Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับพระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย”

เกี่ยวกับ artanddesign


สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับพระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย” ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เชิดชูเกียรติให้สถาบันการศึกษา และเกียรติบัตร

กลุ่มเป้าหมาย
๑. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๒. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๓. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับอุดมศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ
๑. วันที่ ๑ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม๒๕๕๘ รับผลงานประกวดเรียงความ
๒. วันที่ ๑ – ๙ เมษายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการตัดสินดำเนินการพิจารณาตัดสิน
๓. วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ประกาศผลการตัดสินการประกวด
๔. วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ มอบรางวัลในงานวันศาลยุติธรรมประจำปี ๒๕๕๘

หลักเกณฑ์การประกวด
๑. หัวข้อ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับพระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย”
๒. ประเภทการประกวด

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับอุดมศึกษา

๓. ลักษณะผลงานเรียงความที่ส่งเข้าประกวด

 • จะต้องเป็นเรียงความที่มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จัดประกวด
 • ต้องมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาต่อเนื่องสัมพันธ์กัน กระชับ เข้าใจง่าย มีความริเริ่ม และมีการใช้สำนวนภาษาไทยที่ถูกต้องตามอักขระวิธีการใช้ภาษาไทย
 • ต้องเป็นผลงานการเขียนที่ผู้เข้าประกวดเขียนเอง โดยไม่ต้องคัดลอก ดัดแปลงหรือแปลงผลงานจากผู้อื่น และต้องเป็นเรียงความที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน
 • เขียนด้วยลายมือ หรือ พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ตัวอักษร Angsana New หรือ Th SarabunPSK ขนาดตัวอักษร point ๑๘ (ตัวปกติ) ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A๔
 • ผู้เข้าประกวด ๑ คน สามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้เพียง ๑ ชิ้น
 • หากเรียงความที่ส่งเข้าประกวดไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้น คณะกรรมการตัดสินการประกวดอาจพิจารณางดเว้นรางวัลหนึ่งรางวัลใดก็ได้

๔. เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน ๑๐๐ คะแนน

 • เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด ๒๐ คะแนน
 • มีการวิเคราะห์หรือให้เหตุผลสนับสนุนที่ดี ๒๐ คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ ๒๐ คะแนน
 • การใช้ภาษา (กะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย) ๒๐ คะแนน
 • สำนวนภาษาสละสลวย ถูกต้องเหมาะสม ๒๐ คะแนน

๕. รางวัลแต่ละประเภท ได้แก่

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

   

  • รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และโล่เชิดชูเกียรติให้โรงเรียน
  • รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล มูลค่า ๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และโล่เชิดชูเกียรติให้โรงเรียน
  • รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัล มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และโล่เชิดชูเกียรติให้โรงเรียน
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

   

  • รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล มูลค่า ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และโล่เชิดชูเกียรติให้โรงเรียน
  • รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และโล่เชิดชูเกียรติให้โรงเรียน
  • รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัล มูลค่า ๗,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และโล่เชิดชูเกียรติให้โรงเรียน
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับอุดมศึกษา

   

  • รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และโล่เชิดชูเกียรติให้สถาบันการศึกษา
  • รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล มูลค่า ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และโล่เชิดชูเกียรติให้สถาบันการศึกษา
  • รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัล มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และโล่เชิดชูเกียรติให้สถาบันการศึกษา

๖. วิธีส่งเรียงความเข้าประกวด

 • ส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ที่ สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ อาคารศาลอุทธรณ์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ (ถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรวันที่ส่งเป็นสำคัญ) วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดเรียงความ”
 • ส่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-mail: rabiphat@coj.go.th โดยแนบไฟล์เรียงความนามสกุล.doc (Microsoft Office ๒๐๐๓-๒๐๐๗) ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
 • Download แบบฟอร์มส่งเรียงความได้ที่เว็บไซต์ www.coj.go.th

๗. เงื่อนไขอื่น ๆ

 • การตัดสินเรียงความที่ส่งเข้าประกวดของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เรียงความที่ส่งประกวดจะไม่มีการส่งคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • เรียงความที่ส่งประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานศาลยุติธรรม
 • เรียงความที่ส่งประกวดทุกผลงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อเผยแพร่ลงในสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานศาลยุติธรรม
 • ประกาศผลการประกวดวันที่ 10 เมษายน ๒๕๕๘ ทางเว็บไซต์ www.coj.go.th
 • มอบรางวัลในงานวันศาลยุติธรรม ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘  ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • ผู้ประสานงานการประกวดเรียงความ

   

  • นายอภิชาติ  ฐากูรบุตร โทร. 02 5412896
  • นางสาววังสุภา เพ็ญรัตน์ โทร. 02 5412897

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Chalida Pramchim

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://www.contestwar.com/contest/4891

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017