Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดหนังสั้น ประจำปี 2562 หัวข้อ “ครูสร้างฅน”

เกี่ยวกับ artanddesign


สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา 7 แห่ง ขอเชิญนิสิต นักศึกษา คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น ประจำปี 2562 หัวข้อ "ครูสร้างฅน" ภายใต้แนวคิด “ครูดีเพราะมีจรรยาบรรณ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 69,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ มาบอกเล่าในรูปแบบของหนังสั้นที่ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน และเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • เป็นนิสิต นักศึกษา คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 • ไม่จำกัดสาขาวิชาและชั้นปี สถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันก็ได้
 • ทีมละไม่เกิน 10 คน (สามารถสมัครได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น)
 • กรณีเป็นนิสิต นักศึกษาจากคณะอื่น หัวหน้าทีมจะต้องเป็นนิสิต นักศึกษา จากคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ส่วนสมาชิกภายในทีม ไม่จำกัดคณะสาขาวิชาและชั้นปี สถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันก็ได้

เกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผลงานหนังสั้นมีความยาวไม่เกิน 10 นาที แต่ละทีมสามารถส่งผลงานหนังสั้นได้ทีมละ 1 เรื่องเท่านั้น
 • ต้องลงทะเบียนผ่านลิงค์ bit.ly/kspshortfilmformonline
 • ส่งผลงานโดยการแชร์ผ่านทาง Google Drive และส่งลิงค์ผลงานมาที่อีเมล์ promoteethics@ksp.or.th
 • แนบกับสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา ของผู้สมัครทุกคน ที่ระบุคณะ สาขาวิชา และชื่อสถาบันการศึกษาพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ การสร้างสรรค์หนังสั้น หัวข้อเรื่อง “ครูสร้างฅน” ภายใต้แนวคิด “ครูดีเพราะมีจรรยาบรรณ”
 • มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ใน 5 ด้าน 9 ข้อ มีเนื้อหาที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี
 • ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคในการนำเสนอ

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานการประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2562

รางวัลการประกวด
พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่

 • รางวัลระดับเหรียญทอง จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท
 • รางวัลระดับเหรียญเงิน จำนวน 5 รางวัล ๆ ละ 7,000 บาท
 • รางวัลระดับเหรียญทองแดง จำนวน 8 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ
  เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 2735 ในวันและเวลาราชการ
 • อีเมล์ promoteethics@ksp.or.th

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14538

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017