Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ContestExhibitionSeminarForumContact ประกวดสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อความเข้าใจเรื่องชาติพันธุ์ “Motion Graphics Contest on Ethnicity Season1”

เกี่ยวกับ artanddesign


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 17 – 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อความเข้าใจเรื่องชาติพันธุ์ "Motion Graphics Contest on Ethnicity Season1" ภายใต้แนวคิด "ความเคารพ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 110,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

รายละเอียดการประกวด

 1. รับสมัครผู้เข้าประกวดประเภททีม 2 – 5 คน
 2. ผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 17 – 25 ปี
 3. การประกวดมีการคัดเลือกหนึ่งรอบก่อนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยคัดเลือกรอบแรกจำนวนไม่เกิน 10 ทีม (จากใบสมัครและแนวคิด) จากนั้นเป็นรอบตัดสิน
 4. ทีมที่ผ่านเข้ารอบ (ไม่เกิน 10 ทีม) จะได้รับทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์สื่อจำนวนทีมละ 20,000 บาท กรณีทีมที่ผ่านเข้ารอบไม่ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหรือเข้าอบรมไม่ครบหลักสูตร ถือว่าสละสิทธิ์จากการแข่งขันและการรับทุนสนับสนุน
 5.  ผลงานต้องสื่อให้เห็น “ความเคารพ – ความไม่เคารพ” ในความแตกต่างทางชาติพันธุ์ที่ดำรงอยู่ในสังคม โดยเลือกประเด็นใดประเด็นหนึ่งจาก 3 ประเด็น ได้แก่

  • อาหารการกิน
  • ภาษาและวรรณกรรม
  • พิธีกรรม
 6. ความยาวไม่เกิน 2 นาที 30 วินาที (รวมไตเติ้ลและเครดิตปิดท้าย) ไม่จำกัดอุปกรณ์ แนวทางและเทคนิควิธีการ
 7. ผลงานสื่อที่นำเสนอต้องไม่เคยเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดมาก่อน
 8. การผลิตสื่อ ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด
 9. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับ
 10. ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง และไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 11. ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ถือเป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 12. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วีดิโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 13. ผู้จัดงานฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
 14. ผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎกติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 15. ผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 16. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 1. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานวันนี้ – 15 กรกฎาคม 2561
 2. ประกาศผลการรับสมัคร 30 กรกฎาคม 2561
 3. อบรมเชิงปฏิบัติการ 4 – 5 สิงหาคม 2561
 4. ส่งผลงานสมบูรณ์ 31 สิงหาคม 2561
 5. นำเสนอผลงานสมบูรณ์และประกาศผล 14 กันยายน 2561

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกในทีมที่เข้าประกวด
 • เอกสารนำเสนอแนวคิด (concept proposal) เกี่ยวกับการผลิตผลงาน
 • คลิปอธิบายแนวคิดการผลิตผลงาน
 • ดราฟต์ผลงาน (เช่น storyboard, script) (ถ้ามี)
 • ส่งใบสมัครและหลักฐานทั้งหมดที่อีเมล SACmediacontest@gmail.com

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
 • รางวัลชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
 • รางวัลชนะเลิศอันดับสาม เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
 • รางวัล popular vote เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
 • ทีมเข้ารอบสุดท้ายทั้ง 10 ทีม ได้รับประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02 8809429 ต่อ 3835
 • อีเมล SACmediacontest@gmail.com

ข่าวประชาสมัพันธ์ : K. Kanokrekha Nilnon

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14019

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017