Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3

เกี่ยวกับ artanddesign


บมจ. ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท และเกียรติบัตร

แนวเรื่อง (Theme) 
1. ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ในหลวงและพระราชินี ที่สุดในหัวใจไทย”
มีเนื้อหาและแรงบันดาลใจจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พ่อและแม่ของแผ่นดิน ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงอุทิศพระองค์ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงมีพระอัจฉริยภาพ ในศาสตร์และศิลป์เป็นที่ประจักษ์ ทรงมีพระวิริยะ พระจริยาวัตรและน้าพระราชหฤทัยอันงดงามเป็นแบบอย่างอันประเสริฐ ทรงเป็น มิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยด้วยทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทยในทุกมิติ ศิลปินสามารถเลือกสร้างสรรค์ผลงงานได้ 3 รูปแบบ คือ

 • เนื้อหาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้งสองพระองค์
 • เนื้อหาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียว
 • เนื้อหาเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระองค์เดียว

2. ศิลปกรรมกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ดำเนินงานเคียงคู่คนไทยมาตลอดระยะเวลา 50 ปี มุ่งส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมที่มีเนื้อหาและแรงบันดาลใจเกี่ยวกับประเทศไทย ในด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อสื่อถึง “กรุงไทย” ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยงานสร้างสรรค์อันทรงคุณค่าและสุนทรียะ ก่อให้เกิดความสุข สร้างความดีงาม นำสังคมและมวลมนุษยชาติสู่ความเจริญรุ่งเรือง

รูปแบบและลักษณะการสร้างสรรค์
ศิลปินผู้สร้างสรรค์ สามารถนำเสนอและแสดงออกผลงานศิลปกรรมได้ทั้งหัวข้อที่ 1 หรือหัวข้อที่ 2 โดยอิสระทั้งแนวคิด รูปแบบและเทคนิควิธีการตามแนวทางส่วนตนของศิลปะร่วมสมัยในปัจจุบัน

ระดับการประกวด
เปิดกว้างสำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป

ประเภทผลงาน
จิตรกรรม ภาพพิมพ์ และประติมากรรม Image Size (ขนาดผลงานไม่รวมกรอบหรือแท่น) ไม่เกิน 1.80 x 1.80 เมตร

เวลาและสถานที่ในการส่งผลงานเข้าประกวด

 • กำหนดส่งใบสมัครพร้อมผลงาน
  เจ้าของผลงานจะต้องส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตนเอง หรือมอบอานาจให้ตัวแทนนำส่งระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 – 17.00 น.
 • สถานที่รับผลงาน
  หอศิลป์กรุงไทย อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาเยาวราช
  ซ.เยาวราช 23 เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
  โทร. 0-2222-0137 แฟ็กซ์ 0-2222-0138
 • สถานที่รับผลงานส่วนภูมิภาค

  • ภาคเหนือ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ภาคใต้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

การคัดเลือกและตัดสินรางวัล

 • การคัดเลือกและตัดสินรางวัล ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ หอศิลป์กรุงไทย
 • การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ถือว่าเป็นที่สุด และธนาคารขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกผลงานที่เหมาะสม เพื่อรับรางวัลและเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ
 • คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน มีสิทธิในการงดหรือเพิ่มรางวัลใดรางวัลหนึ่งได้
 • ประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์ธนาคาร www.ktb.co.th และผ่านทางสื่อมวลชน ภายในเดือนธันวาคม 2559

รางวัล เงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท
คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน จะไม่แยกประเภทของผลงานศิลปกรรม แต่จะถือเอาคุณภาพของผลงานเป็นเกณฑ์การตัดสิน โดยกาหนดรางวัลแบ่งกลุ่มตามแนวเรื่อง ดังนี้

 • กลุ่มรางวัลของแนวเรื่อง ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ กำหนดรางวัล ดังนี้

  • รางวัล “ยอดเยี่ยม ศิลปกรรมกรุงไทย” โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลละ 500,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลที่ 1 รางวัลละ 300,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 3 รางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 5 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 • กลุ่มรางวัลของแนวเรื่อง ศิลปกรรมกรุงไทย กาหนดรางวัล ดังนี้

  • รางวัล “ยอดเยี่ยม ศิลปกรรมกรุงไทย” โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลละ 500,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลที่ 1 รางวัลละ 300,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 3 รางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 5 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
หอศิลป์กรุงไทย โทร. 0-2222-0137

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/12852

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017