Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

Archives for :

ประกวด Animation และ Short Video โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 5

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Animation และ Short Video ในโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 5 หัวข้อ “เกษียณไว อารมณ์ดี”  ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 275,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเรื่องการวางแผนบริหารเงินในรูปแบบออมลงทุนเพื่ออนาคต
 2. เพื่อนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารเงินออม ด้วยวิธีการออมลงทุนผ่านกองทุนรวม พันธบัตร หุ้นกู้ หรืออื่นๆ
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านไอที ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป ในมิติความรู้ด้านการเงิน และการบริหารเงินออม ด้วยวิธีการออมลงทุนในรูปแบบต่างๆ
 4. เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาในอนาคต

หมวดการประกวด

 • หมวดที่ 1 พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 

  • ความยาวไม่เกิน 3 นาที  
  • แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

   • ประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, อาชีวะ, ปริญญาตรีทั่วประเทศ
   • ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ ผู้ที่สนใจทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา และอาชีพ
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน และ Motion Graphic / Infographic หรือการผสมผสาน
 • หมวดที่ 2 พัฒนาวิดีทัศน์ เรื่องสั้น (Short Video)

  • ความยาวไม่เกิน 3 นาที
  • บุคคลทั่วไป ได้แก่ ผู้ที่สนใจทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา และอาชีพ

ขั้นตอนการประกวด

 1. ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.WealthMagik.com/AnimationAward ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563 ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น.
 2. ผู้สมัครฯ สามารถส่งผลงานในรูปแบบทีม (กำหนดทีม ได้ตั้งแต่ 1 คน และไม่เกิน 3 คน) โดยต้องระบุเลือกหมวดการประกวดผลงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง 2 หมวด หากประสงค์จะส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง 2 หมวด
 3. ผู้สมัครฯ สามารถ Download เนื้อหาความรู้ด้านการเงิน การลงทุนได้จาก Link ที่กำหนดให้ หรือจากเว็บไซต์ www.WealthMagik.com และ www.WealthMagik.com/AnimationAward เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาผลงาน
 4. ผู้สมัครฯ จะได้เข้าร่วมกิจกรรม (Boot Camp) เพื่อรับฟังความรู้ด้านการเงิน เทคนิคการเล่าเรื่อง และการบริหารเวลา เป็นเวลา 1 วัน จากโค้ชมืออาชีพของโครงการฯ
 5. ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายของการประกวดทั้ง 2 หมวดการแข่งขัน และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Popular Vote ของการประกวดแต่ละประเภทจะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานของตน และร่วมรับฟังการประกาศผลรางวัลชนะเลิศในวันปิดโครงการ (บังคับ มิฉะนั้นจะถือว่าผู้สมัครฯ สละสิทธิ์ในการรับรางวัล)

ลักษณะผลงาน

 • หมวดที่ 1 พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 

  • ผู้สมัครทั้งประเภทนักเรียน นักศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป  ส่งผลงาน Storyboard พร้อมเนื้อเรื่องย่อ ความยาวเรื่องไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ End Credit) ในรูปแบบไฟล์ .JPEG หรือ.PDF จัดเรียงในขนาด A4
  • โดยส่งผลงาน ไม่เกินวันที่ 1 มิถุนายน 2563  (ปิดรับผลงาน เวลา 17.00 น.)
  • ทีมผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 ประเภท จะต้องส่งผลงานสมบูรณ์ ความยาวไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ End credit) ไม่เกิน วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 (ปิดรับผลงาน เวลา 17.00 น.)
 • หมวดที่ 2 พัฒนาวิดีทัศน์เรื่องสั้น (Short Video)

  • ผู้สมัครส่งผลงาน Storyboard พร้อมเนื้อเรื่องย่อ ความยาวเรื่องไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และEnd Credit) รูปแบบไฟล์ PDF หรือ JPEG  พร้อมเนื้อเรื่องย่อ จำนวน 1 หน้า
  • โดยส่งผลงานดังกล่าวภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 (ปิดรับผลงาน เวลา 17.00 น.)
  • ทีมผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบ Storyboard (ไม่จำกัดจำนวน) จะต้องส่งผลงานสมบูรณ์ ความยาวไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ End Credit) ไม่เกินวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 (ปิดรับผลงานเวลา 17.00 น.)  

