Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดหนังสารคดีสั้น “ธรรม ผ่าน เลนส์ : Dharma Lens Contest 2016” หัวข้อ “อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ”

เกี่ยวกับ artanddesign


บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จากัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสารคดีสั้น “ธรรม ผ่าน เลนส์ : Dharma Lens Contest 2016” หัวข้อ “อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 250,000 บาท ผลงาของผู้ที่ได้รับรางวัลจะถูกนeไปฉายในงานสารคดีโลก Asian Side The Doc

วัตถุประสงค์

 • เพื่อกระตุ้นสัญชาตญาณการเป็นนักเล่าเรื่องมาผสมผสานกับความเป็นพุทธศาสนิกชนของเยาวชนไทยยุคใหม่ เพราะเราเชื่อว่าเยาวชนไทยมีสัญชาตญาณของการเป็นนักเล่าเรื่องอยู่ในตัว
 • เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องพุทธศาสนาที่เข้าใจยาก ไปสู่คนรุ่นใหม่ให้เข้าใจได้ง่ายจากพี่สู่น้อง ทั้งยังสามารถนาแนวคิด และหลักธรรมไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง ซึ่งจะเสริมสร้างให้เยาวชนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก ความสามัคคี ที่จะเป็นกาลังสำคัญที่จะช่วยดารงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่อีกสืบไปในประเทศไทย
 • สร้างพื้นที่สาหรับให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีเวทีการแสดงออก แสดงพลังความคิด ความสามารถกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชาติ
 • เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีความรู้และพัฒนาการทาหนังภาพยนตร์กึ่งสารคดีสั้น สู่การเป็นผู้ผลิตสื่อสารคดีคุณภาพในอนาคต

คุณสมบัติ
1. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประกวด นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี (กรณีอายุต่ากว่า 18 ปี ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง)
2. การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสมัครเดี่ยว หรือสมัครเป็นทีม อนุญาตให้มีสมาชิกในกลุ่มไม่เกิน 3 คน 1 (ทีมส่งผลงานได้เพียงแค่ 1 ผลงาน)
3. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่ Facebook : Dharma Lens Contest 2016, www.panoramaworldwide.com
4. ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในใบสมัคร พร้อมส่งผลงาน แนวความคิด หลักการและเหตุผล รูปแบบ หรือวิธีการนาเสนอ รวมถึง Concept Art ที่มีความใหม่ และมีความคิดสร้างสรรค์ มาทาง อีเมลล์ : dharmalens@panoramaworldwide.com

รางวัล เงินทุนการศึกษา

 • รางวัลที่ 1 เงินทุนการศึกษา เป็นเงิน 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินทุนการศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินทุนการศึกษา เป็นเงิน 30,000 บาท พร้อมใบประกาศ เกียรติคุณ จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินทุนการศึกษา เป็นเงิน 15,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 2 รางวัล รวมเป็นเงิน 30,000 บาท
 • รางวัลพิเศษ (Popular Vote) ผลงานในรอบสุดท้ายของทั้ง 9 ทีม จะถูกนำไปเผยแพร่ทาง Facebook : Dharma Lens Contest 2016 เพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปโหวตผลงานที่ตนชื่นชอบ 1 Like = 1 คะแนน ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยผลงานที่มีผลโหวตมากที่สุด จะได้รับรางวัล กล้อง Fujifilm X-A2 Kit with 16-50 mm ll จำนวน1 รางวัล และหากผลงานที่ผู้ร่วมกดโหวตชนะรางวัล Popular Vote ลุ้นรับรางวัลกล้อง Fujifilm X-A2 Kit with 16-50 mm ll จานวน1 รางวัล

หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินการให้ของรางวัล คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาการประกวด
1. ระยะเวลาสมัคร วันที่ 1 กันยายน – 30 กันยายน 2559 สิ้นสุดการส่งใบสมัครผลงาน วันที่ 30 กันยายน 2559
2. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ทาง Facebook : Dharma Lens Contest 2016 และ www.panoramaworldwide.com
3. โดยผู้ผ่านเข้ารอบจะได้เข้าร่วมอบรมโครงการ ธรรม ผ่าน เลนส์ Workshop ที่จัดขึ้น ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
4. ผู้เข้ารอบทั้ง 9 ทีม จะต้องส่งผลงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ในรูปแบบไฟล์วีดิโอ MP4 ส่งผ่านทางอีเมล์ : dharmalens@panoramaworldwide.com
5. ผู้เข้ารอบ 9 ทีม นาเสนอผลงาน ต่อหน้าคณะกรรมการ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมบริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จากัด 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
6. เปิดให้โหวตผลงานของทั้ง 9 ทีม ทาง Facebook : Dharma Lens Contest 2016 ในระหว่างวันที่ 26-31 ตุลามคม 2559
7. ประกาศรายชื่อผู้ชนะเลิศให้ทราบในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ทาง Facebook : Dharma Lens Contest 2016 และ www.panoramaworldwide.com
8. วันที่ 2 พฤศิจกายน 2559 ผู้ชนะจะต้องขึ้นรับรางวัล ในงาน Asian Side of The Doc 2016 ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมอวานีริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

