ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

LINE ID: artanddesignschool

เกี่ยวกับโรงเรียน : ผลงานที่ผ่านมา

เรียนทวนฟรี 2 ปี   :   เรียบจบรับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ    
 
 
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์, Creative, AE,
Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อ สิ่งพิมพ์ , โทรทัศน์ และภาพยนตร์
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer, เจ้าของธุรกิจทุกขนาดที่สนใจทำเว็บไซต์
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor, Producer, Production, นักโฆษณา
 
เกมส์มัลติมีเดียและอนิเมชั่น
เหมาะสำหรับ
Animator,ผู้พัฒนาเกมส์และพัฒนาเว็บไซต์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman, วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์,ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป, ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
ระเบียบการเรียน
 
โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์ (รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ)
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240  
โทร. 02-718-4894

การขอ Drop หรือหยุดพักการเรียน ชั่วคราว

      นักเรียนต้องแจ้งผ่าน email ที่ info@artanddesign.ac.th เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และต้องรักษา สิทธิ์ของตนเอง กลับมาเรียน ภายใน 4 เดือนนับจากวันเปิดคอรส์เรียนที่แสดงในบัตรนักเรียน และทางรร. ขอสงวนสิทธิ์คืน ค่าอบรม หากหลักสูตรนั้นได้เปิดคอรส์ไปแล้ว

การขอรับใบประกาศนียบัตร

1.  นักเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของชั่วโมงการเรียนทั้งหมด (ตรวจสอบจากใบเซ็นต์ชื่อทุกครั้งที่เข้าเรียน)
2.  นักเรียนต้องทำผลงานด้วยตนเองและส่งผลงานหลังเรียนจบภายใน 3 เดือน
3.  นักเรียนได้รับใบประกาศนียบัตรจะต้องได้รับพิจารณาผลงานจากอาจารย์ผู้สอนเท่านั้น
4.  นักเรียนจะได้รับใบประกาศฯหลังจากส่งงานแล้ว  15 วัน
5.  ในกรณีขอใบประกาศใบใหม่หรือสูญหาย  ค่าธรรมเนียม  100 บาท/ชุด * ติดต่อขอระเบียบการจากเจ้าหน้าที่

การขอใช้สิทธิ์เรียนทวนฟรี 2 ปี

1. น.รต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของชั่วโมงการเรียนทั้งหมด (ตรวจสอบจากใบเซ็นต์ชื่อทุกครั้งที่เข้าเรียน)

หลักสูตร

  จำนวนชั่วโมง

เวลาเรียน
80%

เวลาเรียน / ครั้งละ _ชม. ขาดได้ไม่เกิน

3 ชม.

4 ชม.

5 ชม.

Graphic Design

36 ช.ม.

28.8 ช.ม.

3 ครั้ง

2  ครั้ง

2  ครั้ง

Graphic Design Advance

30 ช.ม.

24 ช.ม.

3 ครั้ง

2  ครั้ง

2  ครั้ง

After Effect

24 ช.ม.

18 ช.ม.

3 ครั้ง

2  ครั้ง

2  ครั้ง

3Ds Max

36 ช.ม.

27 ช.ม.

3 ครั้ง

2  ครั้ง

2  ครั้ง

AutoCad , 3DsViz

32 ช.ม.

26 ช.ม.

3 ครั้ง

2  ครั้ง

2  ครั้ง

2. น.ร. ต้องนำบัตรนักเรียนให้เจ้าหน้าที่์เซ็นต์ชื่อทุกครั้ง ก่อนเข้าห้องเรียน
3. การขอเรียนทวน ให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และเลือกช่อง "เรียนทวน" ในหน้าการชำระเงินเพื่อใช้สิทธิ์เรียนทวน
4. น.ร. ต้องขอใช้สิทธิ์เรียนทวนล่วงหน้าก่อนเปิดอบรมอย่างน้อย 1 อาทิตย์ พร้อมนำหลักฐาน ใบเสร็จรับเงินหรือ บัตรนักเรียนมาติดต่อ   
5. สิทธิ์การเรียนทวนจะตามลำดับการจอง กรณีปฎิเสธรอบที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนจะต้องเริ่มต้นใหม่ตามลำดับ
6. ทางสถาบันสงวนสิทธิ์ ปฏิเสธการขอเรียนทวน ดังนี้

  • เมื่อมีผู้สมัครใหม่เต็มทุกที่นั่ง
  • แสดงหลักฐานไม่ครบถ้วนตามระเบียบ
  • ผู้เรียนต้องมีชั่วโมงการเรียนเดิมไม่น้อยกว่า 80% ของชั่วโมงการเรียนทั้งหมด  (ตรวจสอบจากใบเซ็นต์ชื่อทุกครั้งที่เข้าเรียน)
 
** สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-718-4894(สาขารามคำแหง) หรือ 02-513-7353(สาขารัชโยธิน)**
 
 
   
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool