Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

Archives for : ข่าวการประกวด

ประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS ครั้งที่ ๒”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS ครั้งที่ ๒” โครงการ Healthy Digital Family “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท

หัวข้อการประกวด
Reset Mindset “เข้าใจ ใช้เป็น เห็นรอบ”

ประเภทการประกวด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท

 1. ผลิตสื่อวิดีโอ
 2. ผลิตสื่ออินโฟกราฟิก

คุณสมบัติผู้สมัคร แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่

 1. มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (รับรองโดยสถาบันต้นสังกัดเท่านั้น) แบบเดี่ยวหรือทีม (จำนวนสมาชิกต้องไม่เกิน ๑๐ คน)
 2. ประชาชนทั่วไป แบบเดี่ยวหรือทีม (จำนวนสมาชิกต้องไม่เกิน ๑๐ คน)

กฏกติกาของการประกวด

 1. ผู้สมัครเข้าประกวดในระดับมัธยมศึกษา/อุดมศึกษาหรือเทียบเท่าต้องส่งผลงานในนามสถาบันการศึกษา โดยแต่ละสถาบันการศึกษาสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า ๑ ผลงานและมีอาจารย์จากสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีม (อาจารย์ ๑ ท่าน สามารถลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าแข่งขันได้มากกว่า ๑ ทีม)
 2. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดประเภทคลิปวิดีโอต้องมีความยาวไม่เกิน ๓ นาที (รวมไตเติ้ลของโครงการฯตอนเริ่มต้นผลงานและเครดิตปิดท้าย)
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (เครดิตปิดท้ายคลิปวิดีโอหรือด้านบนของอินโฟกราฟิก) มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ประกวด
 4. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดประเภทอินโฟกราฟิก ต้องมีขนาด เอ๓ (๒๙๗ x ๔๒๐ มม. หรือ ๑๑.๖๙ x ๑๖.๕๔ นิ้ว)
 5. ฟอนต์ภาษาไทยที่ใช้ในการประกวดต้องเป็นพยัญชนะภาษาไทยมีหัว อย่างเช่น DB fongnum หรือ TH Sarabun New เป็นต้น มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ประกวด
 6. ผลงานอินโฟกราฟิกที่ส่งมาประเภท .AI และ .EPS จะต้อง Create Outline ฝังภาพให้เรียบร้อยและแนบไฟล์ PDF มาด้วย
 7. ผลงานคลิปวิดีโอจะต้องมีบทบรรยายภาษาไทย (Thai Subtitle) ด้านล่าง
 8. สามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ผลงานต่อทีม โดยไม่จำกัดประเภทการประกวด
 9. การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • ระยะเวลาเปิดรับผลงานวันที่ ๑ สิงหาคม ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
 • งานประกาศผลการประกวดผลิตคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปีที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้สมัครต้องจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมดำเนินการผลิตเองทั้งหมดและเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 2. ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ เทคนิคการถ่ายทำ เทคนิคการผลิต และการตัดต่อ โดยผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นใหม่ หรือไม่เคยมีการนำเสนอที่ใดมาก่อนและต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดมาก่อน
 3. ภาพและเสียงที่ปรากฏในผลงานต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม ไม่หลบลู่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติและไม่มีเนื้อหาแสดงกิริยาไม่สุภาพ หยาบคาย ลามกอนาจาร หรือให้ร้ายบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดๆ
 4. ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเพื่อเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 5. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีสิทธ์นำ ไปเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของผลงาน
 6. คณะกรรมการและผู้มีส่วนร่วมในโครงการไม่มีสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดและชิงรางวัล
 7. เจ้าของผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายจะต้องร่วมพิธีประกาศรางวัลการประกวดผลิตคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก ภายใต้แนวคิด “Reset Mindset เข้าใจ ใช้เป็น เห็นรอบ” ในโครงการ Healthy Digital Family ผู้ชนะรางวัลจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเงินรางวัลในแต่ละประเภท
 8. ผู้ได้รางวัลจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ ๕ พร้อมแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นๆที่ออกโดยราชการ เพื่อยืนยันตัวตนในวันประกาศผลมอบรางวัล
 9. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 10. ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมผู้จัดงานมีสิทธิ์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎข้อบังคับต่างๆได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถาม

 • บริษัท สิบซามูไร จำกัด โทรศัพท์ ๐๙ ๘๐๐๑ ๙๖๖๐
 • Facebook Fanpage: DigiFam Awards
 • E-Mail: digifamawards@gmail.com

ขอบคุณแหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/15229

ประกวดวิดีโอโมชั่น กราฟิก “2020 Peace Motion Graphics Competition”

Sunhak Peace Prize Foundation ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวิดีโอโมชั่น กราฟิก "2020 Peace Motion Graphics Competition" หัวข้อ "สันติภาพ" ชิงเงินรางวัลสูงสุด 5,000 ดอลาร์สหรัฐ

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2020

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ: รางวัลเงินสด 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ จํานวน 1 รางวัล
 • รองชนะเลิศ: รางวัลเงินสด 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ จํานวน 3 รางวัล
 • ผู้เข้ารอบ: รางวัลเงินสด 300 ดอลลาร์สหรัฐ จํานวน 20 รางวัล
 • รางวัลชมเชย: บัตรกํานัลมูลค่า 25 ดอลลาร์สหรัฐ จํานวน 30 รางวัล

ติดต่อสอบถาม
email : sunhakcompetition@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Competition Sunhak

ขอบคุณแหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/15235

ประกวดคลิปวิดีโอ Krungsri IMAX Video Contest 2020

Krungsri IMAX ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ Krungsri IMAX Video Contest 2020 หัวข้อ “ดูหนังวิถีใหม่ ไร้เงินสด ที่กรุงศรีไอแมกซ์ ความห่วง ไม่เคยห่าง” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างการรับรู้และความผูกพันต่อแบรนด์ Krungsri IMAX
 2. เพื่อแนะนำการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่กรุงศรีไอแมกซ์ผ่าน Krungsri Mobile Application หลีกเลี่ยงการแตะธนบัตร
 3. เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชนรวมถึงบุคคลทั่วไปได้แสดงความคิดในเชิงสร้างสรรค์ผ่าน Social media

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 1. นักเรียน นักศึกษา หรือ บุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. ส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน สามารถส่งได้เพียง 1 ผลงาน

กำหนดการ

 • 15 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2563 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและส่งผลงาน ทีมงานอัปโหลดผลงานบน Major Group YouTube Channel 
 • 22 กันยายน 2563 คณะกรรมการตัดสินรางวัล
 • 28 กันยายน 2563 ประกาศผล
 • 2 ตุลาคม 2563 แจกรางวัล

รายละเอียดของคลิปวิดีโอ

 1. ชื่อคลิปวิดีโอ (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การส่งแผนงาน”)
 2. สเปคไฟล์ FULL HD 1080P(1920×1080) Widescreen หรือมากกว่า
 3. คลิปวิดีโอสามารถเป็น Footage, Animation , Motion Graphic, การตัดต่อภาพ หรือ วิดีโอคลิปที่ใช้คนแสดงจริง
 4. ความยาวคลิปวิดีโอไม่เกิน 1 นาที
 5. ในคลิปจะต้องมีผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาตามที่กำหนด และต้องมีประโยคบังคับของผลิตภัณฑ์
  (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ “ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร”)

ขั้นตอนการสมัครและหลักฐาน

 1. เข้า www.KrungsriIMAX.com เพื่อลงทะเบียนรับ Username & Password
 2. แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนเป็นไฟล์ pdf./ jpg.
 3. หมดเขตสมัครวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 24.00 น.

ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
KMA (Krungsri Mobile App) 

 1. จ่ายเงินด้วย QR Code
 2. Marketplace

ข้อความบังคับในคลิปวิดีโอ “ซื้อตั๋วหนังครบจบในแอป”                                                 

การใช้สถานที่ของโรงภาพยนตร์ Krungsri IMAX ถ่ายทำ
ผู้เข้าประกวดที่ต้องการใช้สถานที่บริเวณโรงภาพยนตร์หรือภายในโรงภาพยนตร์ Krungsri IMAX  ถ่ายทำวิดีโอ ให้ใช้ที่สาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ์เท่านั้น โดยต้องแจ้งการขอเข้าใช้ล่วงหน้าที่ www.KrungsriIMAX.com ในช่วงวันที่ 26 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2563 ตามรายละเอียดดังนี้

 1. ภายในโรงภาพยนตร์ Krungsri IMAX ทุกวันพุธ เวลา 10.00-11.00 น.
 2. ภายนอกโรงภาพยนตร์ Krungsri IMAX จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00-15.00 น.

การส่งผลงาน
อัปโหลดวิดีโอคลิปโดยใช้ชื่อไฟล์และชื่อคลิปวิดีโอและ #KrungsriImaxVideoContest2020 เช่น สุดยอดของการชมภาพยนตร์ #KrungsriImaxVideoContest2020 อัปโหลดที่ www.KrungsriIMAX.com เท่านั้น วันที่ 15 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2563 จนถึง เวลา 24.00 น.

การติดตามผลงาน
ทีมงานจะอัปโหลดผลงานของผู้เข้าประกวดบน Major Group YouTube Channel  ภายใน 2 วันหลังจากผู้เข้าประกวดส่งผลงาน สามารถตรวจสอบได้ที่ www.youtube.com/user/majortrailer > Playlist: Krungsri IMAX Video Contest 2020

การประกาศผล
ประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการวันที่ 28 กันยายน 2563 ผ่านช่องทาง

 • www.facebook.com/IMAXThailand
 • www.majorcineplex.com/news/KrungsriImaxVideoContest2020
 • www.krungsri.com

การแจกรางวัล
ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลและถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่โรงภาพยนตร์ Krungsri IMAX สาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 สยามพารากอน

รางวัลการประกวด

 1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

  • เงินรางวัลจำนวน 80,000 บาท
  • ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
  • บัตรชมภาพยนตร์ Krungsri IMAX จำนวน 50 ใบ มูลค่า 25,000 บาท
   รวมมูลค่า 105,000 บาท
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล

  • เงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท
  • ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
  • บัตรชมภาพยนตร์ Krungsri IMAX จำนวน 30 ใบ มูลค่า 15,000 บาท
   รวมมูลค่า 65,000 บาท
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล

  • เงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท
  • ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
  • บัตรชมภาพยนตร์ Krungsri IMAX จำนวน 20 ใบ มูลค่า 10,000 บาท
   รวมมูลค่า 30,000 บาท
 4. รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล

  • เงินรางวัลจำนวน 4,000 บาท
  • ประกาศนียบัตร
  • บัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex จำนวน 20 ใบ มูลค่า 5,600 บาท
   รวมมูลค่า 9,600 บาท/รางวัล