กติกา

 • รอบคัดเลือก : รอบแรก

  • ผู้สมัครแบบเดี่ยว หรือทีม (สมาชิกในทีมไม่เกิน 3 คน) จะต้องส่งผลงาน ในลักษณะของ แนวความคิด หลักการและเหตุผล รูปแบบหรือวิธีการนำเสนอ รวมถึง Concept Art ที่มีความสดใหม่ และมีความคิดสร้างสรรค์ มาทาง Email : dharmalens@panoramaworldwide.com โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2559
  • คณะกรรมการจะคัดเลือกจากผลงานทั้งหมด โดยการตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดเข้ารอบ สุดท้ายรอบชิงชนะเลิศ เพียง 9 ทีม โดยประกาศในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ทาง Facebook :Dharma Lens Contest 2016 และ www.panoramaworldwide.com
  • โดยผู้เข้าประกวด ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 9 ทีม จะต้องเข้าร่วม Workshop “กระบวนการผลิตภาพยนตร์กึ่งสารคดี” ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เพื่อพัฒนาผลงาน เรียนรู้ขั้นตอน และทักษะการผลิตตั้งแต่ Pre / Pro / Post – Production จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสายงาน ด้านต่าง ๆ
 • รอบคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ : รอบที่สอง

  • ผู้เข้าประกวดส่งผลงาน ที่พัฒนาจากผลงานในรอบแรก ความยาวไม่เกิน 5 นาที (รวมไตเติ้ล และเครดิตปิดท้าย) สามารถส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ มาที่ E-mail: dharmalens@panoramaworldwide.com ในสกุล MP4 โดยมีขนาดไฟล์ขั้นต่า 1080p HD ซึ่งสามารถส่งได้ตั้งแต่วันที่ 5-25 ตุลาคม 2559 ก่อนเวลา 00.00 น. ของวันถัดไป
  • ในผลงานจะต้องใส่โลโก้โครงการ ธรรม ผ่าน เลนส์ และใส่เครดิตปิดท้ายโลโก้ PANORAMA WORLDWIDE และตามด้วย End Credit ของทีมผู้เข้าประกวด สามารถดาวน์โหลดได้ที่www.panoramaworldwide.com
  • ผู้เข้าประกวดจะต้องมีบทบรรยายภาษาอังกฤษด้านล่าง (Subtitle-English) เนื่องจากผู้ชนะจะได้ นำไปประชาสัมพันธ์ในงานตลาดซื้อขายภาพยนตร์สารคดีนานาชาติ Asian Side of The Doc ครั้งที่ 7
  • ผลงานจากทั้ง 9 ทีม จะต้องนำเสนอผลงาน ต่อหน้าคณะกรรมการ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมบริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จากัด 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 และประกาศผลให้ทราบในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ทาง Facebook : Dharma Lens Contest 2016 และ www.panoramaworldwide.com

เงื่อนไขการประกวด
1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการประกวดทุกคนที่กรอกรายละเอียดไว้ในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
2. ผู้จัดสามารถเรียกตรวจสอบเอกสารการสมัคร หรือเอกสารเพิ่มเติมจากผู้สมัครได้ทุกครั้งที่ต้องการ
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดระดับนานาชาติมาก่อน
4. การเลือกใช้เพลงประกอบ จะต้องเป็นเพลงที่ขอลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจะต้องแสดงเอกสารการขอลิขสิทธิ์แนบมาด้วย ทั้งนี้แนะนำให้ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถแต่งเพลงขึ้นใหม่เป็นของตนเอง
5. ภาพที่นำมาประกอบไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือกราฟิกจะต้องถ่ายทำ หรือจัดทาด้วยตนเอง
6. ไม่อนุญาตให้นำภาพจากแหล่งอื่น ๆ มาใช้ประกอบ เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของภาพ เป็นลายลักษณ์อักษร รับรองอย่างถูกต้องเพื่อเป็นหลักฐาน
7. ผลงานทุกชิ้นเป็นสิทธิ์ของ บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จากัด ในการเผยแพร่โฆษณา และประชาสัมพันธ์
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการแข่งขันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. ผลงานต้องให้ความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่ใช้คาหยาบคาย การดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี นินทาว่าร้าย สร้างความแตกแยกโดยไม่เหมาะสมอย่างเด็ดขาด
10. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฎิบัติตามกฎ กติกา หรือมีข้อความใดเป็นเท็จ หรือทำการลอกเลียนแบบ ซึ่งถือเป็นละเมิดลิขสิทธิ์การออกแบบของผู้อื่น
11. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนที่ได้รับเงินรางวัลเงินทุนการศึกษา จะเป็นผู้รับภาระในการหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามคาสั่งของกรมสรรพากรที่ ท.ป.๑๐๑/๒๕๔๔
12. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 02-934-4201, 091-747-8304
 • dharmalens@panoramaworldwide.com
 • www.facebook.com/Dharma Lens Contest 2016
 • www.panoramaworldwide.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/12771

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017