Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

Archives for : ข่าวการประกวด

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หลักเกณฑ์การประกวด

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
 • จำนวนชุดผลงานที่ส่งได้คือ 1 ชิ้น ต่อ 1 คน ประกอบด้วย

  • ชิ้นงานตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบ สีและขาวด า ความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 DPI
  • คำอธิบายความหมายของตราสัญลักษณ์
  • การนำไปประยุกต์ใช้กับการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ สื่อทัศน์ในระบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์การพิมพ์ผ้าของที่ระลึกผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 • รูปแบบตราสัญลักษณ์เป็นภาพที่ผลิต และออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมใดออกแบบก็ได้
 • ลายเส้นสี องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ เมื่อมาประกอบกันเข้าต้องสร้างการรับรู้ถึงภาพลักษณ์ (imagination) การเป็นวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การออกแบบตราสัญลักษณ์ควรมีสัดส่วนที่สามารถนำไปใช้คู่กับตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
 • ชุดผลงานที่ส่งเข้าประกวด ตราสัญลักษณ์จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของวิทยาลัย โดยมีแนวคิด ดังนี้

  • ภารกิจหลักของวิทยาลัยในด้านการจัดการเรียนการสอน (การพัฒนานวัตกรรมมนุษย์และสังคม การพัฒนาชุมชนร่วมสมัย องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์การ งานอาสาสมัคร การประเมินโครงการพัฒนา การลงพื้นที่ชุมชนปฏิบัติงานสนาม และเรียนรู้จากประสบการณ์จริงภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม)
  • ให้ความหมายสื่อถึงศาสตร์แห่งการพัฒนา “พัฒนศาสตร์” และวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยคือ “สถาบันการศึกษาชั้นน า ด้านพัฒนศาสตร์ เพื่อความเป็นธรรมและยั่งยืนของประชาคมโลก”
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน หากพบว่า ท่านทำผิดหลักเกณฑ์ตามที่แจ้งวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลงานของท่าน และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

การสมัครและส่งผลงาน

 • กรอกรายละเอียดต่างๆ ลงในใบสมัคร (ที่ลงนามแล้ว) ส่งพร้อมชุดผลงาน ได้ที่ https://forms.gle/y8ZiK6rQU9JqCQcc6
 • ชุดผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีค าอธิบายผลงานหรือมีเอกสารประกอบค าอธิบายแนวความคิด ความหมายของแบบ สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบส่งชุดผลงานโดยอัปโหลดผลงานที่ส่งเข้าตามลิงก์ข้างต้น ผลงานประกวดทุกชิ้นหากมีอักษรจะต้องระบุ FONT ตัวอักษร ซึ่งจะเป็น FONT ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือประดิษฐ์ขึ้นใหม่ก็ได้
 • ตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่ชนะการประกวด จะได้ใช้เป็นตราสัญลักษณ์ (Logo) ของวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 • คณะกรรมการตัดสิน สามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • สิ้นสุดการรับผลงาน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565
 • ประกาศผล วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ทางหน้าเพจวิทยาลัย (www.facebook.com/psds.thammasat) และเว็บไซต์ของวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (www.psds.tu.ac.th)

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 • ผลงานมีความโดดเด่น น่าสนใจ จดจำง่าย และสื่อความหมายถึงเอกลักษณ์การเป็น วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 • การสื่อความหมาย และความคิดสร้างสรรค์
 • ความสวยงาม และความครบถ้วนขององค์ประกอบ
 • มีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้จริงกับการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ สื่อทัศน์ในระบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์การพิมพ์ผ้าของที่ระลึกผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมทั้งสื่อการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยได้ทุกประเภท

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่าน จะได้รับของที่ระลึกจากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

หมายเหตุ

 • ผู้ที่ได้รับรางวัล ติดต่อรับเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตรภายในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ประมาณต้นเดือนสิงหาคม 2565 (จะแจ้งวันให้ทราบอีกครั้ง)
 • หากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ จะไม่มีการประกาศผู้ได้รับรางวัล
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด และจะไม่ส่งคืนผลงานให้ผู้เข้าร่วมการประกวด

ติดต่อสอบถาม

 • งานสื่อสารองค์กร วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Email : pr@psds.tu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณจิราวุธ สุปัญญา

ขอบคุณแหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/15931

ประกวดออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม “Thailand Social Enterprise Mark”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม "Thailand Social Enterprise Mark" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 160,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Thailand Social Enterprise Mark เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่รับรองความเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ใช้เพื่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปว่ากิจการที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวมีคุณสมบัติของการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างครบถ้วน ได้แก่

