Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดออกแบบชุดตราสัญลักษณ์ (Logo) สำหรับเป็นเมืองอัจฉริยะ : National Smart City Icon Design Competition

เกี่ยวกับ artanddesign


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ depa กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบชุดตราสัญลักษณ์ (Logo) สำหรับเป็นเมืองอัจฉริยะ : National Smart City Icon Design Competition ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดประกวดออกแบบชุดตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉระ
 2. เพื่อนำตราสัญลักษณ์ดังกล่าวไปใช้กับเมืองที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะ ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
 3. เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร และสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน “เมืองอัจฉริยะ” แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปผ่านการประกวดตราสัญลักษณ์
 4. เพื่อนำชุดตราสัญลักษณ์ดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “เมืองอัจฉริยะ”

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยสมัครเป็นแบบเดี่ยว หรือแบบทีมก็ได้

กระบวนการการประกวด

 1. รอบคัดเลือก ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันที่ 20​ ธันวาคม​ 2561 โดยคณะกรรมการ จะคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพจำนวน 20 ผลงาน เพื่อเข้าสู่การพิจารณาในรอบชิงชนะเลิศต่อไป
 2. รอบชิงชนะเลิศ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ depa กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม นำเสนอผลงานที่ได้รับการคัดเลือก 20 ผลงาน ต่อรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแห่งชาติ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานที่สมควรใช้เป็นตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ
 3. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ depa กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม แจ้งให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบและปรับปรุงตราสัญลักษณ์ตามข้อคิดเห็นของประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแห่งชาติ
 4. ผู้ที่ได้รับรางวัลส่งมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะที่ปรับปรุงแล้วให้สำนักงาน พร้อมรับเงินรางวัลและแถลงข่าวในงานเปิดตัวตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะที่จะจัดขึ้น

โจทย์การประกวด
จัดกิจกรรมประกวดชุดตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยมีเงื่อนไขการรับสมัคร ดังนี้

 1. ออกแบบตราสัญลักษณ์จำนวน 9 ตราสัญลักษณ์ ประกอบด้วย 2 รูปที่ ที่สามารถใช้แทนสื่อความเมืองความเป็นเมืองอัจฉริยะ (เมืองเดิม หรือเมืองใหม่) ในแต่ละด้าน (7 ด้าน) ที่สามารถปรับเปลี่ยนตามด้านที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะในแต่ละด้าน อาทิเช่น 1) เมืองภูเก็ต (เมืองเดิม) ประกอบไปด้วย 3 ด้าน ได้แก่ Smart Economy,  Smart Environment และ Smart Mobility หรือ 2) เมืองพัทยา ประกอบไปด้วย 2 ด้าน  Smart Living และ Smart Economy เป็นต้น
  รายละเอียดตราสัญลักษณ์จำนวน 9 ตราสัญลักษณ์ ประกอบไปด้วย

  • ตราสัญลักษณ์หลักจำนวน 2 ตราสัญลักษณ์

   • ตราสัญลักษณ์ประเภทกลุ่มเมืองเดิม
   • ตราตราสัญลักษณ์ประเภทกลุ่มเมืองใหม่
  • ตราสัญลักษณ์รองที่ใช้ร่วมกับกับตราสัญลักษณ์หลัก เพื่อสื่อความหมายถึงการเป็นเมืองอัจฉริยะจำนวน 7 ตราสัญลักษณ์

   • ตราตราสัญลักษณ์ Smart Economy
   • ตราตราสัญลักษณ์ Smart Mobility
   • ตราตราสัญลักษณ์ Smart Energy
   • ตราตราสัญลักษณ์ Smart Environment
   • ตราตราสัญลักษณ์ Smart Governance
   • ตราตราสัญลักษณ์ Smart People
   • ตราตราสัญลักษณ์ Smart Living
 2. ตราสัญลักษ์ณ์ต้องสามารถสื่อให้กับผู้รับสารได้เข้าใจถึงการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่ชัดเจน มีเอกลักษณ์ มีความหมาย เป็นสื่อกลางที่เข้าใจและจดจำง่าย และสะท้อนอัตลักษณ์ ของความทันสมัยและเข้ากับบริบทในปัจจุบัน และแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ
 3. ตราสัญลักษ์ณ์ต้องสามารถต้องสามารถเชื่อมโยงสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ภายใต้สโลแกน ASEAN Smart City Network (ASCN)
 4. สีที่ใช้ที่ใช้ในการออกแบบ 

