Rss

  • youtube
  • linkedin
  • google

ประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ขิง–ข่า โลก) ครั้งที่ 3

เกี่ยวกับ Admin


องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ขิง–ข่า โลก) ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมราวัลมูลค่ารวมกว่า ๒๒๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ”
๒. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสปี พระราชสมภพครบรอบ ๖๐ พรรษา และในฐานะที่ทรงเป็นบุคคลสำคัญด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก
๓. เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความสำคัญของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนพฤกษศาสตร์สาขาทุกแห่งให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
๔. เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึก เกิดความรัก ความรู้สึกหวงแหน ความเป็นเจ้าของร่วมกันของคนไทย ที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. เพื่อให้ได้ภาพถ่ายสวยงามในเชิงศิลป์ของพืชวงศ์ขิง-ข่า ((Zingiberaceae) สำหรับใช้ในกิจการของสวนพฤกษศาสตร์ฯ

กลุ่มเป้าหมาย

นักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพและสมัครเล่น
นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนผู้สนใจในการถ่ายภาพ
(หมายเหตุ: คนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย)
หลักฐานการสมัคร
๑. ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ www.qsbg.org หรือ ขอรับแบบฟอร์มได้ที่งานประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์ฯ ทุกแห่ง )
๒. สำเนาบัตรประชาชน
๓. สำเนาบัตรนักศึกษา หรือ บัตรนักเรียน

เงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด
๑. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายทอดและแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ ความงดงาม ประโยชน์ ตามธรรมชาติหรือจัดแต่ง ของพืชวงศ์ขิง-ข่า (Zingiberaceae) ในมิติใดๆ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน ๕ มิติ ได้แก่ ๑) อาหารและเครื่องเทศ ๒) ยาและสมุนไพร ๓) ไม้ประดับและไม้ตัดดอก ๔) วัฒนธรรมและความเชื่อ ๕) พืชป่าและนิเวศตามธรรมชาติ
ตัวอย่างพืชในมิติต่างๆ

อาหารและเครื่องเทศ ขิง ข่า กระชาย ขมิ้น ตูบหมูบ หน่อกะลา เร่วหอม จี๋กุ๊ก ดาหลา กระวานไทย-เทศ ดอกกระเจียว ดอกอาว กระทือ หลาว ฯลฯ
ยาและสมุนไพร ไพล ขิง ข่า ว่านชักมดลูก ขมิ้น ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย กระชายดำ ฯลฯ
ไม้ประดับและไม้ตัดดอก ดอกไม้กลุ่มปทุมมาและกระเจียว ดอกเข้าพรรษา ดอกดาหลา ข่า-ขิงแดง มหาหงส์ ไม้ลูกผสมต่างๆ ฯลฯ
วัฒนธรรมและความเชื่อ เช่น ความเชื่อด้านเมตตามหานิยม คงกระพันชาตรี ฯลฯ ผ่านชนิดว่านต่างๆ เช่น ว่านนกคุ้ม ว่านเพชรม้า มหาอุดม สาลิกาลิ้นทอง ว่านสาวหลง ว่านเหลือง ฯลฯ ด้านวัฒนธรรม เช่น ตักบาตรดอกไม้ (ดอกเข้าพรรษา) สระบุรี ฯลฯ
พืชป่าและนิเวศตามธรรมชาติ เช่น ทุ่งกระเจียว-ป่าหินงาม ทุ่งเปราะภู ดาหลาป่า เปราะป่า ตาเหิน มหาหงส์ป่า ขิงป่า ข่าป่า เร่วป่า ปุด ปุดเขย่ง สางเขียว ขิง-ข่าหายาก ฯลฯ
หมายเหตุ ชื่อไทยของพืชที่กล่าวในข้างต้น อาจไปพ้องกับชื่อพืชกลุ่มอื่นที่ไม่ได้อยู่ในวงศ์ขิง-ข่า (Zingiberaceae) ดังนั้นทางคณะกรรมการจะขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะภาพของพืชวงศ์ขิง-ข่าเท่านั้น
๒. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสี ขนาด ๑๒ X ๑๘ นิ้ว ติดภาพลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด สีดำเท่านั้น และเว้นขอบด้านละ ๒ นิ้ว ด้านหลังกรุณาติดแบบฟอร์มการส่งภาพเข้าประกวด (สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ www.qsbg.org หรือ ขอรับแบบฟอร์มได้ที่งานประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์ฯ ทุกแห่ง) โดยกรอกรายละเอียดให้ครบ
๓. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องดูเป็นธรรมชาติ สามารถตกแต่งภาพพื้นฐานได้แต่ต้องไม่เกินจากความเป็นจริง ขนาดไฟล์ต้องมีความละเอียด อย่างน้อย ๑๐ ล้านพิกเซล และรูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน .TIFF หรือ .JPEG (ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น)
๔. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ (หากมี) ให้ชัดเจน
๕. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน ๑๐ ภาพ โดยส่งภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดมาพร้อมไฟล์ภาพที่บันทึกลงแผ่นซีดี โดยบันทึกภาพ ๑ แผ่นซีดีต่อ ๑ ภาพ
๖. เป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเองเท่านั้น หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ รวมทั้งจะเรียกรางวัลคืนหากพบในภายหลัง
๗. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ และมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท องค์การสวนพฤกษศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนผลงานภาพถ่ายและซีดีที่ส่งเข้าร่วมประกวด
๘. การตัดสินไม่มีการแบ่งประเภท จะพิจารณาจากคุณค่าของผลงานเป็นหลัก และคณะกรรมการมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้

