Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

Archives for :

การจำลองโมเดล3Dเหมือนจริง ด้วยโปรแกรม Adobe Dimension

1 วัน  กับ  Dimension CC ดียังไง?

✔ จำลองโมเดล 3D ผลิตภัณฑ์ เพื่องานโฆษณา
✔ สามารถนำกราฟฟิกจากโปรแกรม Photoshop และ Illustrator มาใช้
✔ สามารถจัดแสง พื้นผววัสดุ
✔ สร้าง Mockups
✔ การแสดงผลแบบเรียลไทม์


Adobe Dimension CC คือ 
โปรแกรมที่เหมาะกับงานออกแบบแพคเกจผลิตภัณฑ์และ
สร้างภาพ 3 มิติสำหรับโฆษณา ผู้ใช้เพียงนำภาพ หรือโลโก้ที่ออกไปวางลงบนวัสดุเช่นกล่องหรือขวด 
โปรแกรมจะประมวลผล เรื่องแสง ความสูงต่ำให้อัตโนมัติ การทำงานแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนออกแบบ 
จัดวางวัตถุ ใส่ข้อความ และเลือกวัสดุที่ต้องการ และอีกส่วนคือส่วนการเรนเดอร์ภาพเพื่อนำไปใช้กับ 
Photoshop และ Illustrator ต่อไป

ดูรายละเอียดได้ที่…https://www.artanddesign.ac.th/course-dimension.htm

 

ขอบคุณแหล่งที่มา https://mawtoload.com/adobe-dimension-cc-2020/

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ

กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๖๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ
 • เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยและบุคคลทั่วไปได้ใช้ความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ และมีส่วนร่วมในการฉลองครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของ
  ประเทศไทยในสหประชาชาติ
 • เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการทูตพหุภาคีและบทบาทของประเทศไทยในสหประชาชาติให้เยาวชนและสาธารณชนไทย

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และบุคคลทั่วไป สัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ โดยสมัครเป็นแบบรายบุคคล หรือแบบกลุ่ม

หลักเกณฑ์การประกวด

 • ตราสัญลักษณ์เป็นภาพที่ผลิตและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โดยสามารถใช้โปรแกรมใดออกแบบก็ได้ แล้วแปลงไฟล์เป็น JPG, PNG และ AI
 • การส่งผลงานเข้าประกวดขอให้มีรายละเอียด ดังนี้

  • ที่มาของความคิด แรงบันดาลใจ และความหมายของผลงานโดยสังเขป เช่น การใช้ภาพสัญลักษณ์ การใช้สี การใช้รูปแบบตัวอักษร ความเชื่อมโยง โดยมีความยาวไม่เกิน ๒๕ บรรทัด
  • เป็นตราสัญลักษณ์แบบสี (Full Color)
  • รูปแบบการนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในสื่อต่าง ๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการใช้งาน อาทิ

   • กระเป๋าผ้า
   • หน้ากากอนามัย
   • ของที่ระลึกต่าง ๆ เช่น สมุดโน้ต เสื้อ หมวก ร่ม

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานในรูปแบบดิจิทัล ที่สามารถแก้ไขได้ ตามมาตรฐานของโปรแกรมและไฟล์ภาพ JPEG, PNG และ AI ขนาดความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ DPI พร้อมระบุ Code สี
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียน/นักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ส่งผลงานมาที่กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๖ เมษายน – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่อีเมล interorg04@mfa.mail.go.th
 • ประกาศผลภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทาง Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศ และเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ (กำหนดวันประกาศผลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

เกณฑ์การตัดสิน

 • สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหประชาชาติ รวมทั้งบทบาทของไทยในสหประชาชาติในช่วง ๗๕ ปี ที่ผ่านมา
 • สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่มีความร่วมสมัยแบบสากล
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความสวยงามตามหลักการออกแบบ
 • มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐บาท

เงื่อนไขการประกวด

 • ผู้เข้าประกวดส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนแบบ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เป็นผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ไขผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงได้
 • ห้ามมิให้ผู้เข้าประกวดเผยแพร่ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง ๓ ลำดับ ต่อสาธารณะ ก่อนได้รับ
  การอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการประกวด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด

ติดต่อสอบถาม
อีเมล: interorg04@mfa.mail.go.th

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/15521

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสครบรอบ “90 ปี บุญรอดบริวเวอรี่”

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสครบรอบ “90 ปี บุญรอดบริวเวอรี่” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 2,000,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด

 • บุคคลทั่วไป ไม่จำกัด อายุ และสัญชาติ
 • ผู้ส่งผลงานเข้ำประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้สูงสุดไม่เกิน 3 ผลงาน

หลักเกณฑ์ และวิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้สนใจเข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.boonrawd90.com
 • ออกแบบผลงานได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดสี ไม่จำกัดรูปแบบ อยู่ในพื้นหลังสีขาว ขนาดเท่า A4 โดยส่งผลงานมาในรูปแบบนามสกุล .JPG .AI .PSD หรือ .PDF ซึ่งผลงานที่ส่งเข้ามาต้องสามารถนำไปใช้งานได้จริงในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่นๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
 • ไฟล์ผลงานการออกแบบที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ ตัวอักษร กราฟฟิก หรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของอยู่บนผลงานการออกแบบ
 • ผลงานต้องมีรายละเอียดคำอธิบายแนวคิด และแรงบันดาลในการออกแบบรวมถึงชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลที่สามารถติดต่อได้สะดวก
 • โดยส่งผลงานในช่องทำงอีเมล logocontest@boonrawd90.com เพียงช่องทางเดียว พร้อมระบุหัวข้ออีเมลว่า “Boonrawd90th_ชื่อผลงาน”
 • ไฟล์ผลงานการออกแบบทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวดจะไม่ส่งคืนให้แก่ผู้เข้าประกวด