รางวัลการประกวด

 • หมวดที่ 1 พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 

  • ประเภทนักเรียน นักศึกษา

   • ทีมชนะเลิศ ทุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
   • รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
   • รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน   
   • รางวัล Popular Vote ทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
  • ประเภทบุคคลทั่วไป

   • ทีมชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 80,000 บาท โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
   • รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
   • รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
   • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
 • หมวดที่ 2 พัฒนาวิดีทัศน์เรื่องสั้น (Short Video)

  • ทีมชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
  • ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
  • ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
  • ทีมชนะเลิศรางวัล Popular Vote เงินรางวัล จำนวัล 5,000 บาท โล่รางวัลชนะเลิศ popular Vote และเกียรติบัตรร่วมแข่งขันประกวดผลงาน

หมายเหตุ ทีมที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด
  383 ถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
  กรุงเทพมหานคร 10600 ประเทศไทย
 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ 0-2861-4820 ต่อ 5510
 • E-mail : info@wealthmagik.com
 • www.facebook.com/SoftwarePark.WealthMagik.Animation.Award

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Pornnapa Keawim

ขอบคุณแหล่งที่มา  http://contestwar.com/contest/15052

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “Secure your love”

บริษัท ดิจิตอลคอม จํากัด ผู้จัดจำหน่ายกล้องวงจรปิดยี่ห้อ Tiandy ขอเชิญนักเรียน นิสิตนัก ศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “Secure your love” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เงื่อนไขและกติกาการประกวด

 1. ใน Clip VDO ต้องมีป้ายสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของ Tiandy ไม่ต่ำกว่า 5 วินาที
 2. ผลงานต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 1 นาที แต่ไม่เกิน 3 นาที รวม Title และ End Credit ทั้งหมด หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ถือว่าผิดกติกา
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีตราสัญลักษณ์ (LOGO Tiandy by Digitalcom) ปิดท้ายใน End Credit โดยดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์กิจกรรมหน้าเพจ
 4. ผลงานการประกวดต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า Full HD (1920×1080) อยู่ในรูปแบบของไฟล์ .mp4
 5. กรณีที่ Clip VDO ใช้ภาษาท้องถิ่นที่ไม่ใช่ภาษากลางจะต้องใส่คำบรรยายภาษาไทย (Thai Subtitle) ด้านล่าง
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ไหนมาก่อน
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
 8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมาจากความคิดของเจ้าของผลงาน ในกรณีที่ผลงานได้มาโดยมิชอบหรือคัดลอก หรือละเมิดลิขสิทธิ์ บริษัท ดิจิตอลคอม จํากัด และ Tiandy Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิน ให้ออกจากการประกวด หรือหากได้รับรางวัลแล้วจะมีการเพิกถอนคืนการได้รับรางวัล ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดการประกวดฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
 9. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ทางบริษัทอาจมีการดัดแปลงเพื่อเผยแพร่ในช่องทางต่างๆได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ตลอดจนสงวนสิทธิ์ไม่ส่งไฟล์ต้นฉบับที่เข้าร่วมประกวดคืนให้แก่ ผู้ส่งเข้าประกวด
 10. สำหรับรางวัลชนะเลิศถูกใจกรรมการ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
 11. สำหรับรางวัลป๊อปปูล่าโหวตเปิดให้ลงคะแนนผ่านช่องทาง Facebook : Digitalcom โดยมีเกณฑ์การได้รับคะแนนดังนี้

  • จำนวนการกดแชร์ คิดเป็น 3 คะแนนต่อการแชร์หนึ่งครั้ง
  • จำนวนการกดหัวใจ คิดเป็น 2 คะแนนต่อการกดหนึ่งครั้ง
  • จำนวนการกดถูกใจ คิดเป็น 1 คะแนนต่อการกดหนึ่งครั้ง
 12. ทางบริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลผลงานละ 1 รางวัลเท่านั้น
 13. ขอสงวนสิทธิ์พนักงานบริษัท ดิจิตอลคอม จํากัด และครอบครัวของพนักงาน หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
 14. ผู้ได้รับเงินรางวัลจากการประกวดจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของจำนวนเงินที่ได้รับ ตามที่กฎหมายกำหนด