รางวัลของภาพที่ส่งเข้าประกวด มีรางวัลดังต่อไปนี้
๑. รางวัลภาพยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงิน รางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล
๒. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศ เกียรติคุณ
๓. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศ เกียรติคุณ
๔. รางวัลชมเชย จำนวน ๒๐ รางวัล รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
๑. ส่งด้วยตัวเองได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เลขที่ ๑๐๐ หมู่ ๙ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐–๑๖.๐๐ น.)
๒. ส่งด้วยตนเองได้ที่ แกลลอรี่มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย (CPFT Contemporary Photography Foundation of Thailand) ชั้น 3 (ติดธนาคารกรุงเทพฯ) ศูนย์การค้า ฟอร์จูนทาวน์ สี่แยก อ.ส.ม.ท. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐–๑๘.๐๐ น.)
๓. ส่งทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวดภาพถ่าย ขิง-ข่า โลก”ส่งถึง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ๑๐๐ หมู่ ๙ (ตู้ ป.ณ.๗) ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (๕๐๑๘๐)

ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ หากส่งไปรษณีย์ จะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ตัดสินผลงานภาพถ่าย
ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ณ แกลลอรี่มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย (CPFT Contemporary Photography Foundation of Thailand)

ประกาศผลการตัดสิน
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ทางเว็บไซต์: http://www.qsbg.org

พิธีมอบรางวัล
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ และจัดแสดงภาพในงานประชุมวิชาการนานาชาติ (เฉลิมพระเกียรติฯ) “พืชวงศ์ขิง-ข่า ครั้งที่ ๗ – ขิง-ข่า เพื่อชีวิต และงานมหกรรมขิง-ข่า ครั้งที่ ๑” ในระหว่างวันที่ ๑๗ –๒๓สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อสอบถาม

ส่วนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
เลขที่ ๑๐๐ หมู่ ๙ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (๕๐๑๘๐)
โทรศัพท์ ๐-๕๓๘๔-๑๒๓๔ ต่อ ๔๒๐๕-๔๒๐๖
โทรสาร ๐-๕๓๘๔-๑๒๐๔, ๐-๕๓๒๙-๙๗๕๔
E-mail : ms_qsbg@hotmail.com
ขอบคุณเเหล่งที่มา http://www.contestwar.com/contest/4421

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017