Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ติด…อย่างไรให้สร้างสรรค์”

เกี่ยวกับ artanddesign


สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ติด…อย่างไรให้สร้างสรรค์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
โครงการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ติด…อย่างไรให้สร้างสรรค์” มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อสรรค์สร้างสังคม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับ “พฤติกรรมการติด” ในรูปแบบต่างๆ โดยใช้องค์ความรู้ทาง “พฤติกรรมศาสตร์” อธิบายสาเหตุของพฤติกรรมการติด การเสนอแนวทางการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม และกรณีศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการติดไปสู่พฤติกรรมที่สร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 1. ประชาชนทั่วไปที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด โดยไม่จำกัดเพศ อายุ ระดับการศึกษา
 2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ทั้งในรูปแบบเดี่ยวหรือทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน
 3. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ชิ้นงานต่อคนหรือทีม

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. เนื้อหาในการนำเสนอจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด “ติด…อย่างไรให้สร้างสรรค์” โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการติดและใช้แนวทาง “พฤติกรรมศาสตร์” อธิบายสาเหตุของพฤติกรรมการติด การเสนอแนวทางการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม และกรณีศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการติดไปสู่พฤติกรรมที่สร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยกำหนดขอบเขตของเนื้อหาในคลิปวิดีโอไว้ดังนี้

  • พฤติกรรมการติดโซเชียลมีเดีย
  • พฤติกรรมการติดเกม
  • พฤติกรรมการติดช้อปปิ้ง
  • พฤติกรรมการติดศิลปิน / ดารา / นักร้อง
  • พฤติกรรมการติดการกิน / การรับประทาน
 2. ตอนท้ายของคลิปวิดีโอ (End Credit) ต้องมีตราสัญลักษณ์ของเจ้าภาพจัดการประกวด ได้แก่ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 3. คลิปวิดีโอจะต้องมีความยาว 3-5 นาที เป็นไฟล์สกุล MP4 ความละเอียด HD 1080 หรือดีกว่า
 4. ไม่จำกัดรูปแบบเทคนิคการจัดทำและการนำเสนอ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นผลงานที่ทำขึ้นมาใหม่เท่านั้น ไม่ลอกเลียนแบบ และไม่เคยเผยแพร่สู่สาธารณะหรือรับรางวัลใดๆ มาก่อน
 5. ไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูกดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
 6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
 7. ผู้จัดการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 • วันประกาศผลการประกวด  วันที่ 15 สิงหาคม 2562

เกณฑ์การตัดสิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 1. เนื้อหาเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 50 คะแนน
 2. ผลงานน่าสนใจ โดดเด่น และมีความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
 3. มีความสวยงามและมีความสมบูรณ์ครบถ้วน 20 คะแนน

รางวัลการประกวด
รางวัลการประกวดมีจำนวน 4 รางวัล ได้แก่

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัล Popular Vote จานวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • คุณวาสนา วงษ์เพชร โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 17600 หรือ 086-6071458
 • คุณพิจิตรา ธรรมสถิตย์ โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 17614 หรือ 081-0317393

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวาสนา วงษ์เพชร /สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14545

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017