Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดคลิปวิดีโอ “Sharing ASEAN”

เกี่ยวกับ artanddesign


กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ (ASEAN Sub-committee on Information) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "Sharing ASEAN”ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 130,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความงดงามของวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของไทยสู่สายตาประเทศสมาชิกอาเซียนและเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองอาเซียน ผ่านการประกวดคลิปวิดีโอรูปแบบสารคดีหรือสารคดีเชิงข่าว

หลักเกณฑ์การประกวด
1. บุคคลทั่วไป นิสิต นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ถือสัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ
2. ส่งผลงานเป็นทีมๆ ละ 1-3 คน สมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องมาจากสถาบันเดียวกัน
3. สามารถส่งผลงานได้ทีมละ 1 ผลงาน เท่านั้น
4. ผลงานคลิปวิดีโอนำเสนอในรูปแบบสารคดีหรือสารคดีเชิงข่าว (Documentary/ Reportage) ความยาว 3 – 5 นาที มีเนื้อหาส่งเสริมความงดงามของวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของผู้คนในประเทศไทย โดยเลือกรูปแบบการนำเสนอผ่านการลงเสียงบรรยายเรื่อง การใช้ตัวละครเล่าเรื่อง หรือ การลำดับเหตุการณ์ และต้องเปิดตัวผลงานก่อนเข้าเนื้อหาด้วยข้อความนี้ The ASEAN Committee on Culture and Information presents SHARING ASEAN
5. ใช้เสียงบรรยายภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่ต้องมีข้อความบรรยาย (Subtitle) เป็นภาษาอังกฤษประกอบด้วยทุกชิ้น
6. ผู้ส่งผลงานจะต้องบันทึกผลงานลงแผ่นดีวีดีเป็นไฟล์ภาพยนตร์ขนาด AVI Pal SD 720 x 576 หรือ HD 1920 x 1080 50i จำนวน 5 ชุด และเอกสารรายละเอียดผลงานที่มีเนื้อหาอธิบายที่มา แนวความคิด และเค้าโครงเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ เอ4 จำนวน 5 ชุด ส่งให้ กรมประชาสัมพันธ์ตามกำหนด
7. ผู้ส่งผลงานจะต้องรับรองผลงานของตนเองว่าไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ไม่ว่าโดยการตัดต่อ คัดลอก ดัดแปลงผลงานผู้อื่น หากมีการใช้ภาพ เพลง ดนตรีไทยและดนตรีสากลและรูปแบบตัวอักษร (Font) ประกอบ จะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ผลงานภาพ เพลง ดนตรีไทยและดนตรีสากลและรูปแบบตัวอักษร (Font) จากเจ้าของผลงานก่อน
8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน หากตรวจพบการละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดกติกาในภายหลัง รางวัลที่ได้รับจะถือเป็นโมฆะและผู้ส่งผลงานต้องคืนรางวัลที่ได้รับแก่ กรมประชาสัมพันธ์ในทันที
9. คณะกรรมการ คณะทำงาน ผู้จัดโครงการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดโครงการไม่มีสิทธิ์ ส่งผลงานเข้าประกวดได้
10. บันทึกผลงานลงแผ่นดีวีดีเป็นไฟล์ภาพยนตร์ และส่งผลงานทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเองที่

ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
ชั้น 7 กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์
ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ผลงานที่ส่งทางไปรษณีย์ให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

11. เงินรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล จำนวน 1,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 600 เหรียญสหรัฐ พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 300 เหรียญสหรัฐ พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 6 รางวัลๆ ละ 100 เหรียญสหรัฐ พร้อมประกาศนียบัตร

 ติดต่อสอบถาม

 • ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์
  ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1719, 1723
 • โทรสาร 0-2618-2372

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/12881  

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017