กำหนดระยะเวลา

 • ระยะที่ 1 : เปิดรับสมัคร ส่งใบสมัคร และส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 20 มีนาคม 2563
 • ระยะที่ 2 : เปิดลงคะแนน Popular Vote ผลงานของผู้ร่วมกิจกรรมผ่าน Facebook : Digitalcom และ Tiandy by Digitalcom ตั้งแต่วันที่ 24 – 29 มีนาคม 2563
 • ระยะที่ 3 : ประกาศรางวัลทั้งสองรางวัลผ่านช่องทาง Facebook : Digitalcom และ Tiandy by Digitalcom ในวันที่ 31 มีนาคม 2563

วิธีการสมัครและส่งผลงาน

 1. ผู้เข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและกติกาได้ตามลิ้งค์แนบหรือ QR Code
 2. อัพโหลดผลงานผ่าน Google Drive แล้วส่ง Link ผลงานพร้อมใบสมัคร เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาที่ Email: Nichakorn@digitalcom.co.th, Praewpannarai@digitalcom.co.th

หมายเหตุ : ขอความกรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมผลงาน ภายใน วันที่ 20 มีนาคม 2563 และ แนบเอกสารใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทุกท่านที่สมัคร พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องสแกนส่งมาที่อีเมลล์ด้านล่าง ระบุหัวเรื่อง ประกวดหนังสั้น “Secure your love”

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศถูกใจกรรมการ: เงินรางวัลมูลค่า 7,000 บาท พร้อมบัตรรับประทานอาหาร Dinner ณ เรือสำราญ ChaoPhraya Princess Cruise จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่ารวม 2,500 บาท
 • รางวัลป๊อปปูล่าโหวต: เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมบัตรรับประทานอาหาร Dinner ณ เรือสำราญ ChaoPhraya Princess Cruise จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่ารวม 2,500 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • คุณฝน : Nichakorn@digitalcom.co.th – โทร 02-641-5879 ต่อ 213
 • คุณแพรว : Praewpannarai@digitalcom.co.th – โทร 02-641-5879 ต่อ 235

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Praewpannarai Phongruk / Digitalcom

ขอบคุณแหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/15044

ประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด “ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด "ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ." ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับการที่ภาครัฐได้ประกาศปรับเพิ่มความคุ้มครองในอัตราใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยเริ่มประกาศใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2563
 2. เพื่อรณรงค์กระตุ้นให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถตระหนักถึงความสําคัญและรถทุกคันได้มีการจัดทําประกันภัยรถตามกฎหมาย
 3. เพื่อให้ผู้ประสบภัยจากรถ รู้จักกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และสามารถเรียกร้องสิทธิประโยชน์จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ตลอดจนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ สํานักงาน คปภ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด

 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จํากัดเพศและอายุ
 • สมัครเป็นบุคคล หรือทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน ส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ผลงานต่อทีม
 • ผู้สมัครรอบคัดเลือกที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ในวันที่ 22 มีนาคม 2563 และกิจกรรมวันประกาศผลวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ได้ ทางโครงการฯขอตัดสิทธิ์ทีมที่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ และขอมอบสิทธิ์นั้นให้กับทีม ที่อยู่ลําดับคะแนนรองลงมา

รูปแบบและกติกาการประกวด
เป็นการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ความยาวรวมไม่เกิน 2 นาที โดยประกวด 2 รอบ รอบที่1 รอบคัดเลือก โดยคณะกรรมการจะทําการคัดเลือกจํานวน 10 ผลงา น จากผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมด เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 ทีม เข้ารับการ Workshop พิเศษจากผู้กํากับมืออาชีพหลังจากนั้นจะให้ทั้ง 10 ทีมนําข้อแนะนํากลับไปพัฒนาผลงาน และส่งผลงานอีกครั้งในรอบตัดสินเพื่อหาผู้ได้รับรางวัลต่างๆ