เงื่อนไขในการส่งแผนงาน

 1. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นคลิปวิดีโอต้นฉบับที่ไม่เคยถูกเผยแพร่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใด ๆมาก่อน หากคณะกรรมการตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและให้รางวัล
 2. ผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง ห้ามนำผลงานส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผู้อื่นมาส่งเข้าประกวดและห้ามส่งคลิปวิดีโอในนามของผู้อื่น หากคณะกรรมการตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและให้รางวัล
 3. คลิปวิดีโอต้องมีหัวข้อครบตามที่กำหนด
 4. คลิปวิดีโอที่ส่งประกวดทุกชิ้นงาน เมเจอร์ หรือกรุงศรี ขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปโปรโมททุกช่องทางของเมเจอร์ หรือกรุงศรีและทาง YouTube โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ค่าลิขสิทธิ์ และสามารถทำการดัดแปลงหรือตัดต่อได้
 5. ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข หรือปกปิดข้อเท็จจริง คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบออกจากการเข้าร่วมโครงการได้ทันที และผู้เข้ารอบไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบได้
 6. ผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัล
 7. กรณีผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 1,000 บาท ขึ้นไป ผู้ดำเนินโครงการเป็นผู้ชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้ดำเนินโครงการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใดๆ
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ประกอบของคลิปวิดีโอและสื่อต่างๆ ที่ใช้ประกอบการนำเสนอแผนงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งไม่สื่อไปในทางลามกอนาจาร หมิ่นประมาทผู้อื่น หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
 11. การใช้โลโก้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ กรุงศรี ไอแมกซ์ ต้องเป็นไปตามที่กำหนดเท่านั้น

ข้อมูลโรงภาพยนตร์กรุงศรีไอแมกซ์

 • โรงภาพยนตร์ IMAX เป็นโรงภาพยนตร์ที่มีจอภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สูงเทียบเท่าตึก 8 ชั้น ขยาย    ภาพได้ใหญ่มหึมากว่าจอภาพยนตร์ทั่วไปประมาณ 4 เท่า พร้อมด้วยที่นั่งหรูหราสะดวกสบายแบบ Stadium Seat ที่เห็นภาพได้เต็มตาทุกที่นั่ง ทำให้ได้อรรถรสในการรับชมมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีการใช้เทคโนโลยีอันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของไอแมกซ์ ที่เป็นที่สุดในด้านความสว่าง ภาพคมชัดสมจริง ให้เสียงกระหึ่มเต็มพลัง คมชัด ครอบคลุมทุกที่นั่ง รูปแบบโครงสร้างโรงภาพยนตร์แบบพิเศษ  ทำให้ภาพมีมิติพุ่งเข้าหาคนดูอย่างสมจริง เสมือนออกมาอยู่ตรงหน้า รู้สึกราวกับอยู่ร่วมในเหตุการณ์ในภาพยนตร์จริงๆ เปิดให้บริการที่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, และ ไอคอน ซีเนคอนิค
 • โรงภาพยนตร์ Krungsri IMAX 4 สาขา ได้แก่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ และ เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์

ติดต่อสอบถาม
www.KrungsriIMAX.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Jittinan Khumpitak / Major Cineplex Group Plc. (Thailand)

ขอบคุณแหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/15213

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “น่าน : เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "น่าน : เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์" (NAN : The Creative City of Craft and Folk Arts) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 65,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนชาวน่าน และสร้างการมีส่วนร่วมต่อการดำเนินงานขับเคลื่อนน่านสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ประเภทเมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์ (NAN : The Creative City of Craft and Folk Arts) เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

หัวข้อประกวด
น่าน : เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์
NAN :Creative City of Crafts and Folk Arts

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกวด

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ จำนวนผลงานที่ส่ง
 2. ตราสัญลักษณ์ (logo) มีความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดที่สอดคล้องการเป็นเมืองสร้างสรรค์แห่งศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้าน
 3. ตราสัญลักษณ์ (logo) มีการสื่อความหมายของเครื่องหมาย ที่สามารถสร้างการรับรู้ได้ มีลักษณะเฉพาะ ง่ายต่อการจดจำ สามารถเชื่อมโยงไปสู่เชิงพาณิชย์ได้
 4. ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น หากได้รับรางวัลและตรวจสอบพบ ภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืนทั้งหมดเพื่อมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์อันถูกต้องต่อไป
 5. ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน โดยสามารถปรับแบบได้ตามความ เหมาะสมเพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริง
 6. คณะกรรมการจัดการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งผลงานประกวดคืนผู้เข้าประกวดในทุกกรณี
 7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

รูปแบบผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 1. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน
 2. ต้องอธิบายแนวคิดการออกแบบ ความหมายของแบบ และแรงบันดาลใจในการออกแบบ
 3. ต้องเป็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

การส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ส่งในรูปแบบไฟล์ทางอีเมล NanCreativeCity@gmail.com
 2. ให้ส่งไฟล์ตราสัญลักษณ์ที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi
 3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องแจ้งชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่สามารถติดต่อได้ ได้ตามแบบฟอร์มที่ผู้ดำเนินงานได้กำหนดไว้ แนบมากับผลงานที่ท่านส่งมาด้วย

กำหนดระยะเวลา

 1. ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 สิงหาคม 2563
 2. ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 9 กันยายน 2563
 3. เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น

รางวัลการประกวด

 1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
 4. รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
 5. รางวัลขวัญใจมหาชน จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 0 5471 6111
 • สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 โทรศัพท์ 0 5477 1458-9
 • face book fan page : น่าน เมืองสร้างสรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณพุทธชาติ วรรณพรหม / NAN Creative City

ขอบคุณแหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/15210

ประกวดออกแบบสติกเกอร์และธีม LINE หัวข้อ “ครอบครัวสัตว์ป่า”

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติกเกอร์และธีม LINE หัวข้อ "ครอบครัวสัตว์ป่า" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท

วิธีการเข้าร่วมการแข่งขัน

 1. ออกแบบสติกเกอร์ ภายใต้หัวข้อ “ครอบครัวสัตว์ป่า” จำนวน 20 ตัว อาทิเช่น ทีมขาหมู, หุบเสือป่า, ทุ่งหญ้าซาวันน่า, โซนออสเตรเลีย (โดยอาจเป็นภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหว) พร้อมคาบรรยายถึงแนวคิดของผลงาน
 2. ออกแบบไลน์ธีมที่ใช้รูปภาพของสติกเกอร์ภาพนิ่ง/ สติกเกอร์ภาพเคลื่อนไหวที่ส่งประกวดมาเป็นส่วนประกอบ
 3. ส่งผลงานตามรูปแบบที่กาหนด ดังนี้

  • รูปแบบที่กาหนดสาหรับสติกเกอร์ภาพนิ่ง

   • รูปแบบไฟล์ (Format) : PNG
   • ขนาด : กว้าง 370 พิกเซล X สูง 320 พิกเซล
  • รูปแบบที่กาหนดสาหรับสติกเกอร์เคลื่อนไหว (animation)

   • รูปแบบไฟล์ (Format) : APNG
   • ขนาด : กว้าง 370 พิกเซล X สูง 320 พิกเซล ต่อเฟรม ด้านใดด้านหนึ่งต้องมีขนาดอย่างน้อย 270 พิกเซล
   • ระยะเวลาเคลื่อนไหว : (1 – 4 วินาที) ไม่เกิน 4 วินาทีต่อสติกเกอร์ 1 ตัว
   • ขนาดสูงสุดของแต่ละไฟล์ไม่เกิน 300 KB หลังเปลี่ยนเป็น APNG

หมายเหตุ ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งผลงานทั้งธีมและสติกเกอร์

กำหนดระยะเวลา

 • หมดเขตส่งผลงานวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย GMT+7)
 • ประกาศผลในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

การตัดสินผลงาน
คณะกรรมการจะตัดสินผลงานโดยพิจารณาจากเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • ความสามารถทางศิลปะและเทคนิคของผลงาน
 • ความคิดสร้างสรรค์และความมีเอกลักษณ์
 • ความสามารถในการนาสติกเกอร์และธีมไปใช้ได้จริง

หมายเหตุ ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่สามารถโต้แย้งได้

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,00 บาท
 • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

หมายเหตุ ในกรณีที่ผลงานได้รับคัดเลือกมากกว่า 1 รางวัล ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว

ติดต่อสอบถาม
หมายเลข 038-318444

ขอบคุณแหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/15081

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017