Rss

  • youtube
  • linkedin
  • google

ประกวดผลงานศิลปะ ARTs OF KORAT CONTEST 2014 หัวข้อ “หลงรักโคราช”

เกี่ยวกับ Admin


พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ โคราช ARTs OF KORAT MIRAGE MUSEUM ขอเชิญนักเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปะในรูปแบบสื่อผสม ARTs OF KORAT CONTEST 2014 หัวข้อ “หลงรักโคราช” ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น
2. เพื่อเสริมสร้างประโยชน์ให้แก่เยาวชนที่สนใจในการวาดภาพระบายสี ได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านศิลปะอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์
3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับประถมศึกษา ป.1 – ป.6
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ม.1 – ม.6
ระยะเวลาการจัดงาน
เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2557 – วันที่ 23 มกราคม 2558 แบ่งเป็น 2 รอบ

ระยะเวลาประชาสัมพันธ์กิจกรรมตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557
ระยะเวลาส่งผลงานรอบคัดเลือก 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2557
ประกาศผลรอบคัดเลือกแรก 50 ผลงาน วันศุกร์ 16 มกราคม 2558
รอบชิงชนะเลิศ วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558
รับถ้วยประทาน ในวันศุกร์ ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2558
สถานที่จัดงาน
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ โคราช “อาร์ต ออฟ โคราช” จังหวัดนครราชสีมา

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าประกวด
ผู้เข้าประกวดต้องกาลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) และระดับชั้น มัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6)

รายละเอียดการแข่งขัน
การประกวดจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีกติกาดังนี้

ผู้เข้าประกวดสามารถ DOWNLOAD ใบสมัครได้ที่ https://www.facebook.com/ArtsofKorat
ผลงานภาพของผู้เข้าประกวด ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ทาด้วยฝีมือและความคิดของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น และผลงานนั้นต้องไม่เคยนำออกแสดง ประกวด ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อน
ผู้สมัครเข้าประกวดทั้ง 2 ระดับชั้น จะต้องวาดภาพตามจินตนาการในหัวข้อ “ หลงรักโคราช ”
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะสามารถใช้กระดาษประเภทใดก็ได้ แต่ต้องเป็นขนาด A3 (12 x 18 นิ้ว )
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่จากัดประเภทสีที่ใช้ สามารถแต่งเติมเทคนิค ความคิดสร้างสรรค์ได้
ขอสงวนสิทธิ์ 1 ผลงานต่อ 1 คนเท่านั้น
สำหรับการประกวด จะทาการคัดเลือกผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะแบ่งเป็น
ระดับประถมศึกษา 25 ผลงาน และระดับมัธยมศึกษา 25 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 50 ผลงาน
รอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเดินทางมาประกวด ณ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ โคราช “อาร์ต ออฟ โคราช” จังหวัดนครราชสีมา ตามวันและเวลาที่กำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำหรับภาพที่ส่งเข้าประกวด จะต้องตั้งชื่อรูปภาพ พร้อมลงท้ายด้วยคาว่า “หลงรักโคราช”
ภาพของผู้เข้าแข่งขันทุกภาพของผู้เข้าประกวดทั้ง 2 ระดับชั้น จะต้องแนบใบสมัครไว้ด้านหลังผลงาน
วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานการประกวด (ใช้ซองจดหมายสีน้าตาล) ได้ที่ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ ARTs OF KORAT ตั้งอยู่ที่ 88/8 อาคารไพลินสแควร์ ถ.สืบศิริ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๖๐๓๘๘๘,๐๔๔-๓๕๕๒๘๘
ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ทางไปรษณีย์ (ใช้ซองจดหมายสีน้าตาล) จ่าหน้าซองถึง พิพิธภัณฑ์ภาพ ๓ มิติ ARTs OF KORAT ที่อยู่ 8/8 อาคารไพลินสแควร์ ถ.สืบศิริ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๖๐๓๘๘๘,๐๔๔-๓๕๕๒๘๘
รางวัลการประกวด
แบ่งเป็นทั้งหมด ๑๔ รางวัล แบ่งเป็น

ระดับประถมศึกษา ๗ รางวัล ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
รางวัลรองชนะเลิศอันอับ ๑ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยจาก นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท และ Gift Voucher มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท
รางวัล Popular Vote (ยอดกดถูกใจ ในเพจ Facebook ARTs OF KORAT มากที่สุด) ๑ รางวัล เป็นเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท และ Gift Voucher มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท
รางวัลสาหรับโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากที่สุด จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ Gift Voucher มูลค่า ๓,๐๐๐ บาท
ระดับมัธยมศึกษา ๗ รางวัล ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
รางวัลรองชนะเลิศอันอับ ๑ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยจาก นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท และ Gift Voucher มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท
รางวัล Popular Vote (ยอดกดถูกใจ ในเพจ Facebook ARTs OF KORAT มากที่สุด) ๑ รางวัล เป็นเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท และ Gift Voucher มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท
รางวัลสาหรับโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากที่สุด จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ Gift Voucher มูลค่า ๓,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ
สาหรับผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทั้ง ๒ ระดับชั้น จะได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึก พิพิธภัณฑ์ภาพ ๓ มิติ โคราช “อาร์ต ออฟ โคราช”

ข่าวประชาสัมพันธ์ : พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ ARTs OF KORAT

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://www.contestwar.com/contest/4393

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017