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ

 • 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 1 มีนาคม 2563 : เปิดรับสมัครรอบคัดเลือกพร้อมส่งผลงาน
 • 2- 6 มีนาคม 2563 : พิจารณาผลงานในคัดเลือก เพื่อคัดเหลือ 10 ทีมสุดท้าย
 • 7 มีนาคม พ.ศ. 2563 : ทีมงานจะประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 ทีม ผ่านทาง www.oic.or.th และ Fanpage facebook : proic2012
 • 22 มีนาคม 2563 : เข้าร่วม workshop พิเศษเพื่อพัฒนาผลงาน ณ. สํานักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก
 • 23 มีนาคม 2563 – 20 เมษายน 2563 : ส่งงานที่ ปรับปรุงและพัฒนาแล้วของ 10 ทีม
 • 22 เมษายน 2563 – 15 พฤษภาคม 2563 : เผยแพร่ผลงานผู้เข้ารอบทั้ง 10 ทีมทาง Fanpage facebook : proic2012 พร้อมเปิดโหวต ชิงรางวัล Popular Vote เฉพาะช่องทาง Fanpage facebook : proic2012 เท่านั้น
 • 19 พฤษภาคม 2563 : ทั้ง10 ทีม เข้าร่วมงานประกาศผลการตัดสิน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล ได้รับโล่ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล ได้รับโล่ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล ได้รับโล่ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลๆ ละ 15,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote จํานวน 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • คุณรัตน์รวี แก้วมีแสง 02-515-3995-9 ต่อ 5615
 • ratraweek@oic.or.th
 • สายด่วน คปภ. 1186
 • Fanpage facebook : proic2012

ขอบคุณแหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/15027

ประกวดคลิปสั้น หัวข้อ “ทำให้ดัง ทำให้ปัง ทำให้โลกจำโมโนริ”

โมโนริ แบรนด์ภายใต้บริษัทไทยยูเนี่ยน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปสั้น หัวข้อ “ทำให้ดัง ทำให้ปัง ทำให้โลกจำโมโนริ” ความยาวไม่เกิน 2 นาที ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 35,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อทำให้คนรู้จักแบรนด์ MONORI ในฐานะแบรนด์ขนมซีฟู้ด ที่ใช้วัตถุชั้นเยี่ยมจากอาหารทะเลมาปรุงแต่งเป็นขนมซีฟู้ดรสเลิศ
 • เพื่อชักชวนให้คนทดลองซื้อและกินขนมซีฟู้ด โมโนริ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบบุคคลหรือเป็นทีม (ทีมละไม่เกิน 5 คน)

กติกาการประกวด

 1. โพสต์คลิปวีดีโอของคุณความยาวไม่เกิน 2 นาที ผ่าน Facebook โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ พร้อมแคปชั่นระบุรายละเอียดต่อไปนี้

  • Hashtag #MONORIgoviral #MonoriSeasnack #โมโนริขนมซีฟู้ด
  • Tag page @Monoriseasnack
 2. ส่งวิดีโอที่ทำการ Upload มาที่ Seasnack@thaiunion.com พร้อมระบุชื่อผลงาน ชื่อ-นามสกุล อายุ เบอร์ติดต่อของเจ้าของผลงาน
 3. คลิปวิดีโอสามารถเป็น Footage , Animation , Motion Graphic, การตัดต่อภาพ หรือ วิดีโอคลิปที่ใช้คนแสดงจริง
 4. ในคลิปต้องมีสินค้าโมโนริ ตัวใดตัวหนึ่งประกอบอยู่ด้วย
 5. สามารถส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมการประกวดได้ท่าน/ทีมละไม่เกิน 1 คลิป
 6. ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม – 31 มีนาคม 2563
 7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นแฟนเพจ facebook.com/monoriseasnack จึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล และต้องทำตามกติกาครบถ้วนเท่านั้น

เงื่อนไขการเข้าร่วมการประกวด

 1. มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปีบริบูรณ์
 2. มีบัญชีผู้ใช้ Facebook ที่ถูกต้องและตรวจสอบได้
 3. เป็นเจ้าของคลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวด และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นในทุกกรณี
 4. คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการประกวดที่ใดที่หนึ่งมาก่อน และ/หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
 5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นสิ้นสุด

