Rss

  • youtube
  • linkedin
  • google

ประกวดหนังสั้นและคลิปวีดีโอ Junior CSR AWARD#1 ตอน “ตอบแทนคุณแผ่นดิน”

เกี่ยวกับ artanddesign


ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นและคลิปวีดีโอ Junior CSR AWARD#1 ตอน “ตอบแทนคุณแผ่นดิน” ชิงราวงวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและเห็นคุณค่าของบุคคลที่เป็น “แบบอย่าง” ของพลเมืองที่ดีในการตอบแทนคุณแผ่นได้อย่างเหมาะสมและน่าประทับใจสมควรเป็นแบบอย่าง ที่ดีแก่กลุ่มนิสิต นักศึกษา และนักเรียนต่อไปในบริบทต่างๆ เช่น ครอบครัว โรงเรียน มหาวิทยาลัย องค์กร ชุมชน หรือสังคม ทั้งนี้หนังสั้นและวิดีโอคลิปต้องเสนอเรื่องราวของบุคคลที่มีตัวตนจริงๆ ในประเทศไทย (Based on a true story) ไม่ใช่การสมมติตัวละครแต่อย่างใด

ประเภทผลงาน
1. ประเภทหนังสั้นความยาวไม่เกิน 15 นาที สำหรับนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. ประเภทสื่อคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 60 วินาที สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานภายในวันที่ 30 เมษายน เวลา 9.00 -16.30 น. เท่านั้น

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดและเงื่อนไขการสมัคร
ระดับอุดมศึกษา 
1.ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นนิสิต-นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศไทย ไม่จากัดสาขาและคณะ และควรมีนักศึกษาปีที่ 3-4 ร่วมกลุ่มละไม่น้อยกว่า2 คน
2. สมาชิกในทีมจะต้องมาจากสถาบันเดียวกัน ไม่เกิน7 คน และแต่ละกลุ่มสามารถเสนอผลงานได้เพียง 1 ผลงาน
3. แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาในสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองการทาหน้าที่ให้คาแนะนา ดูแลนิสิต-นักศึกษา สามารถผลิตผลงานหนังสั้นได้ตามเกณฑ์การประกวด ตลอดจนตรวจความเหมาะสมของเนื้อหาของสื่อที่ส่งเข้าประกวด
4. อาจารย์ที่ปรึกษาหนึ่งท่าน สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าแข่งขันได้มากกว่า1 ทีม
5. แต่ละสถาบัน สามารถส่งทีมเข้าประกวดได้ไม่จากัดจานวน
6. ผลงานจะต้องสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ทาซ้ำ คัดลอก เลียนแบบและดัดแปลงของผู้อื่น
7. นักศึกษากรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมให้อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มลงนามและแนบสาเนาบัตรนักศึกษาพร้อมเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้องคนละ1 ชุด
8. กำหนดชื่อกลุ่ม ชื่อผลงาน และระบุชื่อสถาบันการศึกษา ภาควิชา คณะวิชา ที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมต้นหรือมัธยมปลายของโรงเรียนทั่วประเทศไทย
2. สมาชิกในทีมจะต้องมาจากโรงเรียนเดียวกัน ไม่เกิน5 คน และแต่ละกลุ่มสามารถเสนอผลงานได้เพียง 1 ผลงาน
3. แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาในสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองการทาหน้าที่ให้คาแนะนา ดูแลนักเรียน สามารถผลิตผลงานวีดีโอคลิป ได้ตามเกณฑ์การประกวด ตลอดจนตรวจความเหมาะสมของเนื้อหาของสื่อที่ส่งเข้าประกวด
4. อาจารย์ที่ปรึกษาหนึ่งท่าน สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าแข่งขันได้มากกว่า 1 ทีม
5. แต่ละโรงเรียน สามารถส่งทีมเข้าประกวดได้ไม่จากัดจานวน
6. ผลงานจะต้องสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ทาซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ และดัดแปลงของผู้อื่น
7. นักเรียนกรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมให้อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มลงนามและแนบสาเนาบัตรนักเรียนพร้อมเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้องคนละ 1 ชุด
8. กำหนดชื่อกลุ่ม ชื่อผลงาน และระบุชื่อโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ

ส่งใบสมัครและส่งผลงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้

เรียน อาจารย์อริสา เหล่าวิชยา
Junior CSR AWARD#1 ตอน “ตอบแทนคุณแผ่นดิน”
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์
เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง ปทุมธานี 12120

สอบถามข้อมูล
ที่ อาจารย์อริสา เหล่าวิชยา E-mail: arisa.l@bu.ac.th
โทรศัพท์ 02-902-0299 ต่อ 2650, 2659
Facebook : Junior CSR Award BUCA

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://www.contestwar.com/contest/4855

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017