 • มีวัตถุประสงค์ทางด้านสังคมเป็นวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินกิจการ
 • มีการวัดผลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากผลประกอบการด้านการเงินเท่านั้น
 • มีการนำกำไรไปลงทุนซ้ำเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางสังคม และมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
 • ไม่จำกัดอายุ

แนวทางการออกแบบเครื่องหมาย

 • Relevance to Social Enterprise – สามารถสื่อสารกับสาธารณชนว่าผู้ผลิตสินค้าและบริการนี้เป็นกิจการที่มีเป้าหมายหลักในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม/สิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองผลการดำเนินงานด้านสังคม/สิ่งแวดล้อมจากองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ
 • Originality – สร้างความแตกต่างที่ชัดเจนจากเครื่องหมายอื่น
 • Universality and Longevity – ร่วมสมัย เป็นสากล สามารถใช้ได้นาน
 • Visibility – สามารถมองเห็นได้ในขนาดที่หลากหลาย ไม่ว่าจะนำเสนอทางออนไลน์หรือออฟไลน์ เช่น วางบนเว็บไซต์ ทำเป็นป้าย หรือวางบนบรรจุภัณฑ์สินค้า
 • Practicality – สามารถวางกับเครื่องหมายอื่น ๆ ได้ เช่น อย. Fair Trade, Organic, มอก., SHA

คำสำคัญที่เชื่อมโยงกับเครื่องหมายนี้ Profit-People-Planet (เศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม)/ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม/เป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อม/ดีต่อคุณและดีต่อโลก

ผลงานที่สมบูรณ์ประกอบด้วย

 • ไฟล์เครื่องหมาย ในรูปแบบดิจิตอล 2 ไฟล์ ได้แก่

  • เครื่องหมายไม่จำกัดสี/รูปแบบ วางบนพื้นหลังสีขาว ขนาด A4
  • เครื่องหมายสีขาว-ดำ วางบนพื้นหลังสีขาว-ดำ ขนาด A4
  • Format ของไฟล์ทั้งสอง

   • สกุลไฟล์ .AI แบบ vector และ PDF
   • มีค่าความละเอียด 72 dpi ขึ้นไป
   • ไม่มีลายน้ำ ไม่มีตัวอักษรกราฟฟิก หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของอยู่บนผลงานการออกแบบ
 • คำอธิบายแนวคิดในการออกแบบ ความหมาย หรือแรงบันดาลใจของเครื่องหมาย
 • ตัวอย่างการนำผลงานไปใช้จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ 3 แบบ ทั้งแบบ full color และ one color ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างเพื่อวางเครื่องหมายที่คุณออกแบบได้ที่ https://bit.ly/Application_SE_Mark

การส่งผลงานเข้าประกวด

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและไฟล์ตัวอย่างการนำผลงานไปใช้จริงที่ https://bit.ly/Application_SE_Mark
 • ส่งใบสมัคร ไฟล์ผลงาน และไฟล์ตัวอย่างการนำผลงานไปใช้จริงได้ที่ https://forms.gle/kMpKptUVSAcJ6ehd9 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คนสามารถส่งใบสมัครได้ 1 ใบ และส่งผลงานเข้าประกวดได้สูงสุด 2 ผลงาน ในกรณีที่ส่งผลงานมากกว่า 2 ผลงาน คณะกรรมการจะพิจารณาเฉพาะผลงานที่ส่งเข้ามา 2 อันดับแรก
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสอดคล้องกับแนวทางออกแบบผลงานประกวด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ ผู้รับเงินรางวัลจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย อัตรา 5% จากเงินรางวัล เพื่อนำส่งกรมสรรพาก

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 062-079-3232
 • อีเมล osep.logocontest@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Social Enterprise Thailand Association (SE Thailand)

ประกวดคลิปสั้นรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้แนวคิด “ลดอุบัติเหตุทางถนน ทุกคนช่วยได้”

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้นรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้แนวคิด “ลดอุบัติเหตุทางถนน ทุกคนช่วยได้” ชิงเงินรางวัลชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

คุณสมบัติของผูŒสมัคร

 • ประเภทที่ 1 เยาวชน

  • เป็šนนักเรียน นิสิต นักศึกษา
  • สามารถส‹งผลงานในนามบุคคล (ประเภทบุคคล) หรือเปšนทีม (ทีมละไม‹เกิน 3 คน)
 • ประเภทที่ 2 ประชาชนทั่วไป

  • ประชาชนทั่วไป
  • สามารถส‹งผลงานในนามบุคคล (ประเภทบุคคล) หรือเป็šนทีม (ทีมละไม‹เกิน 3 คน)

