Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวด “EGAT Animation Awards 2019” ภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

เกี่ยวกับ artanddesign


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "EGAT Animation Awards 2019" ภายใต้แนวคิด "ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 320,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจและสร้างสรรค์สื่อ Animation อย่างมีคุณค่า
 • เพื่อให้เยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญและความมั่นคงของพลังงานไฟฟ้า
 • เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับสถาบันการศึกษา และเยาวชน

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปในภูมิภาค (ทีมละไม่เกิน 4 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง 1 คน)
 • ลงทะเบียนใบสมัครเข้าร่วมโครงการ และส่งผลงานภายในเวลาที่กำหนด

หลักเกณฑ์การส่งผลงาน

 • ผลงาน Animation ภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ไม่จำกัดรูปแบบ (2D, 3D, Stop motion, Motion Graphics) และเทคนิคการผลิตผลงาน / ความยาว 1 นาที (ไม่รวมเครดิต)
 • ใบสมัคร ทีมละไม่เกิน 4 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง 1 คน
 • รอบแรกส่งเพียง พล็อตเรื่อง / บท / สตอรี่บอร์ด ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 หมดเขตส่งผลงานวันที่ 4 สิงหาคม 2562 และประกาศผล 10 ทีมต่อภาค วันที่ 8 สิงหาคม 2562
 • ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 10 ทีมต่อภาค จะต้องเข้าร่วมอบรม (Workshop) ณ โรงแรมในภูมิภาคนั้น ๆ จำนวน 2 วัน 1 คืน ภายในเดือนสิงหาคม 2562 (ทีมที่ไม่ร่วมอมรมถือว่าสละสิทธิ)
 • ผลิตผลงานจัดส่งในรูปแบบ DVD มาตรฐาน 3 ชุด / บท 3 ชุด หมดเขตส่งผลงาน (ประมาณ 3 สัปดาห์ นับจากวันเสร็จสิ้นกิจกรรม Workshop)
 • ประกาศผลรอบชนะเลิศ รายภาค เดือนกันยายน 2562

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14684

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017