Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวด Clip VDO “แค่ปรับ ราชการก็เปลี่ยน”

เกี่ยวกับ artanddesign


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Clip VDO “แค่ปรับ ราชการก็เปลี่ยน” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับหน่วยงานภาครัฐ
 2. เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐเห็นถึงความสำคัญของการให้บริการประชาชน
 3. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป กล้าคิดกล้าแสดงออกและนำเสนอรูปแบบในการนำเสนอเนื้อหาที่สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
ประชาชนทั่วไป ทั่วประเทศ

ระยะเวลาการประกวด

 • การรับสมัครผลงาน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 20 กรกฎาคม 2561
 • คณะกรรมการตัดสินผลงาน 27 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศผลและมอบรางวัล สิงหาคม 2561
 • เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เผยแพร่หลังประกาศผลและมอบรางวัล) สิงหาคม 2561

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02–356-9999 ต่อ 8890 และ 8846 หรือ 02-6187781-4 , 086-3419978

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Jed Jeam

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13999

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017