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงาน

 • เนื้อหาผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อหาตรงตามหัวข้อที่กําหนด ไม่จํากัดรูปแบบ วิธีการ และเทคนิคในการนําเสนอ
 • เนื้อหาคลิป มีความยาวไม่เกิน 1 นาที
 • เนื้อหาผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องใส่ตราสัญลักษณ์ “กรุงเทพมหานคร” ก่อนหรือปิดเรื่องตามความเหมาะสม
 • ขอบเขตของเนื้อหาในผลงานต้องไม่พาดพิงเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง และต้องไม่เข้าข่ายหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคําที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการนําไปเผยแพร่จากที่ใดมาก่อนและไม่ละเมิดลิขสิทธิของผู้อื่น
 • ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ด้านเพลงเสียงประกอบภาพ หรือผลงานอื่นใดที่ปรากฏอยู่ในผลงานที่ส่งเข้าประกวด และผลงานที่ประกวดต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 • ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ำกว่า 720p (1280×720) ประเภทไฟล์ mp4 โดยต้องตรวจสอบไฟล์ให้เรียบร้อยและถูกต้อง
 • คณะกรรมการตัดสินการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากมีการตรวจสอบพบว่าไม่เป็นไปตามกฎกติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผู้จัดการประกวดไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีการตรวจสอบพบภายหลังว่าละเมิดลิขสิทธิ์ ผลงานจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
 • คณะจัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

เกณฑ์การตัดสิน

 • ภาพรวม: ด้านเนื้อหาสาระในการสื่อสารที่ตรงกับวัตถุประสงค์ 40 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์: แนวคิดและการนําเสนอ 30 คะแนน
 • การผลิต: เทคนิค คุณภาพของภาพเสียง และการตัดต่อ 30 คะแนน

รางวัลของแต่ละประเภท

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
โทร. 08-1805-2172 หรือ 0-2180-0742 (เวลาทำการ)

 

ขอบคุณเเหล่งที่มา ประกวดคลิปสั้นรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้แนวคิด “ลดอุบัติเหตุทางถนน ทุกคนช่วยได้” : ประกวด แข่งขัน งานประกวด 2563 – 2564, Contest 2020 – 2021 ประกวดสื่อ, ประกวดคลิปสั้น | Contest War

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ “75 ปีแห่งมิตรภาพไทย – อินเดีย”

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ “75 ปีแห่งมิตรภาพไทย – อินเดีย” ชิงเงินรางวัล

วัตถุประสงค์
เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 75 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและอินเดีย โดยตราสัญลักษณ์จะใช้ในการจัดกิจกรรม และในเอกสารทางการที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองฯ ตลอดปี 2565

หลักเกณฑ์การแข่งขัน

 • ผู้สมัครจะต้องถือสัญชาติไทยหรืออินเดีย และไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ หรือเป็นสมาชิกในครอบครัว ของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศอินเดีย สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ณ กรุงนิวเดลี และสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย
 • ผู้สมัครจะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทยหรือประเทศอินเดีย
 • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 รายการเท่านั้น โดยผู้สมัครที่ส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 1 รายการจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสินทุกรายการ
 • ตราสัญลักษณ์ต้องสื่อถึงมิตรภาพระหว่างไทยกับอินเดีย โดยอาจสะท้อนให้เห็นปัจจัยด้านต่าง ๆ อาทิ ประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมที่มีความเชื่อมโยงร่วมกันของทั้งสองประเทศ
 • ตราสัญลักษณ์จะต้องมีรูปแบบ ดังนี้

  • สามารถเผยแพร่และใช้งานต่อได้ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (สกุล PNG หรือ JPEG)
  • ไฟล์ผลงานสุดท้ายจะต้องมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 3 MB และมีความละเอียดมากกว่า 300 dpi
 • กรณีที่มีการใช้ข้อความประกอบตราสัญลักษณ์ ควรใช้ภาษาอังกฤษ และ/หรือ หากเป็นภาษาท้องถิ่น ขอให้ใช้ทั้งภาษาฮินดีและภาษาไทย
 • ผู้สมัครจะต้องส่ง

  • ใบสมัคร
  • แบบฟอร์มบรรยายเกี่ยวกับผลงานเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ
  • ไฟล์ผลงานในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล
 • ส่งมายังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) 75thaiindia@gmail.com ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • กระทรวงการต่างประเทศจะประกาศผลผู้ชนะรางวัล 3 ลำดับ ผ่านเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆ ของกระทรวงฯ และสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยในวันที่ 11 มีนาคม 2565
 • กระทรวงการต่างประเทศจะจัดพิธีมอบรางวัลที่กรุงเทพฯ สำหรับผู้ชนะเลิศ 1 ลำดับ และรองชนะเลิศอีก 2 ลำดับ ทั้งนี้ หากผู้ได้รับรางวัลพำนักอยู่ที่ประเทศอินเดีย จะต้องรับรางวัลออกอากาศออนไลน์ โดยกระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งกำหนดวัน เวลาและสถานที่ให้ทราบต่อไป

