Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

Archives for :

การ Create Outline คืออะไร ?

สำหรับใครที่เคยใช้โปรแกรมกราฟฟิก คงพอได้ยินมาบ้าง ว่าการ Create Outline มีความสำคัญอย่างมากในการจบงาน

หรือการส่งต่อไฟล์ไปให้ผู้รับปลายทาง เช่น เพื่อนร่วมงาน  หรือ ส่งโรงพิมพ์   ถ้าปลายทางไม่มีฟอนต์ การแสดงผลของงานอาจเกิด

ความผิดพลาด เช่น ฟอนต์เพี้ยน ทำให้งานที่ควรจะเสร็จความกำหนดล่าช้า  ดังนั้น การ Create Outline ให้เรียบร้อยก่อนส่งต่องานทุก

ครั้ง ข้อดี ข้อเสีย ฃ้อควรระวัง มีอะไรบ้าง ?  มาดูกัน

 

การ Create Outline คืออะไร?

 

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หลักเกณฑ์การประกวด

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
 • จำนวนชุดผลงานที่ส่งได้คือ 1 ชิ้น ต่อ 1 คน ประกอบด้วย

  • ชิ้นงานตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบ สีและขาวด า ความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 DPI
  • คำอธิบายความหมายของตราสัญลักษณ์
  • การนำไปประยุกต์ใช้กับการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ สื่อทัศน์ในระบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์การพิมพ์ผ้าของที่ระลึกผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 • รูปแบบตราสัญลักษณ์เป็นภาพที่ผลิต และออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมใดออกแบบก็ได้
 • ลายเส้นสี องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ เมื่อมาประกอบกันเข้าต้องสร้างการรับรู้ถึงภาพลักษณ์ (imagination) การเป็นวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การออกแบบตราสัญลักษณ์ควรมีสัดส่วนที่สามารถนำไปใช้คู่กับตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
 • ชุดผลงานที่ส่งเข้าประกวด ตราสัญลักษณ์จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของวิทยาลัย โดยมีแนวคิด ดังนี้

  • ภารกิจหลักของวิทยาลัยในด้านการจัดการเรียนการสอน (การพัฒนานวัตกรรมมนุษย์และสังคม การพัฒนาชุมชนร่วมสมัย องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์การ งานอาสาสมัคร การประเมินโครงการพัฒนา การลงพื้นที่ชุมชนปฏิบัติงานสนาม และเรียนรู้จากประสบการณ์จริงภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม)
  • ให้ความหมายสื่อถึงศาสตร์แห่งการพัฒนา “พัฒนศาสตร์” และวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยคือ “สถาบันการศึกษาชั้นน า ด้านพัฒนศาสตร์ เพื่อความเป็นธรรมและยั่งยืนของประชาคมโลก”
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน หากพบว่า ท่านทำผิดหลักเกณฑ์ตามที่แจ้งวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลงานของท่าน และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

การสมัครและส่งผลงาน

 • กรอกรายละเอียดต่างๆ ลงในใบสมัคร (ที่ลงนามแล้ว) ส่งพร้อมชุดผลงาน ได้ที่ https://forms.gle/y8ZiK6rQU9JqCQcc6
 • ชุดผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีค าอธิบายผลงานหรือมีเอกสารประกอบค าอธิบายแนวความคิด ความหมายของแบบ สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบส่งชุดผลงานโดยอัปโหลดผลงานที่ส่งเข้าตามลิงก์ข้างต้น ผลงานประกวดทุกชิ้นหากมีอักษรจะต้องระบุ FONT ตัวอักษร ซึ่งจะเป็น FONT ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือประดิษฐ์ขึ้นใหม่ก็ได้
 • ตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่ชนะการประกวด จะได้ใช้เป็นตราสัญลักษณ์ (Logo) ของวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 • คณะกรรมการตัดสิน สามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • สิ้นสุดการรับผลงาน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565
 • ประกาศผล วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ทางหน้าเพจวิทยาลัย (www.facebook.com/psds.thammasat) และเว็บไซต์ของวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (www.psds.tu.ac.th)

