Rss

  • youtube
  • linkedin
  • google

ประกวดออกแบบอัตลักษณ์ หัวข้อ “ขยะ…จัดการได้ด้วยมือเรา”

เกี่ยวกับ Admin


สำนักสิงแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (สสล.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบอัตลักษณ์ประชันความคิด ภายใต้หัวข้อ “ขยะ…จัดการได้ด้วยมือเรา” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากกรุงเทพมหานคร โดยผลงานที่ชนะเลิศจากการประกวดจะถูกนำมาจัดทำเป็นหุ่นมาสคอต สัญลักษณ์รณรงค์การจัดการขยะของกรุงเทพมหานครต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชำชนได้รับรู้ในโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับประชาชน ตลอดจนสร้างการรับรู้และจดจำเกี่ยวกับการจัดการขยะผ่านกิจกรรมการประกวดฯ
3. เพื่อสร้างสัญลักษณ์ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะของกรุงเทพมหานคร ผ่านการจัดทำสื่อสัญลักษณ์ในรูปแบบหุ่นจำลอง Mascot และพวงกุญแจ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

แนวคิดการออกแบบ
1. หุ่นจำลองต้องสื่อความหมายของการจัดการขยะของกรุงเทพมหำนคร อย่ำงเหมาะสมและสามารถนำไปใช้งานได้จริง
2. หุ่นจำลองต้องมีรูปแบบที่น่าสนใจ จดจำง่าย โดยมีรูปแบบที่ใช้สีสันสวยงาม มีความน่ารัก มีบุคคลิกที่ร่าเริงและมีความเป็นมิตร พร้อมกับสะท้อนแนวคิดการจัดการขยะไปพร้อมกัน
3. หุ่นจำลองที่ออกแบบสามารถเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือสัญลักษณ์ใดก็ได้ โดยผู้ออกแบบต้องให้ควำมเห็น แนวคิดหรือควำมหมำยในกำรออกแบบและนำเสนออย่างชัดเจน ไม่เกิน 5 บรรทัด

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

ส่งได้ไม่จำกัดจำนวน เเละเป็นต้นฉบับที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
สามารถออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
แสดงรูปแบบทั้งด้านหน้า และด้านหลัง พร้อมทั้งระบุชื่อผลงานและแนวคิดที่ด้านหลังของผลงานทุกชิ้น
กระดาษขนาด A4 หรือ A3 จำนวน 2 ชุด / 1 ผลงาน
ระบุชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แนบไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับ (ถ้ามี) ในรูปแบบนามสกุล JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi บันทึกใส่ CD – DVD จำนวน 1 แผ่น
กำหนดส่งผลงาน

สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ – 4 กันยายน 2558
จัดส่งด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ชั้น 15 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ส่งทางไปรษณีย์มาที่ ตู้ ปณ.170 ปณศ. จรเข้บัว (อ้างอิงจากวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ) พร้อมวงเล็บมุมซองว่า “การประกวดออกแบบอัตลักษณ์เพื่อสร้างสัญลักษณ์รณรงค์การจัดการขยะของกรุงเทพ มหานคร”
ประกาศรายชื่อผลงาน

ประกาศรายชื่อผลงานที่เข้าร่วมการประกวดในวันที่ 14 กันยายน 2558 ทาง Facebook ขยะจัดการได้ด้วยมือเรา
เปิดโหวตทางไปรษณียบัตร เเละ Facebook วันที่ 14 – 16 กันยายน 2558
เมื่อโหวตทางไปรษณียบัตร ลุ้นรับเงินรางวัล มูลค่า 14,000 บาท เเละของที่ระลึก
เมื่อโหวตผ่านทาง Facebook คะแนนโหวตนับเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสิน
ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/bmawastemanagemen

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/5489

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017