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม – 30 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ทำงเว็บไซต์ www.boonrawd90.com

หมายเหตุ: วันประกาศผล อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ผู้เป็นเจ้าของผลงานรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ ผู้เป็นเจ้าของผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 ชิ้นงาน จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า ชิ้นงานละ 100,000 บำท จำนวน 10 รางวัล

ติดต่อสอบถาม
E-mail : logocontest@boonrawd90.com

ขอบคุณแหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/15486

Adobe เพิ่มฟีเจอร์ Invite to Edit แก้ไขไฟล์ร่วมกันบน Photoshop, Illustrator และ Fresco ได้

ทาง Adobe ได้เพิ่มการอัปเดตฟีเจอร์ “Invite to Edit” เข้ามาบน Photoshop (Ps), Illustrator (Ai) และ Fresco (Fr) ให้ผู้ใช้สามารถเชิญชวนผู้ใช้คนอื่น ๆ มาร่วมแก้ไขโปรเจคร่วมกันได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องส่งไฟล์หากันให้ยุ่งยากแต่อย่างใด

โดยฟีเจอร์นี้จะสามารถใช้งานได้ทั้งบน Desktop (ใช้งานได้ทั้งบน Mac และ Windows) หรืออุปกรณ์พกพาอย่าง iPad และ iPhone ซึ่งเมื่อผู้ใช้ทำการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็จะสังเกตได้ว่าบริเวณมุมขวาบนของแถบเครื่องมือ (ข้างเมนูการค้นหา) จะมีไอคอนใหม่ปรากฏขึ้นมา ซึ่งเมื่อกดเข้าไปก็จะสามารถกรอกอีเมลและพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมก่อนส่งคำเชิญให้กับผู้ใช้คนอื่น ๆ (Collaborators) ที่ต้องการให้แก้ไขไฟล์ได้

YouTube Preview Image

ภาพจาก : https://blog.adobe.com/en/publish/2021/02/09/photoshop-illustrator-and-fresco-introduce-document-collaboration.html#gs.sjkqsi

ภาพจาก : https://blog.adobe.com/en/publish/2021/02/09/photoshop-illustrator-and-fresco-introduce-document-collaboration.html#gs.sjkqsi

ฟีเจอร์นี้จะสามารถใช้งานร่วมกับไฟล์ .PSD และ .AI ที่บันทึกไว้บน Adobe’s Cloud (ใช้งานบน Adobe Xd ได้ด้วยเช่นกัน) ซึ่งการบันทึกไฟล์ในแต่ละครั้งก็จะมี Version History ให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ไฟล์เวอร์ชันเก่าก่อนที่ผู้ใช้คนอื่นจะเข้ามาแก้ไข (เผื่อว่าเพื่อนร่วมงานจะเผลอลบ Layer ทิ้งไปก็สามารถกู้คืนข้อมูลกลับมาได้)

นอกจากนี้ สำหรับการใช้งาน Photoshop ก็ยังมีฟีเจอร์ Preset Syncing หรือการซิงก์ค่า Preset ที่ตั้งเอาไว้อย่าง Brushes, Gradients, Pattern, Shape และค่าอื่น ๆ ที่ตั้งเอาไว้สำหรับการใช้งานบนโปรเจคนั้น ๆ ให้ผู้อื่นสามารถร่วมใช้งานได้เพื่อให้สะดวกต่อการแก้ไขไฟล์งานร่วมกันได้อีกด้วย

ภาพจาก : https://blog.adobe.com/en/publish/2021/02/09/photoshop-illustrator-and-fresco-introduce-document-collaboration.html#gs.sjkqsi

 

ขอบคุณแหล่งที่มา  https://news.thaiware.com/19922.html  

ที่มา                     https://blog.adobe.com/en/publish/2021/02/09/photoshop-illustrator-and-fresco-introduce-document-collaboration.html#gs.tjibiv

ประกวดหนังสั้นโครงการ Deep South Young Filmmaker เยาวชนสร้างหนัง หนังสร้างคน II

โครงการ Deep South Young Filmmaker ขอเชิญชวนเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ สมัครเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นโครงการ Deep South Young Filmmaker เยาวชนสร้างหนัง หนังสร้างคน II ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสอบรมผลิตหนังสั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เยาวชนที่ไม่เคยเข้าร่วมในปีที่ 1 ทีมละ 5 คน อายุ 15-25 ปี ในพื้นที่ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
 • เยาวชนที่เคยร่วมโครงการในปีที่ 1 สามารถสมัครเป็นทีม ทีมละ 5 คน (ทุกคนในทีมต้องเคยร่วมโครงการในปีที่ 1 และอายุไม่เกิน 25 ปี) โดยจะมีทีมเดียวเท่านั้น ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อโอกาสในการผลิตภาพยนตร์สั้น ระดับสูงขึ้น ภายใต้การดูแลของผู้กำกับภาพยนตร์มืออาชีพ

ลักษณะผลงาน
ไม่จำกัดเนื้อหาและรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ดราม่า ตลก สยองขวัญ sci-fi แนวทดลอง หรือสารคดี ขอให้เป็นเพียงสิ่งที่เรารู้สึกและอยากจะเล่าออกมาจริงๆ ภายใต้บริบทของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และแต่ละทีมจะมี “พี่เลี้ยง” ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ที่ได้รับเลือกจากโครงการฯ ร่วมเป็นผู้แนะนำและให้คำปรึกษา ทุกทีมที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนในการผลิตหนังสั้น และจัดฉายสู่สาธารณชน

กำหนดระยะเวลา
สมัครตั้งแต่วันนี้ – วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02-2770824
 • www.facebook.com/DSYoungFilmmaker

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณณัฐปคัลภ์ เข็มขาว

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/15399

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017