Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

Archives for :

ประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ “คำสอนของพ่อเรื่องการออม”

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ขอเชิญนักเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ "คำสอนของพ่อเรื่องการออม" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

 1. มีสถานภาพเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 (อายุไม่เกิน 20 ปี)
 2. เป็นผู้ผลิตผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง

เกณฑ์การประกวดคลิปคำสอนของพ่อเรื่องการออม

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งได้เพียง 1 ผลงาน
 2. ผู้ส่งผลงานเป็นผู้ตั้งชื่อตอนของคลิปที่ส่งเข้าประกวด
 3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานซึ่งจะต้องไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทั้งนี้ กบข. จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ส่งผลงานมีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นไม่ว่ากรณีใด ๆ และถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง การส่งผลงานเข้าประกวดของผู้ส่งผลงานจะถือเป็นโมฆะ
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความยาวประมาณ 60 -180 วินาที
 5. เนื้อหาของผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกด้านการบริหารเงิน การวางแผนการเงิน การออมเงิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการมีเงินใช้อย่างพอเพียง ไม่เป็นหนี้สิน และไม่ฟุ่มเฟือย ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง
 6. คลิปที่ผลิตขึ้นมาต้องมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้ไม่จำกัดเทคนิคในการนำเสนอ
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีลักษณะเป็นการลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำในการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสีและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนไม่ละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย
 8. ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ำกว่า 720 p (1280 x 720) ประเภทไฟล์ wmv, mpg, mp4, mov, flv อย่างใดอย่างหนึ่ง
 9. กบข. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
 10. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของ กบข. และผู้สร้างสรรค์ผลงาน โดย กบข. มีสิทธิ์ในการปรับเพิ่มหน้าแรกในตอนต้นของคลิป เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการและนำทุกคลิปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ กบข. (www.gpf.or.th) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมและร่วมโหวตให้คะแนน
 11. ผลการตัดสินของคณะกรรมการที่ กบข. แต่งตั้งขึ้น ให้ถือเป็นที่ยุติ
 12. ผู้ส่งผลงานจะต้องสมัครเข้าประกวดพร้อมแนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 4)

เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินแบ่งออกแบ่งเป็น 2 รอบ

 1. รอบที่ 1 การคัดเลือกคลิปเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ กบข.
  กรรมการจะคัดเลือกคลิปที่มีการส่งเข้าประกวดทั้งหมด ให้เหลือเพียง 20 คลิป ด้วยเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

  • ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
  • เนื้อหา ลำดับ และเทคนิคการเล่าเรื่องที่สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียว 30 คะแนน
  • การใช้ภาษา ภาพประกอบ และดนตรี 20 คะแนน
  • คุณภาพในการผลิต 20 คะแนน
 2. รอบที่ 2 การคัดเลือกคลิปเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ กบข.
  20 คลิปที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 จะได้รับการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ กบข. และให้สมาชิก กบข. บุคคลทั่วไปร่วมโหวต เพื่อคัด 10 คลิปที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดให้ได้รับรางวัลจาก กบข.

การส่งคลิปเข้าประกวด

 1. แจ้ง ชื่อ-นามสกุล อายุ สถาบันศึกษา เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล
 2. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
 3. แนบรูปถ่ายผู้ส่งผลงานครึ่งตัว เห็นใบหน้าชัดเจน จำนวน 1 รูป
 4. ส่งไฟล์ข้อมูลและเอกสาร พร้อมผลงานคลิปที่ pr@gpf.or.th ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น.

การโหวตคลิป
สมาชิก กบข. และ บุคคลทั่วไปสามารถร่วมโหวตคลิปที่ชื่นชอบได้ สูงสุด 3 คลิปที่แตกต่างกัน ตลอดรายการ โดยจะต้องกรอกข้อมูลต่อไปนี้

 1. เลขที่บัตรประชาชน
 2. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

หากท่านเป็นผู้โชคดีได้รับของที่ระลึก กบข. จะติดต่อขอรายละเอียดเพื่อส่งของที่ระลึกให้กับท่าน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งของที่ระลึก ในกรณีไม่สามารถติดต่อท่านได้ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม

 • 17 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2562 ส่งคลิปเข้าประกวด
 • 12 กรกฎาคม – 18 กรกฎาคม 2562 กรรมการคัดเลือกคลิปเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ กบข.
 • 19 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2562 นำคลิปที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ใส่เพิ่มหน้าแรกเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมนำคลิปเผยแพร่บนเว็บไซต์ กบข.
 • 1 สิงหาคม – 15 สิงหาคม 2562 เปิดให้บุคคลทั่วไปโหวตให้คะแนนคลิป
 • 15 สิงหาคม – 22 สิงหาคม 2562 รวบรวมคะแนนโหวต และสุ่มรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมโหวตคลิป
 • 22 สิงหาคม 2562 ประกาศผลผู้ชนะการประกวด และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการร่วมโหวตคลิป
 • 2 กันยายน – 16 กันยายน 2562 มอบทุนการศึกษาและของที่ระลึกให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล (ผู้ส่งคลิปประกวดและผู้โหวตคลิป)