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 • ผลงานมีความโดดเด่น น่าสนใจ จดจำง่าย และสื่อความหมายถึงเอกลักษณ์การเป็น วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 • การสื่อความหมาย และความคิดสร้างสรรค์
 • ความสวยงาม และความครบถ้วนขององค์ประกอบ
 • มีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้จริงกับการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ สื่อทัศน์ในระบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์การพิมพ์ผ้าของที่ระลึกผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมทั้งสื่อการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยได้ทุกประเภท

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่าน จะได้รับของที่ระลึกจากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

หมายเหตุ

 • ผู้ที่ได้รับรางวัล ติดต่อรับเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตรภายในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ประมาณต้นเดือนสิงหาคม 2565 (จะแจ้งวันให้ทราบอีกครั้ง)
 • หากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ จะไม่มีการประกาศผู้ได้รับรางวัล
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด และจะไม่ส่งคืนผลงานให้ผู้เข้าร่วมการประกวด

ติดต่อสอบถาม

 • งานสื่อสารองค์กร วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Email : pr@psds.tu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณจิราวุธ สุปัญญา

ขอบคุณแหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/15931

ประกวดออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม “Thailand Social Enterprise Mark”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม "Thailand Social Enterprise Mark" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 160,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Thailand Social Enterprise Mark เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่รับรองความเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ใช้เพื่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปว่ากิจการที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวมีคุณสมบัติของการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างครบถ้วน ได้แก่

 • มีวัตถุประสงค์ทางด้านสังคมเป็นวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินกิจการ
 • มีการวัดผลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากผลประกอบการด้านการเงินเท่านั้น
 • มีการนำกำไรไปลงทุนซ้ำเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางสังคม และมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
 • ไม่จำกัดอายุ

แนวทางการออกแบบเครื่องหมาย

 • Relevance to Social Enterprise – สามารถสื่อสารกับสาธารณชนว่าผู้ผลิตสินค้าและบริการนี้เป็นกิจการที่มีเป้าหมายหลักในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม/สิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองผลการดำเนินงานด้านสังคม/สิ่งแวดล้อมจากองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ
 • Originality – สร้างความแตกต่างที่ชัดเจนจากเครื่องหมายอื่น
 • Universality and Longevity – ร่วมสมัย เป็นสากล สามารถใช้ได้นาน
 • Visibility – สามารถมองเห็นได้ในขนาดที่หลากหลาย ไม่ว่าจะนำเสนอทางออนไลน์หรือออฟไลน์ เช่น วางบนเว็บไซต์ ทำเป็นป้าย หรือวางบนบรรจุภัณฑ์สินค้า
 • Practicality – สามารถวางกับเครื่องหมายอื่น ๆ ได้ เช่น อย. Fair Trade, Organic, มอก., SHA

คำสำคัญที่เชื่อมโยงกับเครื่องหมายนี้ Profit-People-Planet (เศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม)/ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม/เป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อม/ดีต่อคุณและดีต่อโลก

ผลงานที่สมบูรณ์ประกอบด้วย

 • ไฟล์เครื่องหมาย ในรูปแบบดิจิตอล 2 ไฟล์ ได้แก่

  • เครื่องหมายไม่จำกัดสี/รูปแบบ วางบนพื้นหลังสีขาว ขนาด A4
  • เครื่องหมายสีขาว-ดำ วางบนพื้นหลังสีขาว-ดำ ขนาด A4
  • Format ของไฟล์ทั้งสอง

   • สกุลไฟล์ .AI แบบ vector และ PDF
   • มีค่าความละเอียด 72 dpi ขึ้นไป
   • ไม่มีลายน้ำ ไม่มีตัวอักษรกราฟฟิก หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของอยู่บนผลงานการออกแบบ
 • คำอธิบายแนวคิดในการออกแบบ ความหมาย หรือแรงบันดาลใจของเครื่องหมาย
 • ตัวอย่างการนำผลงานไปใช้จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ 3 แบบ ทั้งแบบ full color และ one color ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างเพื่อวางเครื่องหมายที่คุณออกแบบได้ที่ https://bit.ly/Application_SE_Mark

