Rss

  • youtube
  • linkedin
  • google

การทำงานในการออกแบบกราฟิก

เกี่ยวกับ Admin


การทำงานออกแบบกราฟิก

             การทำงานกราฟิกเราจะต้องเริ่มต้นจากที่อะไร แล้วเราจะเริ่มการทำงานจากจุดไหนก่อนดี วันนี้เรามีคำตอบค่ะ ขบวนการทำงานในการออกแบบนั้นครอบคลุมตั้งแต่เริ่มมีโจทย์ มีปัญหาให้ได้รับรู้ แก้ไขจนไปสิ้นสุดตอนส่งงาน ซึ่งขบวนการในการออกแบบกราฟิก มีดังนี้

1.  วิเคราะห์โจทย์ ที่มีมาให้แก้ไข (Program Analysis)

            จุดเริ่มต้นของงานออกแบบ คือ ปัญหา เมื่อมีปัญหา มีโจทย์ เราจะทำงานอะไร ? งานของเราจะนำไปใช้ที่ไหน ? ใครคือคนที่มาใช้งาน ?

2.  สร้างแนวคิดหลักในการออกแบบให้ได้ (Conceptual Design)

             แนวความคิดจะเป็นงานที่ไม่ดีเสมอไป งานบางงานไม่ได้มีแนวความคิด แต่เป็นงานออกแบบที่ตอบสนองต่อกฎเกณฑ์การออกแบบ  (Design  Criteria) ที่มี อยู่ก็เป็นงานที่ดีได้เช่นกัน

3.   ศึกษางานหรือกรณีตัวอย่างที่มีอยู่แล้ว (Case Study)

             เป็นการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของงานที่มีอยู่แล้ว เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ออกแบบในงานต่อไป ดังนั้นการทำกรณีศึกษานับเป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียว ในงานออกแบบ เพราะเปรียบเสมือนตัวชี้แนะหนทางในการออกแบบ หรือแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ต่อไป

4.  งานออกแบบร่าง (Preliminary Design)

              การออกแบบร่างเอาแนวความคิดที่มี ออกมาตีความเป็นแบบ ซึ่งส่วนใหญ่เวลาทำงานมักจะต้องสเก็ตงานด้วยมือออกมาเป็นแบบร่างก่อน เพราะการสเก็ต จากมือ คือการถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในสมอง ให้เห็นสิ่งที่เป็นนามธรรมออกมาแบบเป็นรูปธรรม

5. ออกแบบจริง (Design)

              การออกแบบจริงนั้นเป็นการพัฒนาจากแบบร่างที่มีอยู่ ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วที่จะนำไปผลิตต่อไป แล้วแต่คามถนัด ของคนออกแบบแต่ละคน ซึ่ง การใช้งานของแต่ละคนอาจะใช้โปรแกรมที่ตัวเองถนัด

อ่านเพิ่มเติม http://coursewares.mju.ac.th:81/e-learning49/ca519/Chapter1/unit11.htm

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017