Rss

  • youtube
  • linkedin
  • google

ประกวด ภาพการ์ตูนความปลอดภัย งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28

เกี่ยวกับ Admin


     

       ด้วยสำนักความปลอดภัยแรงงาน  ได้จัดการประกวดภาพการ์ตูนความปลอดภัย โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จะนำมาพัฒนา เพื่อผลิตเป็นสื่อเผยแพร่ในการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัย และเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในเรื่องความปลอดภัย
โดยมีรายละเอียดดังนี้.

วัตถุประสงค์      
เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้เกิดความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยเพื่อนำผลงานที่ชนะการประกวดใช้เป็นต้นแบบในการผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด      
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป

รางวัล

ผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลที่งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 28  จะได้รับรางวัลเงินสดพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ  จำนวน 1 รางวัล 15,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จำนวน 1 รางวัล 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จำนวน 1 รางวัล 5,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2,500 บาท


       ผลงานที่ผ่านการพิจารณาชนะการประกวดจะประกาศทางเว็บไซต์  www.oshthai.org  และจะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับรางวัลเข้ารับรางวัลภายในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ  ครั้งที่ 28 ประจำปี 2557

อ่านเพิ่มเติม : www.oshthai.org  

 

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017