Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

Archives for : ข่าวการประกวด

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ

กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๖๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ
 • เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยและบุคคลทั่วไปได้ใช้ความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ และมีส่วนร่วมในการฉลองครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของ
  ประเทศไทยในสหประชาชาติ
 • เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการทูตพหุภาคีและบทบาทของประเทศไทยในสหประชาชาติให้เยาวชนและสาธารณชนไทย

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และบุคคลทั่วไป สัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ โดยสมัครเป็นแบบรายบุคคล หรือแบบกลุ่ม

หลักเกณฑ์การประกวด

 • ตราสัญลักษณ์เป็นภาพที่ผลิตและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โดยสามารถใช้โปรแกรมใดออกแบบก็ได้ แล้วแปลงไฟล์เป็น JPG, PNG และ AI
 • การส่งผลงานเข้าประกวดขอให้มีรายละเอียด ดังนี้

  • ที่มาของความคิด แรงบันดาลใจ และความหมายของผลงานโดยสังเขป เช่น การใช้ภาพสัญลักษณ์ การใช้สี การใช้รูปแบบตัวอักษร ความเชื่อมโยง โดยมีความยาวไม่เกิน ๒๕ บรรทัด
  • เป็นตราสัญลักษณ์แบบสี (Full Color)
  • รูปแบบการนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในสื่อต่าง ๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการใช้งาน อาทิ

   • กระเป๋าผ้า
   • หน้ากากอนามัย
   • ของที่ระลึกต่าง ๆ เช่น สมุดโน้ต เสื้อ หมวก ร่ม

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานในรูปแบบดิจิทัล ที่สามารถแก้ไขได้ ตามมาตรฐานของโปรแกรมและไฟล์ภาพ JPEG, PNG และ AI ขนาดความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ DPI พร้อมระบุ Code สี
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียน/นักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ส่งผลงานมาที่กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๖ เมษายน – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่อีเมล interorg04@mfa.mail.go.th
 • ประกาศผลภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทาง Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศ และเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ (กำหนดวันประกาศผลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

เกณฑ์การตัดสิน

 • สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหประชาชาติ รวมทั้งบทบาทของไทยในสหประชาชาติในช่วง ๗๕ ปี ที่ผ่านมา
 • สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่มีความร่วมสมัยแบบสากล
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความสวยงามตามหลักการออกแบบ
 • มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐บาท

เงื่อนไขการประกวด

 • ผู้เข้าประกวดส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนแบบ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เป็นผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ไขผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงได้
 • ห้ามมิให้ผู้เข้าประกวดเผยแพร่ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง ๓ ลำดับ ต่อสาธารณะ ก่อนได้รับ
  การอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการประกวด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด

ติดต่อสอบถาม
อีเมล: interorg04@mfa.mail.go.th

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/15521

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสครบรอบ “90 ปี บุญรอดบริวเวอรี่”

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสครบรอบ “90 ปี บุญรอดบริวเวอรี่” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 2,000,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด

 • บุคคลทั่วไป ไม่จำกัด อายุ และสัญชาติ
 • ผู้ส่งผลงานเข้ำประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้สูงสุดไม่เกิน 3 ผลงาน

หลักเกณฑ์ และวิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้สนใจเข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.boonrawd90.com
 • ออกแบบผลงานได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดสี ไม่จำกัดรูปแบบ อยู่ในพื้นหลังสีขาว ขนาดเท่า A4 โดยส่งผลงานมาในรูปแบบนามสกุล .JPG .AI .PSD หรือ .PDF ซึ่งผลงานที่ส่งเข้ามาต้องสามารถนำไปใช้งานได้จริงในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่นๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
 • ไฟล์ผลงานการออกแบบที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ ตัวอักษร กราฟฟิก หรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของอยู่บนผลงานการออกแบบ
 • ผลงานต้องมีรายละเอียดคำอธิบายแนวคิด และแรงบันดาลในการออกแบบรวมถึงชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลที่สามารถติดต่อได้สะดวก
 • โดยส่งผลงานในช่องทำงอีเมล logocontest@boonrawd90.com เพียงช่องทางเดียว พร้อมระบุหัวข้ออีเมลว่า “Boonrawd90th_ชื่อผลงาน”
 • ไฟล์ผลงานการออกแบบทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวดจะไม่ส่งคืนให้แก่ผู้เข้าประกวด

