Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

Archives for :

ประกวดผลิตสารคดีเชิงข่าว “7HD NEWS IDEA CONTEST”

ช่อง 7HD ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และโตโยต้า ยาริส ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตสารคดีเชิงข่าว “7HD NEWS IDEA CONTEST” หัวข้อ “ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม : Social & Environment Crisis” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

ความเป็นมาของโครงการ
โครงการ“7HD NEWS IDEA CONTEST”เป็นการจัดการประกวดสารคดีเชิงข่าวด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถในการผลิตสารคดีเชิงข่าวในรูปแบบที่สร้างสรรค์ ทันสมัย และเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เยาวชนไทย มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม (Social & Environmental Crisis) ในปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมนำไปสู่กระบวนการแก้ไขและการอนุรักษ์ของคนยุคใหม่ ในปัจจุบันและอนาคต โดยผลงานสารคดีที่ได้ทำการผลิตจะได้ออกอากาศทางช่อง 7HD

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเปิดโอกาสให้กับนิสิต นักศึกษา ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ ๆ กับเพื่อนต่างสถาบัน และร่วมแชร์กระบวนการคิดตลอดจนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
 • เพื่อให้นิสิต นักศึกษา เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมและสัมผัสการทำงานของคนข่าวจริง สร้างประสบการณ์ที่ได้มากกว่าการเรียนในห้องเรียน นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการทำงานในอนาคต
 • ผลงานเนื้อหาของสารคดีที่เข้ารอบ และได้ทำการผลิตทั้ง 16 ทีม ๆ ละ 3 ตอน ตอนละ 5 นาที (48 ตอน) ได้ออกอากาศจริง ในช่วงเวลาข่าวของสถานีฯ หรือช่วงเวลาตามความเหมาะสม

คุณสมบัติ และเงื่อนไขการสมัคร

 • นิสิต นักศึกษาปีใดก็ได้ คณะนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มนักศึกษา และเยาวชนที่สนใจ
 • สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 10 คน โดยสมาชิกในทีมต้องอยู่สถาบันเดียวกัน
 • ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง และเป็นที่ปรึกษาการผลิตผลงาน ส่งสำเนาบัตรนักศึกษา หรือ หนังสือรับรอง จากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ ใบรับรองจากสถานศึกษาเพื่อยืนยันว่ากำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น ๆ จริง
 • ผู้สมัครส่งผลงานเป็นชุดสารคดีเชิงข่าว โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ต่ำกว่า 3 ตอน ตอนละ 5 นาที โดยแต่ละตอนต้องมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกัน

กำหนดการ
22 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 เปิดรับสมัครและรับ Proposal ชิ้นงานสารคดีที่ส่งเข้าประกวด

ติดต่อสอบถาม
โทร 09 0198 2816

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวรณัน คอระอุด

ขอบคุณแหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14712

ประกวดหนังสั้น “ไทยดี มีมารยาท”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "ไทยดี มีมารยาท"ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมใบประกาศณียบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษา นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ร่วมเป็นกระบอกเสียงและประพฤติตนตามหลักมารยาทในแนวปฏิบัติในสังคมไทย และการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม

หัวข้อการประกวด
"ไทยดี มีมารยาท"

ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด
เยาวชน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าประกวดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานแบบเดี่ยว หรือ ทีมก็ได้ (ไม่จำกัดจำนวนสมาชิก) เนื้อหาของผลงานต้องเกี่ยวข้องกับหัวข้อ "ไทยดี มีมารยาท" พร้อมช่วยเป็นกระบอกเสียงในการรณรงค์ด้านการส่งเสริมมารยาทไทย แนวปฏิบัติในสังคมไทย และภาษาไทย
 • End Credit ต้องมีโลโก้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เว็บไซต์ MThai.com และ Mono29

ด้านเทคนิคการจัดทำ

 • เป็นภาพยนตร์สั้นที่ถ่ายจากกล้องดิจิทัล / กล้องวีดีโอ / โทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีความละเอียดของไฟล์ ในระดับ Full HD
 • ความยาวของภาพยนตร์สั้น 3-5 นาที
 • ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่นๆ หรือผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนมาแล้ว มาเข้าร่วมประกวดอีกในครั้งนี้ หากสืบทราบจะถูกตัดสิทธิ์ทันที ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ กฏ กติกา ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับคลิปวีดีโอ ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2562 (ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 30 สิงหาคม 2562
  ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโดยระบุรายละเอียดดังนี้

  • ชื่อทีม
  • ชื่อ ภาพยนตร์สั้น
  • เนื้อหา หรือรายละเอียดของภาพยนตร์โดยย่อ
   ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ประกาศผลการประกวด 15 ทีม วันที่ 9 กันยายน 2562 บนหน้าเว็บไซต์ video.mthai.com/campaign/thai-d
 • มอบรางวัลวันที่ 18 กันยายน 2562 (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

