Rss

  • youtube
  • linkedin
  • google

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

เกี่ยวกับ artanddesign


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ขอเขิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ชิงเงินเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้ร่วมประกวด
นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

หลักเกณฑ์การประกวด
1. ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องมีความสวยงามทางศิลปะ และชัดเจน
2. ต้องมีส่วนประกอบของความเป็นไทย โดยไม่เสียความเป็นสากลทางฟิสิกส์ในเวลาเดียวกัน
3. จะต้องมีอักษรย่อของศูนย์ฯ คือคำว่า "ThEP" เป็นส่วนหนึ่งของโลโก้
4. ควรมีสีแดง ดำ และทอง ซึ่งเป็นสีประจำองค์กร เป็นส่วนหนึ่งของแบบแต่อนุญาตให้มีสี อื่น ๆ ได้
5. จะต้องสะท้อนถึงความเป็นผู้นำในความเป็นเลิศทางฟิสิกส์ในภูมิภาคอาเซียนของศูนย์ฯ
6. จะต้องสื่อให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการพัฒนาคน และความสำคัญของการเรียนรู้อย่างไม่หยุดหย่อน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการเรียนรู้ทางฟิสิกส์
7. โลโก้เป็นภาพวาด หรือภาพที่ผลิตและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมใดออกแบบก็ได้ แล้วแปลงไฟล์เป็น JPG และ PNG
8. ผู้ส่งผลงานจะต้องส่งคำอธิบายแนวคิดและความหมายของผลงานมาด้วย ความยาวไม่เกิน 4 บรรทัด
9. สามารถส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 2 แบบ
10. ห้ามลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานหรือองค์กรอื่น หากตรวจพบ ผลงานนั้นจะถูกตัดสิทธิ์
11. ผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่อื่นใดมาก่อน
12. ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ โดยสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม เพื่อสามารถนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้จริง
13. หากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ จะไม่มีการประกาศผู้รับรางวัล ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

สิ่งที่ต้องจัดส่ง
1. ส่งผลงานในรูปแบบภาพวาด / ภาพพิมพ์บนกระดาษพื้นขาวขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น / 1 ผลงาน โดยต้องมีความคมชัดและสมจริง มีขนาดประมาณ 6 x 6 นิ้ว (ปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบของโลโก้)
2. พร้อมด้วยไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโลโก้ ในรูปแบบนามสกุล JPG และ PNG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI
3. ใบสมัครจำนวน 1 ชุด / 1 ผลงาน (ใบสมัครดังแนบ หรือ ดูที่เว็บไซต์ของศูนย์ฯ)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนิสิต / นักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ :
 1 รางวัล เงินจำนวน 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร

กำหนดระยะเวลา

  • ระยะเวลาส่งผลงาน : สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
  • ประกาศผู้ชนะเลิศ : ทางเว็บไซต์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ วันที่ 21 มีนาคม 2559 (ระยะเวลาดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ตู้ ปณ.70 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50202 
  • โทร 053-942650 หรือ 086-4288048

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณธนพล สุประดิษฐ์พงศ์

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/11694

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017