Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดโลโก้ “หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประเภทร้านยา(ขย.๑)”

เกี่ยวกับ artanddesign


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโลโก้ “หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประเภทร้านยา(ขย.๑)” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างอัตลักษณ์หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประเภทร้านยา (ขย.๑) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประเภทร้านยา (ขย.๑) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้เป็นที่รู้จัก
 3. เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางกระบวนการพัฒนาคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557 (ร้านยา GPP) และ ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์
 2. ไม่จำกัด อายุ เพศ วัย ระดับการศึกษา ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแต่ละท่านสามารถส่งผลงาน ได้ไม่เกิน 3 ชิ้นงาน และผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยผ่านการแสดงหรือประกวดที่ใดมาก่อน

ระยะเวลาดาเนินโครงการ

 • ระยะเวลาส่งผลงาน 27 มีนาคม – 17 เมษายน 2562
 • การประกาศผล 23 เมษายน 2562 ทาง www.nhso.go.th

รางวัลการประกวด
รางวัลและประกาศนียบัตรเกียรติคุณ (รวมเป็นเงิน 30,000 บาท)

 • รางวัลที่ 1 1 รางวัล

  • เกียรติบัตร รางวัลที่ 1
  • เงินรางวัล 15,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 1 รางวัล

  • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลที่ 2
  • เงินรางวัล 7,500 บาท
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล

  • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลชมเชย
  • เงินรางวัล 2,500 บาท

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02 141 4000

ขอบคุณเเหล่งที่มา  http://contestwar.com/contest/14520

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017