Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวด Young Animator Contest 2015

เกี่ยวกับ artanddesign


สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า (ปวช.) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Young Animator Contest 2015 หัวข้อ “ASEAN: Ten Nations, One Community” ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า (ป.ว.ช.) ทุกสถาบัน ทั่วประเทศ
2. รับสมัครผู้เข้าประกวดทีมละไม่เกิน 3 คน ทุกทีมต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์สามารถเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ทีม) หนึ่งสถาบันสามารถสมัครได้มากกว่าหนึ่งทีม

การส่งหลักฐานการสมัคร  
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.facebook.com/SDMContest
2. กรอกข้อมูลในใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายสมาชิกในทีม ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นนักเรียนในระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า พร้อมลงนามรับรองสำเนา (ผู้สมัครต้องระบุข้อมูลส่วนตัวและรายละเอียดผลงานให้ครบถ้วนตามข้อกำหนด จึงจะได้รับการพิจารณา)
3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการประกวดและผลงานรอบแรกมาที่ sdmcontest@gmail.com (ดูรายละเอียดของผลงานที่ต้องส่งในรอบแรกได้ในหัวข้อรายละเอียดการประกวด)

เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด 
1.เนื้อหา ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ ห้ามพาดพิง ดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือไม่สุภาพ เนื้อหาต้องมีความเหมาะสมในการรับชมของผู้ชมทุกวัย
2. ผลงานทุกชิ้นต้องเป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยตัวผู้สมัครเอง ซึ่งไม่เคยส่งเข้าประกวด ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือได้รับรางวัลจากสถาบันใดมาก่อน และห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด 
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น (ทั้งภาพและเสียง) หากมีการใช้สื่อที่มีลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานจะต้องระบุไว้ท้ายผลงาน (end credit) อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ส่งโดยผู้ส่งผลงานเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิดในผลงาน
4. คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสินและขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ ผู้เข้าร่วมการประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบว่าผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมีข้อความใดเป็นเท็จ หรือทำการลอกเลียนแบบ ซึ่งถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นหรือตามดุลพินิจของคณะกรรมการ รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5.หากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนหลายผลงาน คณะผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะรางวัลสูงสุดที่ได้รับรางวัลเดียวเท่านั้น
6.คณะ ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งผลงานคืน โดยผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นลิขสิทธิ์ของคณะผู้จัดการประกวด ส่วนผลงานที่ส่งเข้าประกวดและไม่ได้รับรางวัลเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของผลงาน ทั้งนี้เจ้าของผลงานตกลงยินยอมให้คณะผู้จัดการประกวดนำไปเผยแพร่เพื่อ ประโยชน์ต่อสังคมโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน

รายละเอียดการประกวด
1. แนวคิดการประกวด
ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องผลิตแอนิเมชันขนาดสั้น เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ ASEAN ภายใต้แนวความคิด “ASEAN: One Nation, One Community” โดย ไม่จำกัดรูปแบบ สไตล์และ เทคนิค สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอผลงานแอนิเมชั่น ได้อย่างอิสระ แต่ต้องมีทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ ความยาวไม่ต่ำกว่า 1.30 นาทีแต่ไม่เกิน 3 นาที
2. กิจกรรมการประกวด มีรายละเอียดดังนี้

 • การส่งผลงานประกวดรอบแรก (หมดเขตรับผลงานถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558)
  ให้ ผู้เข้าประกวดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการประกวดและผลงานรอบแรกในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งมาทางอีเมล์ ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 โดยตั้ง Subject E-mail โดยใช้ชื่อทีมตามด้วยชื่อผลงาน ส่งมาที่ sdmcontest@gmail.com โดยมีรายละเอียดของผลงานดังนี้

  • เนื้อเรื่อง และแนวความคิด
  • Storyboard
  • Character Design ให้ส่งระบุแนวความคิดในการออกแบบ, ข้อมูลตัวละคร, ภาพด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง , Action Pose และสีหน้าตัวละคร ทีมีการลงสีให้สมบูรณ์
  • Key Visual หรือ Concept Art แบบลงสีไม่ต่ำกว่า 5 รูป
  • สามารถเข้าไปดูตัวอย่าง Storyboard Character Design และ Key Visual ได้ที่ www.facebook.com/SDMContest
 • การส่งงานประกวดรอบสุดท้าย (15 ทีมสุดท้าย)