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม – 30 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ทำงเว็บไซต์ www.boonrawd90.com

หมายเหตุ: วันประกาศผล อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ผู้เป็นเจ้าของผลงานรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ ผู้เป็นเจ้าของผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 ชิ้นงาน จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า ชิ้นงานละ 100,000 บำท จำนวน 10 รางวัล

ติดต่อสอบถาม
E-mail : logocontest@boonrawd90.com

ขอบคุณแหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/15486

ประกวดหนังสั้นโครงการ Deep South Young Filmmaker เยาวชนสร้างหนัง หนังสร้างคน II

โครงการ Deep South Young Filmmaker ขอเชิญชวนเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ สมัครเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นโครงการ Deep South Young Filmmaker เยาวชนสร้างหนัง หนังสร้างคน II ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสอบรมผลิตหนังสั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เยาวชนที่ไม่เคยเข้าร่วมในปีที่ 1 ทีมละ 5 คน อายุ 15-25 ปี ในพื้นที่ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
 • เยาวชนที่เคยร่วมโครงการในปีที่ 1 สามารถสมัครเป็นทีม ทีมละ 5 คน (ทุกคนในทีมต้องเคยร่วมโครงการในปีที่ 1 และอายุไม่เกิน 25 ปี) โดยจะมีทีมเดียวเท่านั้น ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อโอกาสในการผลิตภาพยนตร์สั้น ระดับสูงขึ้น ภายใต้การดูแลของผู้กำกับภาพยนตร์มืออาชีพ

ลักษณะผลงาน
ไม่จำกัดเนื้อหาและรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ดราม่า ตลก สยองขวัญ sci-fi แนวทดลอง หรือสารคดี ขอให้เป็นเพียงสิ่งที่เรารู้สึกและอยากจะเล่าออกมาจริงๆ ภายใต้บริบทของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และแต่ละทีมจะมี “พี่เลี้ยง” ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ที่ได้รับเลือกจากโครงการฯ ร่วมเป็นผู้แนะนำและให้คำปรึกษา ทุกทีมที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนในการผลิตหนังสั้น และจัดฉายสู่สาธารณชน

กำหนดระยะเวลา
สมัครตั้งแต่วันนี้ – วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02-2770824
 • www.facebook.com/DSYoungFilmmaker

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณณัฐปคัลภ์ เข็มขาว

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/15399

ประกวดภาพยนตร์สั้น หรือ คลิปไวรัล “เด็กตื่นไฟ ปี 2”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเชิญนักศึกษาอุดมศึกษา ปวช. หรือ ปวส. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หรือ คลิปไวรัล “เด็กตื่นไฟ ปี 2” หัวข้อ “ทางเลือกใหม่ ไฟฟ้าทดแทน” ชิงรางวัลและทุนการผลิตมูลค่ารวม 800,000 บาท

ข้อมูลโครงการ
“เด็กตื่นไฟ ปี 2” เป็นแคมเปญผลิตสื่อสร้างสรรค์ ประเภทภาพยนตร์สั้นหรือคลิปไวรัล ภายใต้หัวข้อ “ทางเลือกใหม่ ไฟฟ้าทดแทน” ที่มุ่งหวังให้นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงผู้ศึกษาในระดับปวช. และปวส. มีความตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าทดแทนจากขยะและชีวมวล ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ทั้งประเทศชาติและผู้คนในชุมชนใกล้เคียง ​นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้ผู้ประกวดได้มีส่วนร่วมในการเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ ในฐานะกระบอกเสียง บอกต่อวิธีการคัดแยกทรัพยากรการผลิตไฟฟ้าทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนรุ่นต่อไปและคนทั่วไปในสังคม