การส่งผลงานเข้าประกวด

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและไฟล์ตัวอย่างการนำผลงานไปใช้จริงที่ https://bit.ly/Application_SE_Mark
 • ส่งใบสมัคร ไฟล์ผลงาน และไฟล์ตัวอย่างการนำผลงานไปใช้จริงได้ที่ https://forms.gle/kMpKptUVSAcJ6ehd9 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คนสามารถส่งใบสมัครได้ 1 ใบ และส่งผลงานเข้าประกวดได้สูงสุด 2 ผลงาน ในกรณีที่ส่งผลงานมากกว่า 2 ผลงาน คณะกรรมการจะพิจารณาเฉพาะผลงานที่ส่งเข้ามา 2 อันดับแรก
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสอดคล้องกับแนวทางออกแบบผลงานประกวด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ ผู้รับเงินรางวัลจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย อัตรา 5% จากเงินรางวัล เพื่อนำส่งกรมสรรพาก

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 062-079-3232
 • อีเมล osep.logocontest@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Social Enterprise Thailand Association (SE Thailand)

อยากได้โน๊ตบุ๊คสักเครื่อง ต้องดูอะไรบ้าง?

          เป็นอีกหนึ่งปัญหาโลกแตกก็ว่าได้ คำถามที่ครั้งหนึ่งในชีวิตวัยทำงานต้องถาม คงหนีไม่พ้น "ซื้อโน๊ตบุ๊ครุ่นไหนดี?"
ที่จริงก็เลือกไม่อยาก เพราะงบการเงินในกระเป๋าคุณจะเป็นตัวกำหนดสเปกเอง 
เเต่วันนี้เราจะมาแชร์เทคนิค ไม่ (ลับ) ไว้ให้คุณพิจารณาประกอบการตัดสินใจเวลาซื้อโน๊ตบุ๊ค มาเริ่ม !

 

หน่วยประมลผลกลาง (CPU)
หน่วยประมวลผลกลางหัวใจสำคัญของโน้ตบุ๊ค จะเร็วจะช้าเล่นเกมหรือทำงานก็ต้องเลือกให้ตรงกับการใช้งานปัจจุบันมีให้เลือกอยู่ 2 แบรนด์คือ Intel และ AMD 

Intel  คือ i3 , i5 , i7 ความต่างระหว่าง CPU i3 – i7 ก็คือ “Gen” ยิ่งเลขเยอะจะเป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพมากกว่า 
แต่ก็มักจะมีราคาที่สูงกว่า

 • รหัสหลักๆที่ควรรู้

รหัสต่อท้าย G  มีการ์ดจอในตัว
รหัสต่อท้าย H (High performance)  ประสิทธิภาพสูง 
รหัสต่อท้าย U  ประหยัดพลังงาน

 

ขนาดเเละน้ำหนักเครื่อง 
ขึ้นอยู่ที่วัตถุประสงค์ ของการใช้งาน 
โน๊ตบุ๊คสายทำงาน  – ถ้าต้องพรีเซนต์งานบ่อยๆ โน๊ตบุ๊คนํ้าหนักเบา จอเล็ก จะสะดวกกว่า พาพาง่าย เรียบหรูดูดีเป็นหน้าเป็นตา                                          นํ้าหนักโน๊ตบุ๊ค 1-1.5 กิโลกรัม เเม้สเปคจะไม่เเรงเท่าโน๊ตบุ๊คเกมมิ่ง เเต่ประหยัดพลังงานกว่า ใช้งานได้ตลอดวัน
โน๊ตบุ๊คสายเกมมิ่ง ตัดต่อ กราฟฟิก   – เน้นเเรง ประสิทธิภาพสูง จอใหญ่  นํ้าหนักทั่วไปประมาณ 2 กิโลกรัม

คุณภาพหน้าจอ

 • ความละเอียด (Resolution)

1366×768     พิกเซล (HD)
1920 x 1080 พิกเซล (Full HD)  ควรเป็นความละเอียดขั้นต่ำที่จะเลือก
3840 x 2160 พิกเซล (4K) 
*ควรดูการใช้งานถ้าใช้งานทั่วไปก็ไม่จำเป็นต้องซื้อแบบ4K เพราะ ความละอียดหน้าจอก็มาพร้อมราคาที่สูงขึ้น
 

 • อัตราการกระพริบ (Refresh Rate)

โน้ตบุ๊คทั่วไป   ค่าอยู่ที่   60Hz   เป็นค่ามาตรฐาน 
โน้ตบุ๊คเกมมิ่ง  ค่าอยู่ที่ 120Hz   ขึ้นไป
ค่า Hz ที่สูง หมายถึง ภาพเคลื่อนไหวที่แสดงก็จะเนียนตามากขึ้น
หากใช้งานทั่ว ๆ ไปก็ไม่จำเป็นต้องใช้ค่า Refresh Rate สูง เพราะค่า ค่า Hz ก็มาพร้อมราคาที่สูงขึ้น