 เกณฑ์การตัดสิน

 • ตัดสินจากการนับคะแนนรวมจากยอด Like และ Share
 • 1 Like เท่ากับ 1 คะแนน
 • 1 Share เท่ากับ 3 คะแนน
 • ผลงานที่มีคะแนนรวมมากที่สุด 4 อันดับแรกจะได้รับรางวัลตามที่ระบุไว้
 • กรณีคะแนนรวมเท่ากัน จะตัดสินผู้ชนะจากผลงานที่มีคะแนนยอด Share มากกว่า

กำหนดระยะเวลา

 • กำหนดส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
 • ประกาศผลการประกวดบนเพจ Facebook Monori วันที่ 7 เมษายน 2563
 • มอบรางวัลภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

ขอบคุณแหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/15012

สร้างสรรค์สุดยอดประสบการณ์ออนไลน์ให้ลูกค้า ด้วยโซลูชัน Adobe Experience Manager as a Cloud Service

เพราะลูกค้าในโลกยุคปัจจุบันนั้น ต้องการประสบการณ์ในการเชื่อมต่อ และสานสัมพันธ์กับกับแบรนด์สินค้าบนโลกออนไลน์ ในรูปแบบที่ปรับแต่งได้เพื่อให้เหมาะกับรสนิยมที่แตกต่างของลูกค้าแต่ละคน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และต้องการเข้าถึงเนื้อหาโดนใจ ในเวลาที่เหมาะสม และเพื่อให้แบรนด์ตามทันความต้องการของลูกค้าที่แปรเปลี่ยนไปตลอดเวลา ทำให้ธุรกิจต้องการแพลตฟอร์มอันทรงประสิทธิภาพ เพื่อที่จะส่งมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้โซลูชันการบริหารจัดการประสบการณ์ของลูกค้าที่ทำงานอยู่บนระบบคลาวด์กลายเป็นสิ่งจำเป็น

ผลิตภัณฑ์ Experience Manager ของ Adobe สามารถขยายขนาดการให้บริการ และปรับแต่งได้อย่างละเอียดให้ตรงตามความต้องการแบบเฉพาะของธุรกิจ และด้วยความได้เปรียบของโซลูชันที่ทำงานบนระบบคลาวด์ ทำให้ธุรกิจสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทางการตลาดออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงขั้นตอนทดสอบการทำงาน และเปิดตัวบริการใหม่ๆ ได้ทันตามความต้องการของตลาด ด้วยระบบการสนับสนุนเบื้องหลังที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และมีความปลอดภัย ไว้วางใจได้ว่าระบบจะไม่ล่มในขณะที่เปิดให้บริการ

ด้วยความเข้าใจในความต้องการของธุรกิจในโลกยุคใหม่ ทำให้ Adobe เปิดตัว Adobe Experience Manager as a Cloud Service ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Adobe Experience Cloud ที่นับเป็นโซลูชันคลาวด์เนทีฟที่ก้าวล้ำที่สุดสำหรับการจัดการประสบการณ์ดิจิทัล ผสานรวมฟีเจอร์ที่พร้อมสรรพ และตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับการปรับแต่งคอนเทนต์อย่างที่นักการตลาด และนักพัฒนาต้องการ พร้อมความคล่องตัวที่เหมือนกับซอฟต์แวร์ในรูปแบบของบริการ (SaaS หรือ Software-as-a-Service)  แบรนด์ต่างๆ จะสามารถเรียนรู้และใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าวได้อย่างฉับไวภายในเวลาไม่กี่นาที และนำเสนอคอนเทนต์และประสบการณ์ที่ปรับแต่งอย่างยืดหยุ่นได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ในการจัดเตรียม ซึ่งปกติแล้วจะต้องใช้เวลาหลายเดือนสำหรับกระบวนการเหล่านี้

 

Adobe Experience Cloud นำเสนอโซลูชันสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล และการกลั่นกรองข้อมูลเชิงลึก การจัดการและปรับแต่งคอนเทนต์ การจัดการเส้นทางของลูกค้า การค้าและโฆษณา ซึ่งจะช่วยผลักดันการจัดการประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience Management – CXM) อย่างเหมาะสม ครอบคลุมทั้งธุรกิจแบบ B2B และ B2C สำหรับบริษัททุกขนาด

