Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด “ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.

เกี่ยวกับ artanddesign


สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด "ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ." ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับการที่ภาครัฐได้ประกาศปรับเพิ่มความคุ้มครองในอัตราใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยเริ่มประกาศใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2563
 2. เพื่อรณรงค์กระตุ้นให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถตระหนักถึงความสําคัญและรถทุกคันได้มีการจัดทําประกันภัยรถตามกฎหมาย
 3. เพื่อให้ผู้ประสบภัยจากรถ รู้จักกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และสามารถเรียกร้องสิทธิประโยชน์จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ตลอดจนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ สํานักงาน คปภ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด

 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จํากัดเพศและอายุ
 • สมัครเป็นบุคคล หรือทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน ส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ผลงานต่อทีม
 • ผู้สมัครรอบคัดเลือกที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ในวันที่ 22 มีนาคม 2563 และกิจกรรมวันประกาศผลวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ได้ ทางโครงการฯขอตัดสิทธิ์ทีมที่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ และขอมอบสิทธิ์นั้นให้กับทีม ที่อยู่ลําดับคะแนนรองลงมา

รูปแบบและกติกาการประกวด
เป็นการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ความยาวรวมไม่เกิน 2 นาที โดยประกวด 2 รอบ รอบที่1 รอบคัดเลือก โดยคณะกรรมการจะทําการคัดเลือกจํานวน 10 ผลงา น จากผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมด เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 ทีม เข้ารับการ Workshop พิเศษจากผู้กํากับมืออาชีพหลังจากนั้นจะให้ทั้ง 10 ทีมนําข้อแนะนํากลับไปพัฒนาผลงาน และส่งผลงานอีกครั้งในรอบตัดสินเพื่อหาผู้ได้รับรางวัลต่างๆ

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ

 • 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 1 มีนาคม 2563 : เปิดรับสมัครรอบคัดเลือกพร้อมส่งผลงาน
 • 2- 6 มีนาคม 2563 : พิจารณาผลงานในคัดเลือก เพื่อคัดเหลือ 10 ทีมสุดท้าย
 • 7 มีนาคม พ.ศ. 2563 : ทีมงานจะประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 ทีม ผ่านทาง www.oic.or.th และ Fanpage facebook : proic2012
 • 22 มีนาคม 2563 : เข้าร่วม workshop พิเศษเพื่อพัฒนาผลงาน ณ. สํานักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก
 • 23 มีนาคม 2563 – 20 เมษายน 2563 : ส่งงานที่ ปรับปรุงและพัฒนาแล้วของ 10 ทีม
 • 22 เมษายน 2563 – 15 พฤษภาคม 2563 : เผยแพร่ผลงานผู้เข้ารอบทั้ง 10 ทีมทาง Fanpage facebook : proic2012 พร้อมเปิดโหวต ชิงรางวัล Popular Vote เฉพาะช่องทาง Fanpage facebook : proic2012 เท่านั้น
 • 19 พฤษภาคม 2563 : ทั้ง10 ทีม เข้าร่วมงานประกาศผลการตัดสิน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล ได้รับโล่ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล ได้รับโล่ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล ได้รับโล่ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลๆ ละ 15,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote จํานวน 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • คุณรัตน์รวี แก้วมีแสง 02-515-3995-9 ต่อ 5615
 • ratraweek@oic.or.th
 • สายด่วน คปภ. 1186
 • Fanpage facebook : proic2012

ขอบคุณแหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/15027

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017