเจน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.moj.go.th/home-onca ส่งตัวอย่างผลงานเพื่อพิจารณาเข้าสู่การฝึกอบรม ในรูปแบบไฟล์ MP.4 ลงในแผ่นซีดี ความละเอียด 1080p โดยระบุชื่อทีมและโรงเรียน หรือชื่อหน่วย งานราชการ

กำหนดส่งใบสมัคร

 1. ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 มีนาคม 2563
 2. ส่งเอกสารทั้งหมดมาทางไปรษณีย์ใส่ซองปิดผนึก (จะยึดตามวันที่ประทับตราบนซองเป็นสำคัญ) จ่าหน้าซองถึง
  สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม
  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9
  ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

รางวัลการประกวด
โล่เกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และทุนการศึกษารวม 60,000 บาท

 1. รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่เกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่เกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
 4. รางวัลชมเชย 3 รางวัล ทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
โทร. 0-2141-4994 – 5 (ในวันและเวลาราชการ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

ขอบคุณแหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/15066

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017