Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดหนังสั้นเงินทองต้องวางแผน ภายใต้แนวคิด “มนุษย์เงินออม”

เกี่ยวกับ artanddesign


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นเงินทองต้องวางแผน ภายใต้แนวคิด “มนุษย์เงินออม” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

 • ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (รวมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ด้วย)
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบบุคคลหรือเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีส่งผลงานเข้าประกวดแบบเป็นทีม จะต้องเป็นสมาชิกของทีมใดทีมหนึ่งเพียงทีมเดียว
 • บุคคล/ ทีม สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 1 เรื่อง

เงื่อนไขการผลิตภาพยนตร์สั้น

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับประเด็นหัวข้อ “มนุษย์เงินออม”
 • ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดต้องส่งแผ่น DVD บันทึกผลงานเป็นไฟล์นามสกุล AVI, MP4 หรือ MOV จำนวน 2 แผ่น (วงเล็บมุมซอง “ประกวดหนังสั้น”) จัดส่งตามที่อยู่รายละเอียดข้างต้น
 • การผลิตผลงานภาพยนตร์ ไม่จำกัดรูปแบบ สไตล์ เทคนิค ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ
 • ความละเอียดของภาพยนตร์ ต้องมีคุณภาพระดับ HD และมีขนาด 720×480 พิกเซล (Pixel) ขึ้นไป
 • ต้องมีภาพเสียงเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ โดยความยาว 5 – 15 นาที (รวมเครดิต)
 • ภายในภาพยนตร์สั้น ต้องมีโลโก้ของโครงการ “เงินทองต้องวางแผน” และ http://www.set.or.th/education ในช่วงก่อนเข้าภาพยนตร์ และโลโก้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วง End Credit ดาวน์โหลดโลโก้ได้ที่ www.set.or.th/financialplanning
 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำ เป็นกล้อง DSLR หรือ กล้องที่สามารถถ่ายวิดีโอได้ มีความละเอียดที่กล่าวข้างต้น
 • ผู้ประกวดต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ ผลิตผลงานขึ้นใหม่ โดยไม่ทำซ้ำ ไม่คัดลอก เลียนแบบ ดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่นโดยไม่มีสิทธิ ไม่ว่าลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สิน ทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดนั้นจะได้จดแจ้งทางทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม และเป็นผลงานที่เข้าประกวดต้องไม่เคย
 • โครงการประกวดหนังสั้น โครงการ “เงินทองต้องวางแผน” โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งที่ 1 ผ่านการส่งประกวดหนังสั้น คลิป หรือการประกวดผลงานประเภทเดียวกันนี้ที่ใดมาก่อน ทั้งนี้ หากผลงานที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่นนอกจากผู้ประกวดจะถูกตัดสิทธิจากการประกวดแล้ว ผู้เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี
 • ผู้ประกวดต้องตกลงและยินยอมให้ลิขสิทธิ์ในผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น (ไม่ว่าจะได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม) เป็นลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณะชน โฆษณา และพัฒนาได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่จ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้ประกวด
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นอันสิ้นสุด
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/financialplanning สอบถามข้อมูลทาง https://www.facebook.com/filmmakerthai หรือโทร 0-2248-1400 นิตยสาร filmmaker (แพน,เนส,นิว)

การสมัครและการส่งผลงาน

 • เอกสารการสมัคร

  • สำเนาบัตรประจำตัวนิสิตนักศึกษา หรือสำเนาหลักฐานการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ชุด/คน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • เค้าโครงเรื่องโดยย่อ ความยาวไม่เกิน 1หน้า กระดาษ A4 สร้างสรรค์ให้สอดคล้องในประเด็นหัวข้อ “มนุษย์เงินออม”
  • ใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียด หน้า 1-2
  • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.set.or.th/financialplanning
 • การส่งใบสมัคร

  • ทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซอง “สมัครประกวดหนังสั้น”)
  • ทางอีเมล์: filmmakeracademy2016@gmail.com ระบุชื่อเรื่อง: สมัครประกวดหนังสั้น
  • สมัครด้วยตนเอง (วงเล็บมุมซอง “สมัครประกวดหนังสั้น”)
 • ปิดรับใบสมัครในวันที่ 31 สิงหาคม 2559

  • กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ปิดรับสมัครโดยนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  • กรณีส่งใบสมัครทางอีเมล์ ปิดรับสมัครเวลา 24.00 น.
  • กรณีส่งใบสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ ปิดรับสมัครเวลา 17.00 น.
 • ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 50 ทีม ในวันที่ 9 กันยายน 2559 ทีมผ่านทางเว็บไซต์www.set.or.th/financialplanning
 • ทีมที่ผ่านเข้ารอบแรก ทั้ง 50 ทีม จะมีโอกาสได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กับผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของเมืองไทย ณ ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (MRT ศูนย์วัฒนธรรม) ในวันที่ 19 กันยายน 2559
 • หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องส่งผลงาน “บทภาพยนตร์”

  • ทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซอง “บทประกวดหนังสั้น”)
  • ทางอีเมล์: filmmakeracademy2016@gmail.com ระบุชื่อเรื่อง: บทประกวดหนังสั้น
  • ด้วยตนเองที่ (วงเล็บมุมซอง “บทประกวดหนังสั้น”)
 • หมดเขตการส่งผลงาน “บทภาพยนตร์” ในวันที่ 25 กันยายน 2559

  • กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ปิดรับสมัครโดยนับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  • กรณีส่งใบสมัครทางอีเมล์ ปิดรับสมัครเวลา 24.00 น.
  • กรณีส่งใบสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ ปิดรับสมัครเวลา 17.00 น.
 • ประกาศผล 20 ผลงาน “บทภาพยนตร์” ที่ผ่านเข้ารอบ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ www.set.or.th/financialplanning
 • หลังจากนั้น ผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 20 ทีม ต้องส่งผลงาน “ภาพยนตร์สั้น”

  • ทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซอง “ประกวดหนังสั้น”)
  • ทางอีเมล์: filmmakeracademy2016@gmail.com ระบุชื่อเรื่อง: “ประกวดหนังสั้น”
  • ด้วยตนเองที่ (วงเล็บมุมซอง “ประกวดหนังสั้น”)
 • หมดเขตการส่งผลงานหนังสั้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

  • กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ปิดรับสมัครโดยนับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  • กรณีส่งใบสมัครทางอีเมล์ ปิดรับสมัครเวลา 24.00 น.
  • กรณีส่งใบสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ ปิดรับสมัครเวลา 17.00 น.
 • วันที่ 14 – 20 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรม Like&Share โหวตผลงานภาพยนตร์สั้น 20 ทีมสุดท้าย เพื่อชิงรางวัล Popular Vote
 • ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศในงานมหกรรมภาพยนตร์สั้น “เงินทองต้องวางแผน” โดยตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
 • การส่งเอกสารและผลงาน

  • ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง
   บริษัท ไอดา มีเดีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
   65/23 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนสเซ็นเตอร์
   ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
   กรุงเทพฯ 10310
  • ทางอีเมล์: filmmakeracademy2016@gmail.com พร้อมระบุชื่อเรื่อง
  • สมัครด้วยตนเอง
   บริษัท ไอดา มีเดีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
   65/23 อาคารชำนาญเพ็ญชาติบิสเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 2
   ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
   กรุงเทพฯ 10310 (ในวันและเวลาราชการ)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลชนะเลิศและใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท 1 รางวัล
 • รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย ลำดับที่ 3-10 ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท 7 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 02-248 1400
 • www.facebook.com/filmmakertha

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ซิม แอนด์ซัน

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/12418

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017