Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดแอนิเมชัน และวิดีทัศน์เรื่องสั้น “Software – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 4” หัวข้อ “พ่อออมสอนลูก

เกี่ยวกับ artanddesign


เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชัน และวิดีทัศน์เรื่องสั้น "Software – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 4" หัวข้อ “พ่อออมสอนลูก” ชิงทุนการศึกษา และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 275,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนบริหารเงินออมเพื่ออนาคต และมีความเข้าใจ     ในเรื่องการใช้เครื่องมือบริหารเงินออมผ่านกองทุนรวม
 2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารเงินออม   ด้วยวิธีการออมลงทุนผ่านกองทุนรวม หรืออื่นๆ
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้าน IT ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในมิติความรู้ด้านการเงิน และการบริหารเงินออม ด้วยวิธีการออมลงทุน
 4. เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาในอนาคต
 5. เพื่อเป็นสื่อในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว และสังคมทั่วไป

ประเภทการประกวด

 1. ประเภทที่ 1 พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน

  • ความยาวไม่เกิน 3 นาที
  • แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

   • ประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมปลาย , อาชีวะ , ปริญญาตรีทั่วประเทศ
   • ประเภทบุคคลทั่วไป
   • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน และ Motion Graphic / Infographic หรือการผสมผสาน
 2. ประเภทที่ 2 พัฒนาวิดีทัศน์ เรื่องสั้น (Short Video)

  • ความยาวไม่เกิน 3 นาที
  • บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา อาชีพ
  • กำหนดทีมได้ตั้งแต่ 1 คน และไม่เกิน 3 คน

ขั้นตอนการประกวด

 1. ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.WealthMagik.com/AnimationAward ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2562 ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น.
 2. ผู้สมัครฯ สามารถส่งผลงานในรูปแบบทีม (กำหนดทีม ได้ตั้งแต่ 1 คน และไม่เกิน 3 คน ) โดยต้องระบุเลือกหมวดการประกวดผลงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง 2 หมวด หากประสงค์จะส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง 2 หมวด
 3. ผู้สมัครฯ สามารถ Download เนื้อหาความรู้ด้านการเงิน การลงทุนได้จาก Link ที่กำหนดให้ หรือจากเว็บไซต์ www.WealthMagik.com และ www.WealthMagik.com/AnimationAward เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาผลงาน
 4. ผู้สมัครฯ จะได้เข้าค่ายกิจกรรม (Boot Camp) เพื่อแบ่งปันความรู้ด้านการเงิน และเทคนิคการเล่าเรื่อง เป็นเวลา 1 วัน จากโค้ชมืออาชีพของโครงการฯ
 5. ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายของการประกวดทั้ง 2 หมวดการแข่งขัน และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Popular Vote ของการประกวดแต่ละประเภทจะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานของตน และร่วมรับฟังการประกาศผลรางวัลชนะเลิศในวันปิดโครงการ  (บังคับ มิฉะนั้นจะถือว่าผู้สมัครฯ สละสิทธิ์ในการรับรางวัล)

ลักษณะผลงาน

 • ประเภทที่ 1 พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน

  • ผู้สมัครทั้งประเภทนักเรียน นักศึกษา และ ประเภทบุคคลทั่วไป ส่งผลงาน Storyboard ความยาวเรื่องไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ End Credit) ในรูปแบบไฟล์ .JPEG หรือ .PDF จัดเรียงในขนาด A4
  • ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องขึ้น Title ที่เห็นได้ชัดประกอบด้วย

   • ชื่อทีม
   • ชื่อเรื่อง
   • เครดิตภาพ / เสียง (ถ้ามี)
   • โลโก้ผู้สนับสนุนโครงการ (ที่กำหนดให้)
  • โดยส่งผลงานดังกล่าวไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (ปิดรับผลงานเวลา 17.00 น.)
  • ทีมผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 ประเภท จะต้องส่งผลงานสมบูรณ์ความยาวไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ End credit) ไม่เกิน วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 (ปิดรับผลงาน เวลา 17.00 น.)
 • ประเภทที่ 2 พัฒนาวิดีทัศน์ เรื่องสั้น (Short Video)

  • ผู้สมัคร ส่งผลงาน Storyboard ความยาวเรื่องไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ End Credit) รูปแบบไฟล์ PDF หรือ JPEG พร้อมเนื้อเรื่องย่อ จำนวน 1 หน้า A4 ใช้ Font Cordia New 16 เท่านั้น
  • ผลงาน Storyboard ที่ส่งจะต้องมี Title ที่เห็นได้ชัดประกอบด้วย

   • ชื่อทีม
   • ชื่อเรื่อง
   • เครดิตภาพ / เสียง (ถ้ามี)
  • โดยส่งผลงานดังกล่าวไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (ปิดรับผลงาน เวลา 17.00 น.)
  • ทีมผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบ Storyboard (ไม่จำกัดจำนวน) จะต้องส่งผลงานสมบูรณ์ ความยาวไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ End  Credit) ไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (ปิดรับเวลา 17.00 น.)

รางวัลการประกวด

 • ประเภทที่ 1 พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน

  • ประเภทนักเรียน นักศึกษา

   • ทีมชนะเลิศ ทุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
   • รองชนะเลิศอันดับ1 ทุนการศึกษา จำนวน  20,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
   • รองชนะเลิศอันดับ2 ทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
   • รางวัล Popular Vote ทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
  • ประเภทบุคคลทั่วไป

   • ทีมชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 80,000 บาท โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
   • รองชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
   • รองชนะเลิศอันดับ2 เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
   • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
 • ประเภทที่ 2 พัฒนาวิดีทัศน์ เรื่องสั้น (Short Video)

  • ทีมชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
  • ทีมรองชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
  • ทีมรองชนะเลิศอันดับ2 เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
  • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน

หมายเหตุ  ทีมที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด
  383 ถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน
  กรุงเทพมหานคร 10600, ประเทศไทย
 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ 0-2861-4820 ต่อ 5510
 • E-mail: info@wealthmagik.com
 • www.facebook.com/SoftwarePark.WealthMagik.Animation.Award

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Pornnapa Keawim

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14471

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017