สร้างสรรค์สุดยอดประสบการณ์ออนไลน์ให้ลูกค้า ด้วยโซลูชัน Adobe Experience Manager as a Cloud Service

โลนี่ สตาร์ค ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาดผลิตภัณฑ์ของ Adobe กล่าวว่า “Adobe Experience Manager as a Cloud Service ช่วยขยายขีดความสามารถขององค์กรต่างๆ ในการสร้าง จัดการ และนำเสนอแคมเปญ ดิจิทัลแอสเซ็ท และประสบการณ์ที่หลากหลายได้รวดเร็วมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน นับเป็นโซลูชันที่ดีเยี่ยมสำหรับบริษัทขนาดกลางและองค์กรขนาดใหญ่ ที่ดำเนินการปรับเปลี่ยนธุรกิจอย่างกว้างขวาง และมีแผนที่จะปรับใช้เครื่องมือดิจิทัลที่ก้าวล้ำ แต่ต้องการความสะดวกและความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับโมเดลธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง”

เบน สไนเดอร์ ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ไอทีของ Under Armour กล่าวว่า “เราตัดสินใจเข้าร่วมเป็นหนึ่งในลูกค้ากลุ่มแรกที่เริ่มต้นใช้งาน Adobe Experience Manager as a Cloud Service เพราะโซลูชันดังกล่าวรองรับการปรับขนาดอย่างยืดหยุ่น และองค์ประกอบต่างๆ บูรณาการเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ ทุกวันนี้ โปรแกรมจัดการดิจิทัลแอสเซ็ทของเรารันอยู่บนบริการคลาวด์ ซึ่งช่วยเพิ่มความรวดเร็วอย่างมากในการอัปโหลดแอสเซ็ทสำหรับซีซั่นใหม่”

สตีฟ ชูลซ์ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีด้านการตลาดของ Esri กล่าวว่า “เราสนใจที่จะร่วมเป็นหนึ่งในลูกค้ากลุ่มแรกที่เริ่มใช้งาน Adobe Experience Manager as a Cloud Service และแทนที่เราจะต้องจัดการกับการติดตั้งอัปเดตซอฟต์แวร์จำนวนมากให้กับระบบที่ติดตั้งไว้ในองค์กร Adobe Experience Manager as a Cloud Service ก็มีการอัปเดตระบบอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ กระบวนการบูรณาการส่วนประกอบต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างต่อเนื่องก็นับเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการติดตั้งได้อย่างมากเลยทีเดียว”

สร้างสรรค์สุดยอดประสบการณ์ออนไลน์ให้ลูกค้า ด้วยโซลูชัน Adobe Experience Manager as a Cloud Service

การจัดการคอนเทนต์จำนวนมากโดยเกี่ยวข้องกับทีมงานฝ่ายต่างๆ การปรับแต่งคอนเทนต์สำหรับช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย และการปรับแต่งคอนเทนต์โดยอ้างอิงข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ นับเป็นปัญหาท้าทายที่แบรนด์ต่างๆ ต้องเผชิญในแต่ละวัน  Adobe Experience Manager as a Cloud Service คือแอปพลิเคชันที่ทันสมัย ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการจัดการประสบการณ์ โดยผสานรวมแอปพลิเคชันการจัดการคอนเทนต์ (Content Management – CMS) ที่ปลอดภัย คล่องตัว และปรับขนาดได้อย่างยืดหยุ่น รวมไปถึงการจัดการดิจิทัลแอสเซ็ท (Digital Asset Management – DAM) การจัดการป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (Digital Signage Management) และการสื่อสารกับลูกค้า (Customer Communication – CCM) โดยที่ Adobe นำเสนอแอปพลิเคชันหนึ่งเดียว ที่มอบความคุ้มค่าภายในเวลาอันรวดเร็วเหมือนกับ SaaS ทั้งยังสามารถต่อขยายและปรับแต่งให้สอดรับกับความต้องการทางธุรกิจอีกด้วย

ขอบคุณแหล่งที่มา https://news.thaiware.com/17792.html

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017