Rss

  • youtube
  • linkedin
  • google

ประกวด “Computer Science Mascot & Sticker Line”

เกี่ยวกับ Admin


สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมาสคอต และสติ๊กเกอร์ไลน์ “Computer Science Mascot & Sticker Line”ชองรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หลักการและเหตุผล
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการประกวดมาสคอตและสติ๊กเกอร์ไลน์ประจำสาขา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สัญลักษณ์ประจำสาขา ซึ่งสัญลักษณ์นี้จะใช้ในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ถึงความเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงการสร้างความคุ้นเคยและเข้าใจให้แก่บุคคลทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันผ่านกิจกรรมนี้

วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้มีโอกาสทำความรู้จักสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการสร้างสัญลักษ์ประจำสาขา
3. สร้างความคุ้นเคยและความเข้าใจให้แก่บุคคลภายนอก
4. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคคลภายนอกได้ทำความรู้จักสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรม
3. บุคคลภายนอกคุ้นเคยและเข้าใจในสาขามากยิ่งขึ้น
4. ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

หัวข้อในการประกวด
CS Mascot and Sticker Line

ประเภทของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
ไฟล์รูปภาพ สกุล PNG จำนวน 17 ภาพ

เกณฑ์การตัดสินพิจารณาจาก
1. แนวคิดของผลงาน สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
2. ความสวยงามของผลงาน
3. ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้งานจริง

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 25,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 1 รางวัล
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
1. นักศึกษาของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. นักศึกษาทุกสาขาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. บุคคลทั่วไป

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
1.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นไฟล์รูปภาพสกุล PNG จำนวน17 รูป แต่ละรูปมีขนาดไม่ต่ำกว่า 500×500 พิกเซล
2.ผลงานทั้ง 17 ชิ้น แบ่งเป็น

การออกแบบมาสคอต 1 ตัว
ท่าทางของมาสคอตนั้นๆ 16 ท่าทาง เพื่อใช้สำหรับสติ๊กเกอร์ไลน์
3. หากใช้โปรแกรมช่วยในการออกแบบ ให้แนบไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้ เช่น ไฟล์สกุล AI , PSD หรือไฟล์จากโปรแกรมอื่นๆที่ท่านใช้
4. หากใช้วิธีการวาดด้วยมือ ให้แสกนผลงานของท่านและส่งมาเป็นไฟล์สกุล PNG
5. แนบคำอธิบายถึงแนวคิดในการออกแบบมาพร้อมกับตัวผลงานของท่าน เพื่อให้ทางคณะผู้ตัดสินสามารถทำความเข้าใจกับผลงานของท่านได้ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินอย่างมาก

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด
ส่งได้ที่ E-mail : PBL12.Project@gmail.com
หัวข้อ E-Mail : “CS Mascot : ชื่อผลงานของตน (ไม่ต้องมีเครื่องหมาย)
รายละเอียด
1. ชื่อ – นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
2. อีเมล์
3. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
4. ที่อยู่ปัจจุบัน เป็นภาษาไทย

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองห้ามมิให้ตัดต่อ ดัดแปลง หรือนำผลงานบางส่วนของผู้อื่นเพื่อใช้ในการส่งเข้าประกวดอย่างเด็ดขาด
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่มีการส่งคืนให้เจ้าของผลงาน
3. ผู้เข้าร่วมประกวดยินยอมให้สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์สามารถนำผลงานออกเผยแพร่ทางเว็บไซด์ หรือใช้ประโยชน์อื่นๆในกิจกรรมของสาขาได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นแก่เจ้าของผลงาน
4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้น
5. คณะกรรมการตัดสิน สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
6. หากผลงานใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ทางคณะกรรมการได้กำหนดไว้ อาจไม่ได้รับการพิจารณา
7. ในกรณีที่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในรางวัลดังกล่าว

ระยะเวลาการประกวด

สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2557
ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 12 มกราคม 2558 โดยสามารถตรวจสอบผลการตัดสินได้ที่ www4.sit.kmutt.ac.th
ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Kanokrat Wuthiamornsak

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://www.contestwar.com/contest/4528

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017