รางวัลและของที่ระลึก

 1. รางวัลสำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 ลำดับแรก จะได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จะมอบให้ภายใน 16 กันยายน 2562
 2. ของที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมโหวต
  กบข. จะสุ่มจับรายชื่อผู้โหวตคลิปที่ได้รับคะแนนสูงสุด 100 ท่านเพื่อรับของที่ระลึกจาก กบข. โดย กบข. จะจัดส่งของรางวัลไปตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ภายใน 16 กันยายน 2562

ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์บริการสมาชิก โทร.1179
 • Facebook : กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
 • Line @gpfcommunity

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Patchayapon Makulpanich / กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14675

ประกวดออกแบบลายกราฟิกบนถุงผ้าลดโลกร้อน “Printing & Packaging YOUNG Designer 2019”

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา ไม่เกิน ปวช.3 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายกราฟิกบนถุงผ้าลดโลกร้อน "Printing & Packaging YOUNG Designer 2019" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) และอาชีวศึกษา (ไม่เกิน ปวช.3)
 • สมัครเดี่ยว หรือกลุ่มไม่เกิน 3 คน
 • ส่งผลงานเป็นแบบร่าง (Sketch Degign) ขนาด A3 ถ่ายภาพผลงานพร้อมส่งใบสมัครมาทาง Inbox : www.facebook.com/DigitalPrintingRMUTT

กำหนดการ

 • เปิดรับผลงานการออกแบบ 21 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2562
 • ประกาศผลการตัดสินรอบแรก 2 ก.ค.2562 (www.facebook.com/DigitalPrintingRMUTT)
 • ผู้ผ่านการคัดเลือก 5 ผลงานนำเสนอผลงานโดยไม่ต้องจัดทำต้นแบบ พร้อมประกาศผลการตัดสิน และมอบรางวัล 6 ก.ค.2562 ในงาน RT สถานที่ ตึกคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 (1 รางวัล) 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (1 รางวัล) 3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (1 รางวัล) 2,000 บาท
 • รางวัลชมเชย (2 รางวัลๆ ละ) 1,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote จากจำนวนยอดLike & Share (1 รางวัล) 3,000 บาท
 • รางวัลผู้เข้าร่วมกดไลท์ & แชร์ เป็นถุงผ้าลดโลกร้อน จำนวน 50 รางวัล
 • ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 087-5181624 (อ.ก้อย)
 • โทร 02-5494531 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • Inbox : www.facebook.com/DigitalPrintingRMUTT

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Suchada Kuntaros

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14672

Adobe เผยงานวิจัยเครื่องมือตรวจสอบหน้าในรูปภาพว่าผ่านการตกแต่งจาก Photoshop หรือไม่

      Adobe ได้โพสต์งานวิจัยใหม่ที่ Adobe Research ร่วมกับ UC Berkeley พัฒนาเครื่องมือตรวจสอบใบหน้าในรูปภาพว่าผ่านการแต่งจาก Photoshop หรือไม่ โดยจุดประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้เพื่อเพิ่มความไว้วางใจในสื่อดิจิทัล เนื่องจากปัจจุบันเครื่องมือมีประสิทธิภาพสูงมากจนใช้สายตาคนดูได้ยากว่าถูกตกแต่งมา

Adobe ระบุว่า เครื่องมือจากงานวิจัยนี้เทรนด้วย Convolutional Neural Network (CNN) ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบของ deep learning โดย training set ที่ใช้มีทั้งทำ Face Aware Liquify บน Photoshop บนรูปภาพนับพันรูปจากอินเทอร์เน็ตและเลือกรูปในนั้นมาใช้เทรน รวมถึงจ้างศิลปินมาแต่งภาพและนำเข้าไปในดาต้าเซ็ทด้วย เพื่อให้ระบบเรียนรู้เทคนิคที่ใช้ตกแต่งรูปภาพที่หลากหลาย

หลังจากเทรนด้วยดาต้าเซ็ทแล้ว เครื่องมือ neural network นี้สามารถระบุการตกแต่งหน้าได้อย่างแม่นยำถึง 99% ในขณะที่ตามนุษย์ทำได้เพียง 53% เท่านั้น ทั้งยังสามารถระบุเป็นพื้นที่ที่ถูกตกแต่ง และปรับกลับเป็นรูปต้นฉบับได้ ซึ่งผลลัพธ์ทำให้ทีมงานประทับใจมาก

Adobe ระบุว่าแม้บริษัทจะมีพันธกิจในการสร้างเครื่องมือเพื่อปลดปล่อยจินตนาการของกลุ่มลูกค้านักสร้างสรรค์ แต่ในทางเดียวกัน Adobe ก็จะพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยยืนยันความแท้จริงของสื่อดิจิทัลด้วย เพื่อลดการใช้เครื่องมือไปในทางที่ผิด และเพิ่มความน่าเชื่อถือของสื่อดิจิทัลไปพร้อม ๆ กัน

ขอบคุณแหล่งที่มา  https://www.blognone.com/node/110362 ,  Adobe

No Description

ประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน… เรื่องรอบตัว : Human Rights are All Around”