ติดต่อสอบถาม
โทร 02-502-0700 ต่อ 7822

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14701

ประกวดการผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว (2D Animation) หัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่กับการอนุรักษ์สืบสานการใช้ต้นลาน-ต้นหมาก กับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว (2D Animation) หัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่กับการอนุรักษ์สืบสานการใช้ต้นลาน-ต้นหมาก กับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๓๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงศักยภาพด้านการผลิตสื่อ Animation โดยใช้ Cartoon Character “น้องใบลาน – น้องพับสา” เป็นตัวเดินเรื่องและมีเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจด้านศิลปะและวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น และเกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ของต้นลาน-ต้นหมากที่มีต่อวิถีชีวิต และศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา  รวมถึงมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน

 1. มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ เพศ และระดับการศึกษา
 2. สามารถสมัครได้ทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม (จำกัดจำนวนไม่เกิน ๑๐ คน)
 3. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด จะได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลเพียง ๙ ผลงาน

ระเบียบ หลักเกณฑ์การประกวด

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้ Mascot ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ น้อง “ใบลาน” และ น้อง “พับสา” เป็นตัวดำเนินเรื่องหลักในการ์ตูนแอนิเมชั่น
 2. การ์ตูนแอนิเมชั่นต้องมีแนวคิดและเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง การใช้ประโยชน์จากต้นลาน ต้นหมาก ในด้านสังคมและศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์
 3. ความยาวของการ์ตูนแอนิเมชั่น ไม่น้อยกว่า ๒ นาที แต่ไม่เกิน ๓ นาที โดยไม่จำกัดโปรแกรมในการสร้างสรรค์ผลงาน
 4. ส่งผลงานการ์ตูนแอนิเมชั่นในรูปแบบไฟล์ MP4, mov, avi, Mpeg หรือ WMV เท่านั้น โดยบันทึกข้อมูล ลงในแผ่น DVD หรือ Flash Drive (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 5. ข้อมูล รูปภาพ เสียง เพลงประกอบ หรือทรัพยากรต่างๆ ในการสร้างสรรค์การ์ตูนแอนิเมชั่นต้องคำนึงถึงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลัก หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฏหมาย ผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 6. ผู้เข้าแข่งขันต้องออกแบบจัดทำป้ายแนะนำผลงาน ประกอบด้วย ชื่อผลงาน แนวความคิด เนื้อหาโดยย่อ ประโยชน์ที่คาดว่าผู้ชมจะได้รับ ขนาด กว้าง ๘๐ เซนติเมตร ยาว ๑๘๐ เซนติเมตร ในรูปแบบไฟล์ JPEG หรือ PDF (ตามแบบฟอร์มในใบสมัคร)
 7. ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลด้านเอกสารโบราณและใบลานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการสร้างสรรค์การ์ตูน-แอนิเมชั่นได้ที่ ww.facebook.com/palmleave.cmru

ขั้นตอนการประกวด

 1. กรอกใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจง หรือพิมพ์ตามแบบฟอร์มใบสมัคร ร้อมผลงานเข้าร่วมประกวดทางไปรษณีย์ หรือสามารถมาสมัครด้วยตนเองที่
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ๒๐๒ ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
  ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น.
 2. คณะกรรมการตัดสินผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)
 3. ประกาศผลการตัดสิน ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

  • www.facebook.com/ilaccmru
  • www.culture.cmru.ac.th
 4. ผู้ได้รับรางวัลทุกประเภทต้องสามารถมารับรางวัลด้วยตนเองในพิธีมอบรางวัล วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. (หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลความคิดสร้างสรรค์ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท
 • รางวัลดีเด่น จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
 • รางวัลส่งเสริมศิลปะและวัฒธรรม จำนวน ๕ รางวัล เงินรางวัลๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
 • ผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และหากเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะได้รับหน่วยกิตกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จำนวน ๒ หน่วยกิต

ติดต่อสอบถาม (ในวันเวลาราชการ)

 • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น ๑ อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วิทยาเขตเวียงบัว)
 • โทรศัพท์ – โทรสาร ๐๕๓ – ๘๘๕ ๘๘๐

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14690

ประกวด “EGAT Animation Awards 2019” ภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "EGAT Animation Awards 2019" ภายใต้แนวคิด "ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 320,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจและสร้างสรรค์สื่อ Animation อย่างมีคุณค่า
 • เพื่อให้เยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญและความมั่นคงของพลังงานไฟฟ้า
 • เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับสถาบันการศึกษา และเยาวชน

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปในภูมิภาค (ทีมละไม่เกิน 4 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง 1 คน)
 • ลงทะเบียนใบสมัครเข้าร่วมโครงการ และส่งผลงานภายในเวลาที่กำหนด