  • ต้องสื่อให้เห็นถึงความทันสมัยของเมืองที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้และความใส่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สีที่ใช้ เช่น โทนสีเขียว เป็นต้น 
  • การเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเมือง ของ รัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 สีที่ใช้ คือ สีเหลือง
 5. ผลงานที่ส่งประกวด ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เท่านั้น ไม่เคยถูกเผยแพร่ที่ใด หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่กล่าวถึงยี่ห้อ ตราสินค้า หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ และไม่ใช้ภาพประกอบหรือภาพส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกปรากฏอยู่ในชิ้นงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตลอดจนเคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน

การส่งผลงาน

 1. ให้ผู้เข้าประกวดส่งผลงานเป็นเพลทนำเสนอผลงานขนาด A3 (29.7×42 ซ.ม.) แนวตั้งเท่านั้น จำนวนไม่เกิน 2 เพลท ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (.pdf .jpg หรือ .png) การนำเสนอชุดตราสัญลักษณ์ในเพลทนำเสนอ ให้มีรายละอียดดังนี้

  • ที่มาของความคิด (idea) โดยสังเขป เช่น การใช้ภาพสัญลักษณ์ การใช้สี การใช้รูปแบบตัวอักษร
  • การจัดวางตราสัญลักษณ์ ตามลักษณะของประเภทเมืองและด้านที่ได้รับการพิจารณา
  • ตราสัญลักษณ์แบบสีเดียว (One Color)
  • ตราสัญลักษณ์แบบสี (Full Color)
  • รูปแบบการนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในสื่อต่าง ๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการ ใช้งาน ดังนี้

   • ใบประกาศศนียบัตรเมืองอัจฉริยะ
   • กระดาษจดหมาย และซองจดหมาย
   • สื่อนำเสนอในรูปแบบ powerpoint template เป็นต้น
 2. ส่งเพลทผลงานตามข้อ 1 และ โลโก้จำนวน 9 ตราสัญลักษณ์ในรูปแบบ .ai พร้อมใบสมัคร และสำเนาบัตรประชาชนด้วยทางลิ้งค์

เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์พิจารณาการคัดเลือก มีองค์ประกอบพิจารณา ดังนี้

 1. สะท้อนแนวคิดหลักเบื้องต้น
 2. มีความสวยงามตามหลักการออกแบบ รูปแบบโดดเด่น สื่อสารตรงประเด็น และแสดงถึงความน่าเชื่อถือ และมีความเป็นสากล         
 3. แนวความคิดที่ใช้ในการออกแบบ
 4. ความคิดสร้างสรรค์
 5. มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้งานจริง

 รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  รางวัลละ 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  รางวัลละ 30,000 บาท
 • รางวัล Popular vote จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

เงื่อนไขการประกวด

 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เป็นผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากได้รับการร้องเรียนจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของผลงานโดยตรง ทางสำนักงานฯ จะขอตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานฯ  โดยทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือ ปรับปรุงผลงานต่อเพื่อความเหมาะสมในการใช้งานจริง สามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ไขผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงได้
 4. ห้ามมิให้ผู้เข้าประกวดเผยแพร่ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกในทุกรอบการของการประกวดต่อสาธารณะ ก่อนได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการประกวด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด
 5. สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  คำตัดสินของคณะกรรมการ สำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/SmartcityIcon

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Bussayamas Tongsapjaroen และ คุณปัญญา จิรจราชีพ

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14342

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017