Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวด Viral clip หัวข้อ “More Fun@ตะวันออก”

เกี่ยวกับ artanddesign


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคตะวันออก ร่วมกับพันธมิตร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Viral clip หัวข้อ "More Fun@ตะวันออก"ภายใต้แนวคิด "สนุกกว่า ตื่นเต้นกว่า ท้าทายกว่า…ในสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร" ของจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ

หลักเกณฑ์การประกวด

 • เปิดรับผลงานการประกวดไวรัล คลิป (เปิดรับสมัครพร้อมกัน ๒ จังหวัด)
 • เปิดรับวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ 

การตัดสิน

 • การตัดสินการประกวดไวรัล คลิป ( ตัดสินรอบละ ๑ จังหวัด )

  • จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๒๐-๒๑  เมษายน ๒๕๖๒
  • จังหวัดสระแก้ว วันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
  • การตัดสินคัดเลือกผู้เข้ารอบจังหวัดละ ๑๐ รางวัล 
  • ใช้เกณฑ์การตัดสินและให้คะแนนผลงานการประกวดไวรัล คลิป ตามที่ผู้จัดฯ กำหนด จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  คำตัดสินจากคณะกรรมการจะถือเป็นที่สิ้นสุด
 • การตัดสินการประกวดไวรัล คลิป ประเภท POPULAR VOTE จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๒

  • เปิดโอกาสให้บุคคล ประชาชนทั่วไปร่วมให้คะแนนการตัดสิน รางวัล POPULAR VOTE ผ่านทางระบบออนไลน์ จากผู้ที่ได้รับการตัดสินเข้ารอบ ๑๐ รางวัล ( ในแต่ละจังหวัด ) 
  • สามารถร่วมให้คะแนนโหวตได้ทางแฟนเพจ เที่ยวตะวันออก ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก
  • กำหนดการให้คะแนนจากยอด LIKE และ ยอด SHARE

ประกาศผลรางวัล

 • วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ประเภทรางวัลประกวดคลิป) ของทั้งสองจังหวัด
 • วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ประเภทรางวัลยอดนิยม POPULAR VOTE) ของทั้งสองจังหวัด
 • มอบรางวัลวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่          

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับรางวัล ทุกรางวัล จะต้องเดินทางมารับรางวัลด้วยตนเอง ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานใหญ่ หรือส่งตัวแทนรับรางวัล โดยมีเอกสารประกอบการรับรางวัล ดังนี้ บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของตัวแทนที่มารับรางวัล พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัล ลงลายมือชื่อและรายละเอียดพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้เรียบร้อย (ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามระเบียบที่กำหนด)

เผยแพร่ออนไลน์
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และผู้ดำเนินการจัดประกวดฯ

รางวัลการประกวด รางวัลรวม ๒ จังหวัด มูลค่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาทพร้อมโล่เกียรติยศ 
รางวัล จังหวัดละมูลค่ากว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท )

 • ประเภทการประกวดคลิป ( มูลค่ารวมกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท )

  • รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม จังหวัดละ จำนวน ๑ รางวัล โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐  บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จังหวัดละ จำนวน ๑ รางวัล โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐  บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จังหวัดละ จำนวน ๑ รางวัล โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐  บาท  
 • ประเภทไวรัล คลิป (VIRAL CLIP) ยอดนิยมสูงสุด (POPULAR VOTE)  

  • รางวัลคลิปยอดนิยม จังหวัดละ ๑ รางวัลโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐  บาท
 • ประเภทผู้เข้ารอบ และผู้ชนะเลิศ รวม ๑๐ เรื่อง/จังหวัด (รอบสุดท้าย)

  • รางวัลใบประกาศเกียรติคุณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก พร้อมของรางวัลพิเศษ

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. ๐๙๕-๙๕๐-๑๕๕๙ , ๐๘๕-๕๕๓-๙๘๗๒, ๐๙๗-๙๒๑-๒๙๒๙
 • www.facebook.com/phototechmag
 • www.facebook.com/Phototech-Magazine-184497108242715

ข่าวประชาสัมพันธ์ : PHOTOTECH MAGAZINE

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14419

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017