Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งาน “๑๑๑ ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง”

เกี่ยวกับ artanddesign


อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งาน “๑๑๑ ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ไม่จำกัดอายุ เพศ วัย และการศึกษาของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน สามารถส่งได้ไม่เกิน 2 ผลงาน
3. พิมพ์ส่งผลงานเป็นภาพสีและขาวดำ (ทั้งสองแบบ) ขนาด 6 x 6 นิ้ว ปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบของโลโก้) ลงบนกระดาษ A3 และติดผลงานลงบนฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 16 x 16 นิ้ว โดยเว้นขอบด้านละ 1 นิ้ว พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบตามแนบท้ายประกาศ อำเภอเบตง

 • ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ติดลงบนด้านหลังผลงานทุกชิ้น
 • แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล  AI  PSD (CS) และ PDF JPG  PNG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ Code สีโหมด CMYK บันทึกใส่ CD จำนวน 1 แผ่น (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้)

4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของอำเภอเบตง และอำเภอเบตงสามารถใช้สิทธิในการปรับแก้ ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงได้ตามที่เห็นสมควร
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบด้วยตนเอง ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น ไม่เป็นการดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์อื่นใด และเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน โดยผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับรองผลงานของตนเอง จึงจะถือเป็นผลงานที่สมบูรณ์ ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ
6. หากมีการตรวจสอบและพบว่ามีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น เป็นการดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์อื่นใด และเคยส่งผลงานเข้าประกวดที่ใดมาก่อน อำเภอเบตงจะไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้น รวมถึงในกรณีที่ผลงานได้รับรางวัลและตรวจสอบพบภายหลังจะถือว่าผลการพิจารณาเป็นโมฆะ และริบรางวัลที่ได้รับคืนทั้งหมด

ข้อกำหนดแนวคิดและรายละเอียดของผลงาน
1. ภาพตราสัญลักษณ์จะต้องสื่อความหมายของอำเภอเบตงได้อย่างชัดเจน และมีเลข ๑๑๑ประกอบในตราสัญลักษณ์รูปแบบใดก็ได้(๑๑๑ โดย ๑ แต่ละตัวหมายถึงตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก, อำเภอที่ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย อำเภอที่มีป้ายทะเบียนรถ) โดยให้สอดคล้องกับประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม หรือเอกลักษณ์ของอำเภอเบตง
2. จะต้องอธิบายแนวคิด ความหมายของแบบ รูปร่าง สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบ

การจัดส่งผลงานเข้าประกวด
1. ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดกรอกรายละเอียดต่างๆ ลงในใบสมัคร พร้อมกับผลงานและเอกสารคำอธิบายประกอบ สามารถรับใบสมัครได้ที่ที่ว่าการอำเภอเบตง
และดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/111yearsbetong
2. การจัดส่งผลงานภายในวันที่ 20 เมษายน 2559

 • กรณีส่งผลงานด้วยตนเอง ได้ที่
  ที่ว่าการอำเภอเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110
  งานสำนักงานอำเภอ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7323-1264 หรือ 08-3984-1468
 • กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ ที่อยู่จัดส่ง
  ที่ว่าการอำเภอเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  95110
  วงเล็บที่มุมซองว่า ประกวดตราสัญลักษณ์การจัดงาน ๑๑๑ ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง “โครงการ ๑๑๑ ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง”
  โดยให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และวันที่ดังกล่าวต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับผลงาน

3. https://www.facebook.com/111yearsbetong/
4. วันหมดเขตการรับสมัครหรือส่งผลงานเข้าประกวด : 20 เมษายน 2559
5. วันประกาศผลการประกวด : 4 พฤษภาคม 2559

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด 50,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด รางวัลๆ ละ 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/111yearsbetong

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Noun Prathana

ขอบคุณเเหล่งที่มา  http://contestwar.com/contest/11946

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017