Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดออกแบบวางผังบริเวณพื้นที่ทำกิจกรรมและพักผ่อนส่วนกลาง โครงการ ดิ เอ็นเนอร์จี้ หัวหิน – ชะอำ (The Energy Hua Hin – Cha Am)

เกี่ยวกับ artanddesign


โครงการ ดิ เอ็นเนอร์จี้ หัวหิน-ชะอำ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบวางผังบริเวณพื้นที่ทำกิจกรรมและพักผ่อนส่วนกลาง โครงการ ดิ เอ็นเนอร์จี้ หัวหิน – ชะอำ (The Energy Hua Hin – Cha Am) ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 90,000 บาท

เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด

 • เป็นนิสิต นักศึกษา ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม , สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และ/หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ส่งประกวดสามารถส่งผลงานเป็นทีมหรือผลงานเดี่ยวก็ได้ ลักษณะผลงานจะต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งประกวดคิดขึ้นมาใหม่ไม่เคยเผยแพร่ และ/หรือใช้ก่อสร้างที่ใดมาก่อน
 • ผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าร่วมประกวด จะต้องเป็นผลงานของผู้ส่งประกวดที่คิดขึ้นมาใหม่ หากมีการละเมิดจะไม่ได้รับการพิจารณาหรือหากได้รับพิจารณารับรางวัลแล้วถูกตรวจพบภายหลังจะถูกเรียกรางวัลทุนการศึกษาทั้งหมดคืน
 • บริษัท ขอสงวนสิทธิในการตีพิมพ์และแสดงผลงานทุกชิ้น ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งเข้าประกวดเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ในทุกรูปแบบ
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลบริษัท มีสิทธิในการนำรายละเอียดในแบบทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปพัฒนา ปรับปรุง ต่อยอดเป็นแบบสำหรับใช้ในการก่อสร้างได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
 • การตัดสินผลงานโดยคณะกรรมการที่บริษัทแต่งตั้ง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา และคณะผู้บริหารของบริษัท ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

สิ่งที่ต้องนำเสนอ

 • ผังบริเวณที่ออกแบบ ด้วยมาตราส่วนขนาด ระยะ ที่แสดงรายละเอียดผลงานออกแบบที่ชัดเจน เช่น รูปแบบของงานภูมิทัศน์ hard scape ‐ soft scape , งานสถาปัตยกรรม , ประดิมากรรม , รูปแบบ pattern พื้นถนน-ทางเท้า รายการวัสดุต่างๆ ตลอดจนให้มีคำบรรยายที่ผู้ออกแบบต้องการสื่อสารให้คณะกรรมการรับทราบ
 • ทัศนียภาพ ผลงานการออกแบบ ที่เห็นภาพรวมในมุมมองต่างๆ

หมายเหตุ ลักษณะผลงานควรมีความเป็นไปได้ที่จะนำไปพัฒนาเพื่อใช้ก่อสร้างจริงต่อไป

รูปแบบการนำเสนอ

 • กระดาษขนาด A2 จำนวนไม่เกิน 3 แผ่น ต่อผลงาน แต่ละแผ่นให้แสดงในแนวตั้ง และให้ผนึกลงบนบอร์ดที่มีความแข็งและน้ำหนักเบา แต่ละแผ่นให้มีเลขหน้าอยู่ที่มุมขวาด้านล่าง
 • ที่ด้านหลังบอร์ดทุกแผ่นให้ติดป้ายแสดงข้อมูลผู้ร่วมประกวด ประกอบด้วย ชื่อ–นามสกุลจริง , ชื่อสถานศึกษา , คณะ – ภาควิชา – สาขาวิชา – ชั้นปีที่กำลังศึกษา , ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ , เบอร์โทรศัพท์ , อีเมล์
 • ผลงานทุกชิ้นรวบรวมบรรจุลงในซองกระดาษหรือกล่องปิดผนึกให้มิดชิดเรียบร้อย

การส่งผลงาน / สถานที่ติดต่อ

 • ส่งผลงานทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง
  บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 3 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ
  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  วงเล็บด้านล่าง “ประกวดแบบ”
 • ส่งผลงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด (มหาชน)
  อาคารโรงแรม อนันตรา บ้านราชประสงค์ ชั้น M (เดินทางโดยรถไฟฟ้า บีทีเอส ลงที่สถานีราชดำริ ตรงเข้ามาในซอยมหาดเล็กหลวง 3 ประมาณ 150 เมตร โรงแรมอนันตรา บ้านราชประสงค์ อยู่ฝั่งซ้ายมือ ขึ้นไปติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บมจ.บ้านราชประสงค์ ชั้น M )

กำหนดการ

 • ผู้ส่งประกวดจะต้องส่งแบบถึงบริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.00 น. กรณีส่งแบบทางไปรษณีย์จะนับวันที่ประทับตราบนไปรษณีย์เป็นหลัก
 • ประกาศผลการตัดสินการประกวด วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ผ่านเว็บไซท์ www.theenergy.co.th และแจ้งผลการตัดสินสำหรับผู้ชนะทางอีเมล์หรือโทรศัพท์
 • กำหนดการมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด บริษัท จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ทุนการศึกษาสำหรับผู้ชนะการประกวด

 • ชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 60,000 บาท
 • รองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาท
 • ชมเชย 2 รางวัล ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/theenergyhuahin

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณชนก ไชยศิริ

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/11506

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017