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน… เรื่องรอบตัว : Human Rights are All Around”ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. เป็นการประกวดประเภททีม สมาชิกในทีมต้องมีจำนวนตั้งแต่ 2 – 5 คน
 2. การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  • ประเภทอุดมศึกษา ต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ โดยสมาชิกในแต่ละทีม ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่จำกัดอายุ/เพศ และไม่จำกัดเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย
  • ประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ/เพศ และไม่จำกัดเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย

กติกาการประกวด

 1. หัวข้อการประกวด คือ “สิทธิมนุษยชน…เรื่องรอบตัว”  (“Human Rights are All Around”) โดยมีรูปแบบการนำเสนอเพื่อสร้างความตระหนักในการเคารพสิทธิมนุษยชนในลักษณะหนึ่งใด เช่น ภาพยนตร์สั้น สารคดีสั้น เรื่องเล่า  เป็นต้น
 2. คลิปผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความยาวไม่เกิน 5 นาที 
 3. รูปแบบการนำเสนอของคลิปผลงาน ต้องมีเนื้อหา ภาพ เสียง ที่มีความเหมาะสม ไม่มีความรุนแรง ไม่สื่อในทางเลือกปฏิบัติ สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) ลามกอนาจาร ส่อเสียด หรือหมิ่นบุคคล องค์กรและสถาบันต่าง ๆ และหากเนื้อหาของคลิปผลงานมีการใช้ภาษาต่างประเทศ หรือภาษาเฉพาะ เช่น ภาษามือ ให้ใส่คำบรรยายภาษาไทย (subtitle) เพื่อความเข้าใจ ประกอบด้วย
 4. ผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งคลิปผลงานได้ 1 ผลงานเท่านั้น
 5. ด้านท้ายของคลิปผลงานจะต้องระบุชื่อทีม ชื่อ-สกุลของสมาชิกในทีม ตามด้วยโลโก้ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์โลโก้ได้ที่http://www.nhrc.or.th/News/Information-News/shortclipcontest2019.aspx
 6. ไฟล์คลิปผลงานต้นฉบับที่ส่งจะต้องเป็นสกุล AVI, MOV หรือ MP4 แบบ Full HD Wide Screen ค่าความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1920 x 1080 พิกเซล
 7. ผู้สมัครสามารถศึกษาหาข้อมูลความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th

กำหนดระยะเวลา
สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 กรกฎาคม 2562

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 1. เนื้อหา – เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด เนื้อหามีความเหมาะสม ชัดเจน สามารถสร้างความตระหนักรู้แก่สังคมในประเด็นสิทธิมนุษยชนได้ดี
 2. ความคิดสร้างสรรค์ – มีการลำดับเรื่องราวที่ดึงดูดน่าสนใจ มีเทคนิคการนำเสนอที่สร้างสรรค์
 3. การผลิต – คุณภาพการผลิตของภาพ เสียง และการตัดต่อ

รางวัลการประกวด

 1. ประเภทอุดมศึกษา

  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลทีมละ  70,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลทีมละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลทีมละ 30,000 บาท  พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัลทีมละ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 2. ประเภทประชาชนทั่วไป

  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลทีมละ 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลทีมละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลทีมละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัล ทีมละ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
  โทร. 0-2141-3919 (วสี), 0-2141-3918 (รัตนากร), 0-2141-3921 (ณัฐพงษ์)
  ในวันและเวลาราชการ
 • หรือ อีเมล saranitade.nhrc@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวสี ภูเต็มเกียรติ / กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14618

ประกวดโปสเตอร์ Infographic หัวข้อ “วีรกรรมขบวนการเสรีไทย ในหัวใจอนุชน”

สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. นักศึกษาปริญญาตรี โท เอก อนุปริญญา ปวส. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโปสเตอร์ Infographic หัวข้อ “วีรกรรมขบวนการเสรีไทย ในหัวใจอนุชน” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและคุณประโยชน์ของขบวนการเสรีไทยที่มีต่อประเทศชาติ
 2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย
 3. เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังตระหนักถึงความรักชาติ ความเสียสละ และอุทิศตนโดยไม่หวังผลตอบแทน และสืบสานคุณความดีอันยิ่งใหญ่ให้คงอยู่ตลอดไป
 4. เพื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ขบวนการเสรีไทยกับความคิดเห็นของอนุชนรุ่นหลัง

รุ่นการประกวด

 1. รุ่นที่ 1 นักเรียน ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า
 2. รุ่นที่ 2 นักศึกษา ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครออนไลน์ได้ที่ library.nida.ac.th/serithai ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562
 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 • ประกาศผลรอบคัดเลือกวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รางวัลการประกวด แบ่งออกเป็น 2 รุ่น รางวัล ดังนี้

 • รางวัลที่ 1 จำนวนเงิน 12,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 2 จำนวนเงิน 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 3 จำนวนเงิน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวนเงิน 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • คุณพุทธศาสน์ ยศกลาง 02-727-3760
 • คุณกันตยา เชยกลิ่น 02-727-3833

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณกันตยา เชยกลิ่น

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14625

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017