Rss

  • youtube
  • linkedin
  • google

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจ”

เกี่ยวกับ Admin


ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ“สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจ” เพื่อนำไปใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุน โครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้ร่วมกันใช้ทักษะความสามารถด้านศิลปะวาดภาพแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
3. เพื่อนำภาพวาดมาใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย”

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1–6
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1–6 หรือเทียบเท่า
3. นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า

แนวคิดการประกวด
วาดภาพ ในหัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ ดวงใจ” ภายใต้แนวคิด ใจอาสา บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

รูปแบบผลงานที่ส่งเข้าประกวด
1. ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรองการเป็นนักเรียนในใบสมัคร
2. ระดับอุดมศึกษาให้ส่งใบสมัคร และแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษา
3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกระดับ จะต้องวาดภาพลงบนกระดาษ 100 ปอนด์ (เรียบ) ขนาด 15 x 21 นิ้ว ใช้สีไม้ สีเทียน สีน้ำ และสีโปสเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงาน สามารถส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 2 ชิ้น
4. ผู้ส่งผลงาน จะต้องวาดภาพ ในหัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจ” ภายใต้แนวคิด “ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”
5. ผลงานของผู้เข้าประกวดต้องมาจากการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน และความคิดของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้ลอกเลียนหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น และผลงานนั้นต้องไม่เคยนำออกแสดงประกวดตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน ในกรณีที่ผลงานได้มาโดยมิชอบ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์ ในการตัดสิทธิ์จากการประกวด หรือหากได้รับรางวัลแล้วก็จะมีการเพิกถอนรางวัล
6. ผลงานที่ได้รับรางวัล จะนามาใช้ประกอบสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น โปสเตอร์ นิทรรศการ ฯลฯในโครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”
7. ผลงานทุกผลงานจะถือเป็นสิทธิ์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สามารถนาไปใช้หรือดัดแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ส่งเข้าประกวดทราบและไม่คืนผลงานให้
8. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.redcross.or.th, www.blooddonationthai.com,www.rh-negative.com, www.club25thailand.com, www.facebook.com/prnbc หรือรับใบสมัครได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

การส่งผลงาน
1. กำหนดส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2557

ส่งทางไปรษณีย์ ระบุหน้าซอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (วงเล็บมุมซองว่า ส่งผลงานการประกวดวาดภาพ) ทั้งนี้การส่งผลงานไปรษณีย์ จะยึดตามวันที่ประทับตราบนซองเป็นสำคัญ
ส่งผลงานด้วยตนเอง ที่ชั้น 7 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ในวันและเวลาราชการ
2. ระบุชื่อ – นามสกุล, ที่อยู่, สถานศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ ด้านหลังผลงาน
3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600-99 ต่อ 1753, 1761, 1771

การตัดสินผลงานและการประกาศผลรางวัล
1. การพิจารณาตัดสินผลงาน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพิจารณาตัดสิน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (รวม 100 คะแนน)

เนื้อหา เรื่องราวของภาพสอดคล้องกับหัวข้อที่กาหนด 30 คะแนน
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 30 คะแนน
การจัดองค์ประกอบภาพ ความประณีตและสวยงาม โดดเด่น 20 คะแนน
เทคนิคการใช้สี สร้างสรรค์งาน 20 คะแนน
2. ตัดสินการประกวด วันที่ 4 ธันวาคม 2557 (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
3. ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ทาง www.redcross.or.th, www.blooddonationthai.com, www.rh-negative.com, www.club25thailand.com, www.facebook.com/prnbc
4. การรับรางวัล ผู้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง ในวันแถลงข่าวโครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” (ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) หรือมอบฉันทะ (พร้อมสำเนา บัตรประชาชน) ของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ เซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง หากไม่มารับรางวัลตามกาหนดที่แจ้ง ถือว่าสละสิทธิ์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 3.5 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด
1. ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
2. ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
3. ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
ขอบคุณเเหล่งที่มา http://www.contestwar.com/contest/4530

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017