เงื่อนไขการสมัคร

 • ตราสัญลักษณ์ รวมถึงชื่อผลงานที่นำส่งจะต้องออกแบบขึ้นมาใหม่และไม่เคยได้รับการเผยแพร่ มาก่อน และไม่ขัดต่อข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ของทั้งสองประเทศ และไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ ผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบจากการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยผู้สมัคร
 • ผู้ชนะการประกวดจะต้องมอบสิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของตราสัญลักษณ์ที่ชนะเลิศให้แก่ผู้จัดการประกวด โดยกระทรวงการต่างประเทศของสองฝ่ายสามารถนำตราสัญลักษณ์ของผู้ชนะเลิศไปใช้ ในการประชาสัมพันธ์ การศึกษา การสื่อสาร หรือประกอบการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสครบ 75 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – อินเดีย ได้ตามความเหมาะสม
 • ผู้จัดการประกวดสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลงานของผู้ชนะรางวัลได้ตาม ความจำเป็นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใด ๆ ของการประกวดได้ตามความจำเป็น รวมถึงเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมการประกวด เกณฑ์การตัดสิน และข้อมูลทางเทคนิคอื่น ๆ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ด้วยตนเอง
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการที่ผู้จัดได้คัดเลือกไว้ ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน

กำหนดระยะเวลา

 • วันรับสมัคร: 12 มกราคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันประกาศผล: 11 มีนาคม 2565

เกณฑ์การตัดสิน

 • ความสวยงาม และการสื่ออารมณ์และความรู้สึก (30 คะแนน)
 • ความคิดสร้างสรรค์ (35 คะแนน)
 • ความสอดคล้องกับแนวคิดหลัก (35 คะแนน)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสดจำนวน 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินสดจำนวน 32,000 บาท 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินสดจำนวน 16,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

หมายเหตุ เงินรางวัลได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยแห่งละร้อยละ 50 ของเงินรางวัลทั้งหมด และมูลค่าของเงินรางวัลขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะนั้น)

ติดต่อสอบถาม

 • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 75thaiindia@gmail.com
 • โทร 02-203-5000 ต่อ 12020 (กองเอเชียใต้และเอเชียกลาง)

ข่าวประชสัมพันธ์ : กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ

 

ขอบคุณแหล่งที่มา ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ “75 ปีแห่งมิตรภาพไทย – อินเดีย” : ประกวด แข่งขัน งานประกวด 2563 – 2564, Contest 2020 – 2021 ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้, [node:field_tags] | Contest War

ประกวด “Photo Contest 2021” หัวข้อ “My New Oakwood Trip”

โรงแรม โอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นท์ แบงค็อก ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Photo Contest 2021" หัวข้อ “My New Oakwood Trip” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท

การส่งผลงานเข้าประกวด

 • นำเสนอผลงานในรูปแบบภาพถ่าย กำหนดจำนวน 4 ภาพ ต่อ 1 โพสต์ โดยจะต้องมีภาพที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมประกอบจำนวนอย่างน้อย 2 ภาพ หรือ คลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 60 วินาที
 • ภาพที่ส่งเข้าประnวดต้องไม่มีลายน้ำ หรือกราฟฟิกใด ๆ บนภาพ และต้องเป็นภาพที่ได้รับการถ่ายทำเองโดยผู้ส่งผลงาน
 • ไม่จำกัดอุปกรณ์ และเปิดรับทุกไอเดีย ความสร้างสรรค์ ในการแชร์มุมมองใหม่ ๆ ของการท่องเที่ยวย่านสาทร – เจริญกรุง
 • สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
 • คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิกำหนดวิธีnารตัดสินและการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ที่ส่งผลงานทุกท่านจะต้องให้สิทธิโรงแรม โอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนท์ แบงค็อก ให้สามารถใช้ผลงานเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่มีระยะเวลากำหนด

วิธีส่งผลงานเข้าประกวด

 • อัพโหลดผลงานบน Facebook ส่วนตัว และเช็คอิน Oakwood Hotel & Residence Bangkok โดยเปิดเป็นสาธารณะพร้อมแคปชั่นประกอบ
 • ใส่ #MyNewOakwoodTrip #OakwoodHotelResBangkok
 • แคปภาพหน้าจอผลงาน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทร ทาง Inbox เพจ Oakwood Hotel & Residence Bangkok
 • เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 2564 ประกาศผล วันที่ 6 ส.ค. 2564

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 3,000 บาท
 • รางวัลชมเชย สองรางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook : Oakwood Hotel & Residence Bangkok
 • โทร 02 212 7090

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Nisarat Satsue

ขอบคุณแหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/15598

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017