หน่วยความจำ RAM
ปัจจุบันอย่างน้อย 8GB  ส่วนสายเล่นเกม ตัดต่อ เพื่อความลื่นไหล ควรเลือกเเรม 16GB


การ์ดจอ (Graphic Card)
สายเกม หรือ สายกราฟฟิก — ควรใช้การ์ดจอแยกโดยเฉพาะ ทำให้โน้ตบุ๊กทำงานได้ลื่นไหลเเละเต็มประสิทธิภาพ


อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 

ฮาร์ดดิสก์  –  ปัจจุบันจะมีราคาถูกความจุเยอะ แต่ความเร็วในการอ่าน/เขียนข้อมูลไม่สูง  จะใส่มาในโน้ตบุ๊คระดับเริ่มต้น

SSD   – โน้ตบุ๊ครุ่นใหม่ๆ มักติดตั้ง SSD มาจากโรงงานทำให้การเปิดเครื่องหรือเปิดโปรแกรมเร็วขึ้น ความจุโน้ตบุ๊คทั่วไป                                 จะอยู่ที่ 128-   256GB  สายเกมสามารถเพิ่มความจุ 512GB  เเล้วเเต่การใช้งาน


พอร์ตเชื่อมต่อ

ดูพอร์ตให้ครอบคลุมกับการใช้การงานของคุณว่า ต้องใช้พอร์ตกี่แบบ มากน้อยเเค่ไหนทั้งปัจจุบัน และอนาคต                                  ยังไงการมีพอร์ตเยอะก็ดีกว่า 

พอร์ต หูฟัง 3.5 mm.          
พอร์ต HDMI                                     
พอร์ต USB 3.0  
พอร์ต USB-C 
พอร์ต Thunderbolt 4
พอร์ต SD Card Reader
พอร์ต LAN

ทำความรู้จักส่วนประกอบของโปรแกรม Premiere

ทำความรู้จักส่วนประกอบของโปรแกรม Premiere

            ใครไม่เคยใช้โปรแกรมตัดต่อวิดิโอมาก่อน ยกมือ!! 
เเน่นอนว่าสำหรับใครที่ต้องการตัดต่อวิดิโอ  หนึ่งในโปรแกรมยอดนิยมตลอดกาล คงหนีไม่พ้น โปรแกรม Adobe Premiere 
เป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ ภาพ และเสียง แบบมืออาชีพ  เเต่ก่อนที่เราจะพูดถึงความสามารถอันหลากหลาย หรือ ฟังก์ชั่นที่มีให้พร้อมในโปรแกรม เรามาทำความรู้จักส่วนประกอบของโปรแกรม Premiere เบื้องต้นก่อน 
พร้อมเเล้ว มาดูกัน !!

 

ทำความรู้จักส่วนประกอบของโปรแกรม Premiere 1  

 

 

ทำความรู้จักส่วนประกอบของโปรแกรม Premiere 2

ข้อดี

1.ตัวโปรแกรมสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมตระกูล Adobe ได้อย่างดี 

2.มีทั้งในระบบปฎิบัติการ OS และ Windows

3.มีเครื่องมือให้เลือกใช้งานหลากหลาย แก้สี ปรับแสง  ปรับเสียง ใส่ Effect ได้ไม่ยาก

 

ข้อเสีย

1.การเรนเดอร์ไฟล์อาจจะช้าถ้าสเปคของคอมพิวเตอร์ไม่แรงพอ 

2.ต้องปล่อยให้วีดีโอทำการเรนเดอร์ก่อน ไม่อย่างนั้นเวลาดูเพลย์แบ็ควีดีโออาจกระตุกได้

3.หน้าตาโปรแกรมดูใช้งานง่าย เเต่เมนูค่อนข้างเยอะ

 

ไม่สำคัญว่า โปรแกรมนี้จะเหมาะกับมืออาชีพเท่านั้น!  เพราะมือใหม่ ถ้าชอบ เเละตั้งใจที่จะเรียนรู้ จาก "มือสมัครเล่น" ก็สามารถกลายเป็น "มืออาชีพ" ได้ 

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017