ประเภทของสื่อสร้างสรรค์
ภาพยนตร์สั้น หรือ คลิปไวรัล จำนวน 1 คลิป

คุณสมบัติผู้เข้ารับสมัคร

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ปวช. หรือ ปวส.
 • มีอายุระหว่าง 18 – 28 ปี (นับตั้งแต่วันส่งใบสมัคร)
 • รับสมัครในรูปแบบทีมเท่านั้น โดยจำกัดจำนวนสมาขิก ทีมละ 5 คน
 • ไม่จำกัดสาขาวิชาเรียน
 • ไม่จำเป็นต้องศึกษาอยู่สถาบันเดียวกัน
 • มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม ทีมละ 1 ท่าน (อาจารย์ 1 ท่าน สามารถเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ทีม)

วิธีสมัคร

 • สมัครตั้งแต่วันนี้ – 9 กุมภาพันธ์ 2564
 • ถ่ายคลิปแนะนำทีมที่คิดว่าทำให้คณะกรรมการตื่นตาตื่นใจที่สุดภายในเวลาไม่เกิน 3 นาที โดยในคลิปต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ชื่อทีม
  • ชื่อ-นามสกุล ของสมาชิกแต่ละคน
  • มหาวิทยาลัยที่สมาชิกแต่ละคนศึกษาอยู่
  • เหตุผลที่อยากเข้าร่วมเป็น เด็กตื่นไฟ ปี 2
  • แนะนำความน่าสนใจของตนเองและทีม
 • เข้าไปกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ www.dekwakeup.com พร้อมแนบคลิปแนะนำทีม และหลักฐานประกอบการสมัคร 3 อย่าง

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของสมาชิกในทีมทั้งหมด
  • สำเนาบัตรนักศึกษา ของสมาชิกในทีมทั้งหมด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของอาจารย์ที่ปรึกษา
 • พักผ่อนเอาแรง แล้วรอหารายชื่อทีมตัวเอง ในหน้าประกาศผู้ผ่านเข้ารอบรับฟังข้อมูลโครงการ วันที่ 19 ก.พ. 64 ได้เลย

ทุนการผลิตและรางวัล

 • รางวัลที่ 1 มูลค่า 300,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 มูลค่า 70,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย มูลค่า 25,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
 • รางวัลขวัญใจมวลชน มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
 • ทุนการผลิตสำหรับทุกทีม มูลค่ารวม 300,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • www.facebook.com/DEKWAKEUP
 • dekwakeup.com

ขอบคุณแหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/15390

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ “โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2563”

อีซูซุ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียนระดับธยมศึกษาในสายสามัญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ "โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2563" ในหัวข้อ "ฉลาดใช้ชีวิต ฉลาดคิด เรื่องสุขภาพ" ชิงรางวัลอีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • กำลังศึกษาอยู่ในสายสามัญของสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ แบ่งเป็น 2 ระดับ

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี
 • ต้องสมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน จากระดับการศึกษาและโรงเรียนเดียวกัน โดย 1 คน สังกัดได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 5 มกราคม 2564

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ “อีซูซุพาน้อง ๆ ท่องญี่ปุ่น” พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 6 รางวัล จากระดับการศึกษาละ 3 รางวัล รวม 12 คน เดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น อาหารและที่พักฟรีตลอดการเดินทาง
 • รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา ทีมละ 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 14 รางวัล ระดับการศึกษาละ 7 รางวัล รวม 28 คน
 • รางวัลพิเศษ ทุนการศึกษา ทุนละ 20,000 บาท สำหรับสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้ง 20 ทีม

ติดต่อสอบถาม
โทร. 0-2966-2127-9

ขอบคุณแหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/15378

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017