Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1

เกี่ยวกับ artanddesign


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลมูค่ารวมกว่า 160,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

ประเภทการประกวดและคุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1. ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย /อาชีวะศึกษาหรือการศึกษานอกระบบที่เทียบเท่า อายุระหว่าง 15-18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ประเภทอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า : นิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-25ปี (นับถึงวันที่สมัคร) และต้องมีบัตรนักศึกษาซึ่งออกให้โดยสถาบันการศึกษาเพื่อยืนยันสถานภาพทางการศึกษา
3. ประเภทประชาชนทั่วไป : ไม่จำกัดอายุ และ วุฒิการศึกษา
**ผู้ส่งผลงาน 1 คน สามารถส่งได้ 1 ผลงาน และ 1 ประเภทการประกวดเท่านั้น**

กติกาและเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ผู้สมัครต้องส่งงานเขียนของตนเองเป็นภาษาไทย ความยาวไม่ต่ำกว่า 7 หน้า และ ไม่เกิน 12  หน้ากระดาษA4 (ไม่ต้องมีภาพประกอบ) โดยทั้งหมดต้องใช้รูปแบบตัวอักษรAngsana New ขนาด 16
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดมาก่อนและต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา
3. ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียงคนละ 1 ประเภท และ 1 ผลงานเท่านั้น
4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การส่งใบสมัครและผลงาน
1. ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์www.nsm.or.th
2. สามารถส่งใบสมัครและผลงานได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

 • ช่องทางที่ 1 ทางอีเมล์:scicomnsm@gmail.com โดยต้องได้รับอีเมล์ตอบกลับจาก  ผู้จัดจึงถือว่าเสร็จสมบูรณ์
 • ช่องทางที่ 2 ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง
  กองการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวงจ.ปทุมธานี12120
  วงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์
 • ช่องทางที่ 3 ส่งด้วยตัวเองที่กองการสื่อสารวิทยาศาสตร์
  สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

กำหนดระยะเวลา

 • หมดเขตรับผลงานวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 สำหรับการส่งทางไปรษณีย์จะนับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 • วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ทาง www.nsm.or.th (พร้อมกันทุกประเภท)

เกณฑ์การพิจารณาใบสมัครและเกณฑ์การตัดสินรางวัล
1. คุณสมบัติของผู้สมัครต้องตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภท โดยพิจารณาจากใบสมัคร และเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
2. แก่นของเรื่องแสดงให้เห็นถึงความเป็นเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์/ มีแนวคิดและสอดแทรกประเด็นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. พิจารณาจากการนำเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ /ชั้นเชิงในการนำเสนอ /คุณค่าทางวรรณศิลป์
4. ผู้ส่งผลงาน 1 คน สามารถส่งได้ 1 ผลงาน และ 1 ประเภทการประกวดเท่านั้น มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
5. คณะกรรมการตัดสิน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัลในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนดขึ้น และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6. หากมีกรณีละเมิดลิขสิทธิ์คณะผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัลต้นฉบับดังกล่าว และเจ้าของผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการฟ้องร้องและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง
7. ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับโอกาสพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ผลงาน โดยลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ครั้งแรกเป็นของคณะผู้จัดการประกวด
8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อน
9. เนื้อหาไม่ขัดต่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยของชาติและศีลธรรมอันดี
10. กรณีใช้นามปากกาหรือนามแฝง ผู้ส่งผลงานต้องแจ้งชื่อและที่อยู่จริงที่สามารถติดต่อ ได้สะดวก
11. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องทำสำเนาต้นฉบับเก็บไว้เอง เนื่องจากผู้จัดการประกวดจะไม่คืนต้นฉบับให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

รางวัล แบ่งเป็น 3ประเภทตามเกณฑ์ผู้เข้าประกวด

 • ประเภท มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

  • เรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม 1รางวัล เงินทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัลเงินทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2รางวัล เงินทุนการศึกษา2,000 บาท
 • ประเภท อุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

  • เรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม 1รางวัล เงินทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัลเงินทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2รางวัล เงินทุนการศึกษา2,000 บาท
 • ประเภทประชาชนทั่วไป

  • เรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม 1รางวัล เงินรางวัล30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล25,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1รางวัล  เงินรางวัล20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02 577 9999 ต่อ 1472,1473 (วรภร,จีรวรรณ)

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/11673

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017