  • อัพโหลดผลงาน Animation และเอกสารแสดงการออกแบบตัวละครในเรื่องขึ้นใน Google Drive ภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 และนำไฟล์ผลงาน  Animation ไรท์ลงแผ่น CD/DVD พร้อมปรินท์ไฟล์เอกสารแบบสีมาส่งในวันนำเสนอผลงาน (14 กันยายน 2558) โดยมีรายละเอียดของงานที่ต้องส่งดังนี้
  • ส่งไฟล์ของผลงาน  Animation ขนาด 720 x 576 ความยาวไม่ต่ำกว่า 1 นาทีครึ่งและไม่เกิน 3 นาที โดยส่งไฟล์มาในรูปแบบ Quicktime H 264 หรือ .flv หรือ .swf (สำหรับ Flash Animation)
  •  Character Design ให้ส่ง Character Sheet ของตัวละครหลัก (Character Sheet โดยระบุแนวความคิดในการออกแบบ, ข้อมูลตัวละคร, ภาพด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง, Action Pose และสีหน้าตัวละคร) ส่งเป็นไฟล์ .psd
  •  ระบุซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำงานทั้งหมด พร้อมทั้งแนบแนวความคิดการออกแบบ เรื่องย่อ  Storyboard และ Character Design มาด้วย
 • Workshop เพื่อพัฒนาผลงาน

  • คณะกรรม การฯ จะพิจารณาคัดเลือกผลงานจำนวน 15 เรื่องจากทีมผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด ซึ่งทีมผู้เข้าร่วมประกวดที่ผ่านรอบแรกทั้ง 15 ทีม จะต้องเข้าร่วม Workshop เพื่อพัฒนาผลงานแอนิเมชั่นให้เสร็จสมบูรณ์ตามเนื้อเรื่อง และแนวความคิดที่ได้นำเสนอมาในรอบแรก โดย Workshop จะจัดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ซึ่งทางผู้จัดการประกวดจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลาและสถานที่ในการจัด กิจกรรม Workshop ให้ทราบอีกครั้ง
  • ทั้งนี้ทีมที่ผ่านการคัด เลือกในรอบแรกจะต้องเข้าร่วมการ Workshop พัฒนาผลงาน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการส่งผลงานให้คณะกรรมการฯ พิจารณาในรอบตัดสิน

3. กำหนดการรับสมัครและประกาศผล

 • กำหนดรับผลงานรอบแรก  : ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  24 กรกฎาคม 2558
 • กำหนดการประกาศผลงานผ่านเข้ารอบ 15 ชิ้น : วันที่ 31 กรกฎาคม  2558
 • กำหนดการเข้าร่วม Workshop เพื่อพัฒนาผลงาน: วันที่ 8 และวันที่ 22 เดือนสิงหาคม 2558*
 • กำหนดรับผลงานรอบสุดท้าย  : วันที่  4 กันยายน 2558
 • กำหนดการนำเสนอผลงานรอบสุดท้ายต่อคณะกรรมการ : วันที่ 14 กันยายน 2558
 • กำหนดการประกาศผลและมอบรางวัล : วันที่ 14 กันยายน 2558

*  วันที่จัด Workshop อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
** ทีมผู้เข้ารอบสุดท้ายต้องเข้าร่วมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ วันที่ 14 กันยายน 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ **

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อาจารย์กัณยาวีร์ เพชรสุข  โทร. 09 8250 6545
ทางเพจ www.facebook.com/SDMContest
LINE id: sdm.spu

รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาของทีมจะได้รับ iPad Air ความจุ 128 GB คนละหนึ่งเครื่องและเกียรติบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาของทีมจะได้รับ iPad Mini ความจุ 128 GB คนละหนึ่งเครื่องและเกียรติบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล
นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาของทีมจะได้รับ iPod Touch ความจุ 32 GB คนละหนึ่งเครื่องและเกียรติบัตร
4. รางวัลชมเชย  จำนวน 2 รางวัล
เกียรติบัตร

คณะกรรมการตัดสินและเกณฑ์การตัดสิน
คณะ กรรมการประกอบด้วย คุณเจสัน พิชอน ตัวแทนฑูตศิลปะแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญจากวงการอุตสาหกรรมแอนิเมชัน

หลักเกณฑ์ในการตัดสิน 
1. เนื้อหาและการสื่อสารถูกต้องตามโจทย์ที่กำหนด(Content & Communication)
2. ความคิดสร้างสรรค์ (Concept & Creativity)
3. ความสวยงาม (Visual Design)
4. ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน (Execution & Production & Techniques)
5. การนำเสนอชิ้นงาน (Presentation)
คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้เข้ารอบประเภทละ 15 ชิ้นจากผลงานที่สมัครทั้งหมด โดยผู้เข้ารอบ 15 คน / ทีมสุดท้ายนำเสนอผลงานด้วยตัวเองแก่คณะกรรมการในวันที่ 14 กันยายน 2558

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/5334

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017