Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

เกี่ยวกับ artanddesign


จังหวัดลำพูน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของจังหวัดลำพูน ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน

ประเภทการประกวด
๑. ประเภท นักเรียน นักศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา-อุดมศึกษา)
๒. ประเภท ประชาชนทั่วไป (มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย)  

เนื้อหาของภาพยนตร์ 
สามารถนำเสนอเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งหรือหลายเนื้อหาได้ ดังนี้
๑. แหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประวัติของพระเครื่องสกุลลำพูน
๒.แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
๓. ผ้าทอยกดอกลำพูน
๔. วิถีชีวิตชาวลำพูนเมืองแห่งความสุขบนความพอเพียง
๕. สื่อความหมายถึงจังหวัดลำพูน ภายใต้คำขวัญ “พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดังกระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญชัย”

เงื่อนไขและข้อกำหนด
๑. ภาพยนตร์สั้น ต้องมีความยาว ๓ นาที ไม่รวมไตเติ้ลเปิดเรื่อง และเครดิตปิดท้ายเรื่อง
๒. ต้องมีตราประจำจังหวัดลำพูน เป็นเครดิตปิดท้าย
๓.ถ่ายทำภาพยนตร์ในระบบที่มีความละเอียดสูง (HD)
๔. บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล .MP4 ลงแผ่น DVD พร้อมกล่องบรรจุ
๕. สามารถส่งผลงานเข้าประกวด ไม่เกิน ๔ ชิ้นงาน
๖. ไม่เสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น
๗. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น
๘. กรณีการตัดสิทธิ์ หากตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการสมัครไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ดังกล่าว
๙. การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

การส่งผลงานและหลักฐานการสมัคร
๑. ใบสมัคร (ตามแบบแนบท้ายประกาศ) จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๓.แผ่น DVD ที่บันทึกไฟล์ภาพยนตร์ พร้อมกล่องบรรจุ จำนวน ๑ ชุด พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้านบนแผ่น CD
๔. บทภาพยนตร์ จำนวน ๑ ฉบับ
๕. เอกสารอื่นๆที่คณะกรรมการร้องขอ
๖. ผนึกซองจ่าหน้าถึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน โดยส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ในวันและเวลาราชการ ได้ที่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน  ศาลากลางจังหวัดลำพูน  
ถนนอินทยงยศ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือลำพูน  
จังหวัดลำพูน  รหัสไปรษณีย์  ๕๑๐๐๐ 

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๐ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 • ประกาศผลการตัดสิน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 • มอบรางวัล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จะแจ้งให้ทราบต่อไป

รางวัลการประกวด
ประเภทละ ๖๐,๐๐๐ บาท  รวมเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

 • รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย ๓ รางวัลๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน 
 • โทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๕๑-๑๕๕๕ , ๐-๕๓๕๓-๐๖๘๓  ในวันและเวลาราชการ
 • เว็บไซต์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน egion3.prd.go.th/prlpn
 • Facebook : ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์ลำพูน

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13038 

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017