Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง”

เกี่ยวกับ artanddesign


เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (กลุ่ม 2) ขอเชิญ นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 23,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมของนิสิตนักศึกษาให้ยึดมั่นในการมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1. ประกวดทีมละไม่เกิน 5 คน
2. ผู้ที่ส่งหนังสั้นเข้าประกวดจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

เอกสารในการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือสำเนาหลักฐานการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ชุด/คน

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข
1. เนื้อหาหนังสั้น มีความยาวไม่เกิน 5 นาที (รวมไตเติ้ลของโครงการตอนเริ่มต้นผลงาน และเครดิตปิดท้าย)
2. หัวข้อการจัดส่งผลงานเข้าประกวด คือ “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” โดยเนื้อหาต้องเป็น หนังสั้นที่สร้างสรรค์ ก่อให้เกิดกระแสเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
3. หน้าแรกของไตเติ้ลเริ่มด้วย ชื่อ “โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง” ตามด้วยชื่อหัวข้อ “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง”
4. เครดิตปิดท้าย ต้องใส่โลโก้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตามด้วยโลโก้สถาบันของทีมที่ส่งเข้าประกวด
หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดโลโก้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จาก www.km.thaicyberu.go.th/KM_SSO/images/logo.gif
5. จัดส่งไฟล์ผลงานฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบแผ่น DVD โดยไม่จำกัดวิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ สามารถใช้ได้ทั้ง AVI, MPEG, MP4, MPG, WMV, หรือ MOV โดยมีขนาดไฟล์ขั้นต่ำ 720 x 480 พิกเซล (Pixel) และสามารถใช้ iMovie, Viva Video หรืออื่น ๆ
6. เนื้อหาในหนังสั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆ และต้องไม่หลบหลู่ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูกดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมตลอดจนไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
7. ไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง และไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
8. คณะกรรมการคัดเลือก มีอำนาจตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยสามารถชี้แจงเหตุผลได้ เนื่องจากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
9. ผลงานที่ได้รับคัดเลือก ถือเป็นลิขสิทธิ์ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท

เกณฑ์การตัดสิน

 • รอบคัดเลือก : คณะกรรมการคัดเลือกฯจะคัดเลือกเฉพาะผลงานที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไข ให้ผ่านเข้าสู่รอบตัดสิน
 • รอบตัดสิน : ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะถูกนำเสนอให้คณะกรรมการตัดสินได้พิจารณาตัดสิน ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 โดยทีมผู้ส่งผลงานจะต้องนำเสนอแนวคิดของหนังสั้นต่อคณะกรรมการโดยใช้เวลาทีมละไม่เกิน 5 นาที

เกณฑ์การให้คะแนน
1. ด้านความสมบูรณ์ของแนวคิดธรรมาภิบาล (25 คะแนน)
2. ด้านแนวคิดที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (25 คะแนน)
3. ด้านแนวคิดที่มีคุณประโยชน์และความสำคัญในเรื่องการแก้ปัญหาทุจริต คอรัปชั่นทุกรูปแบบ (25 คะแนน)
4. ด้านวิธีการนำเสนอ (25 คะแนน)

ระยะเวลาดำเนินการ

 • ระยะเวลาอบรมหนังสั้น วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
 • ส่งใบสมัคร และผลงานเข้าประกวดก่อน วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา  15.00 น.
 • ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559 ผ่าน Facebook : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกทั้งหมดเผยแพร่ผ่าน Facebook + Youtube www.facebook.com/profile.php?id=100012268242492
 • ประกาศผลการตัดสิน และมอบรางวัล วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ที่อยู่ในการจัดส่งผลงาน

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 0 2878 5061-2
 • www.facebook.com/profile.php?id=100012268242492

ข่าวประชาสัมพันธ์ : pr.siamtechnology

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/12453

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017