หลักเกณฑ์การส่งผลงาน

 • ผลงาน Animation ภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ไม่จำกัดรูปแบบ (2D, 3D, Stop motion, Motion Graphics) และเทคนิคการผลิตผลงาน / ความยาว 1 นาที (ไม่รวมเครดิต)
 • ใบสมัคร ทีมละไม่เกิน 4 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง 1 คน
 • รอบแรกส่งเพียง พล็อตเรื่อง / บท / สตอรี่บอร์ด ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 หมดเขตส่งผลงานวันที่ 4 สิงหาคม 2562 และประกาศผล 10 ทีมต่อภาค วันที่ 8 สิงหาคม 2562
 • ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 10 ทีมต่อภาค จะต้องเข้าร่วมอบรม (Workshop) ณ โรงแรมในภูมิภาคนั้น ๆ จำนวน 2 วัน 1 คืน ภายในเดือนสิงหาคม 2562 (ทีมที่ไม่ร่วมอมรมถือว่าสละสิทธิ)
 • ผลิตผลงานจัดส่งในรูปแบบ DVD มาตรฐาน 3 ชุด / บท 3 ชุด หมดเขตส่งผลงาน (ประมาณ 3 สัปดาห์ นับจากวันเสร็จสิ้นกิจกรรม Workshop)
 • ประกาศผลรอบชนะเลิศ รายภาค เดือนกันยายน 2562

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14684

ประกวดมิวสิควีดีโอประกอบเพลงโอลด์ร๊อค (OLDROCK) ภายใต้แนวคิด “โอลด์ร๊อค สดใส มั่นใจ แบบตัวเราเอง”

โอลด์ร๊อค (OLDROCK) ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมิวสิควีดีโอประกอบเพลงโอลด์ร๊อค (OLDROCK) ภายใต้แนวคิด “โอลด์ร๊อค สดใส มั่นใจ แบบตัวเราเอง” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมยังได้พัฒนาทักษะด้านการถ่ายทำ MV กับ อาจารย์ชื่อดัง ผู้กำกับหนัง และนักโฆษณามืออาชีพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้สามารถถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านการนำเสนอผลงานมิวสิควีดีโอ ภายใต้แนวคิด “โอลด์ร๊อค สดใส มั่นใจ แบบตัวเราเอง”
 2. เพื่อให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา ได้โอกาสฝึกการทำงานเป็นทีม มีการวางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบ
 3. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ OldRock ได้สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทมิวสิควีดีโอไว้เผยแพร่ต่อกลุ่มเป้าหมายและสาธารณชนได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเข้าประกวด
เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

รอบการประกวด แบ่งเป็น 2 รอบดังนี้

 • รอบที่ 1 การประกวดรอบคัดเลือก

  • ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดส่งผลงานในรูปแบบของการจัดทำ Storyboard ซึ่งประกอบด้วยภาพและข้อความ ตามกรอบเนื้อหา เพื่อกำหนดแนวทางของมิวสิควิดีโอเพลง ในธีม “โอลด์ร๊อค สดใส มั่นใจ แบบตัวเราเอง” ผู้ส่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 15 ทีมในรอบแรก จะได้โอกาสเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ Music Video ที่สร้างสรรค์ในยุค 4.0″ โดยผู้กำกับงานภาพยนตร์และนักโฆษณามืออาชีพ รวมมูลค่าการอบรมกว่า 50,000 บาท ก่อนดำเนินการถ่ายทำมิวสิควีดีโอเพื่อส่งผลงานเข้าสู่รอบตัดสิน
  • ปิดรับสมัครและส่งผลงานรอบคัดเลือก : ภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 • รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ

  • ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ 5 ทีมสุดท้าย จะจัดทำผลงานมิวสิควิดิโอเพลงประชาสัมพันธ์แบรนด์ OldRock โดยต้องมีเนื้อหามีความยาวไม่เกิน 10 นาที โดยมีส่วนประกอบของมิวสิควิดิโอตามกรอบเนื้อหา และใช้เพลงที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น
  • ปิดการส่งผลงานรอบชิงชนะเลิศ : ภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

กำหนดการ

 • 15 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 เปิดรับสมัคร และส่งผลงาน STORY BOARD
 • 4 กันยายน 2562 ประกาศผลรอบคัดเลือก จำนวน 15 ทีม ผ่านหน้าเว็บไซต์การประกวด และเพจ Oldrock
 • 13 กันยายน – 15 กันยายน 2562 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ MV ที่สร้างสรรค์ในยุค 4.0” โดยผู้กำกับงานภาพยนตร์และนักโฆษณามืออาชีพ พร้อมทำ Workshop
 • 15 ตุลาคม 2562 ส่งผลงานรอบชิงชนะเลิศ  (music video)
 • 20 ตุลาคม 2562 ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัล

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 50,000 บาท
 • รางวัลอันดับที่ 2 จำนวน 30,000 บาท
 • รางวัลอันดับที่ 3 จำนวน 10,000
 • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • โครงการประกวด MV โอลด์ร๊อค สดใส มั่นใจ แบบตัวเราเอง
 • Facebook : www.oldrockacne.com/oldrockthailand
 • โทรศัพท์ 097-180-4719
 • อีเมล์ : oldrock.contestwar@gmail.com

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14685

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017