Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) “๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย”

เกี่ยวกับ artanddesign


สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) "๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 125,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้ตราสัญลักษณ์โครงการ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ที่เหมาะสมและสวยงามสาหรับใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
2. เพื่อให้การสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทยกับสังคมวงกว้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน
3. เพื่อให้สาธารณชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย อันเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมเฉลิมฉลองวาระ ๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย

คุณสมบัติ
ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา อาชีพ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม (ท่าน/ทีมละไม่เกิน 3 ชิ้น)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งผลงาน
1. ผู้เข้าร่วมประกวด สามารถส่งผลงานได้ท่าน/ทีมละ 3 ชิ้น
2. จัดส่งผลงานการรออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) พร้อมเขียนอธิบายแนวคิดการออกแบบ ความหมายของแบบ สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบ ไม่เกิน 10 บรรทัด
3. ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ บ่งบอกและสื่อความหมายของงาน ๑๐๐ ปี และประวัติศาสตร์การสาธารณสุขไทยได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ
4. มีความทันสมัย เป็นมาตรฐานสากล สวยงาม ดึงดูดความสนใจ และจดจำได้ง่าย สามารถนำไปใช้ได้จริงในการประชาสัมพันธ์กับสื่อทุกประเภท
5. เป็นผลงานที่จัดทำขึ้นใหม่ด้วยตนเองหรือทีมงานของตนเอง ไม่เป็นการคัดลอก ลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ และต้องไม่เคยนำเสนอ ส่งประกวด หรือได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน
6. ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว หากไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลชนะเลิศ คณะกรรมการมีสิทธิ์ในการปรับใช้ผลงานอื่นๆ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
7. ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหรือได้รับรางวัลแล้วให้เป็นลิขสิทธิ์ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริง

รายละเอียดการจัดทำผลงาน
1. ส่งผลงานเป็นแบบภาพนิ่ง ขนาด A4 ลงบนกระดาษพื้นสีขาว พร้อมคำบรรยายแนวคิดการออกแบบ ความหมายของแบบ สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบ ไม่เกิน 10 บรรทัด
2. แนบไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับในรูปแบบนามสกุล AI (Illustrator 10/CS3/EPS/JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI) พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK และแบบตัวอักษร (Font) ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ที่สามารถนำไปขยายไฟล์ขนาดใหญ่สำหรับจัดทำป้ายโฆษณากลางแจ้งขนาดใหญ่ และใช้ติดตั้งบนผนังอาคารได้ โดยบันทึกใส่แผ่น CD/DVD จำนวน 1 ชุด
3. กรอกรายละเอียดใบสมัครโดยระบุ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือE-mail ที่สามารถติดต่อได้ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง) แนบมาพร้อมกับผลงาน (เอกสาร 1 ชุด ต่อผลงาน 1 ชิ้น)

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานพร้อมใบสมัครและเอกสาร ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน  2559 ในช่องทาง ดังต่อไปนี้

  • กรณีส่งใบสมัครด้วยตนเอง สามารถส่งได้ที่
   สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ชั้น 3 อาคาร 88/37 สาธารณสุขซอย 6 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (ในวันและเวลาราชการ)
  • กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ สามารถส่งได้โดยจ่าหน้าซอง
   เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
   ชั้น 3 อาคาร 88/37 สาธารณสุขซอย 6 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์
   ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
   วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย”
   (จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก โดยวันที่ดังกล่าวต้องไม่เกินกำหนดการรับผลงาน)
 • ประกาศผล ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2559 ทางเว็บไซต์ กระทรวงสาธารณสุข [www.moph.go.th] และสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ [www.shi.or.th]

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 0 2590 2364, 0 2590 1352 ในวันและเวลาราชการ (สุภาพร พรภคกุล)
 • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ suksala@gmail.com

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/12112

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017