1. ผู้เรียนต้องชำระเงินก่อนเปิดเรียน 1 อาทิตย์
2. กรณีเปลี่ยนรอบเรียน หรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเปิดเรียน 1 อาทิตย์เท่านั้น
3. ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าลงทะเบียนเรียน โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
4. กรณีที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว ต้องใช้สิทธิ์เรียนภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ลงทะเบียน ไม่เช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
5. การชำระเงิน

ชำระเงินสด
เดินทางมาชำระเงินที่โรงเรียนโดยตรง
โอนเงิน
ธนาคารกรุงเทพ สาขา ย่อยเดอะมอลล์ 3 รามคำแหง บัญชีออมทรัพย์
โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์ เลขที่บัญชี 009 - 0 - 05981 - 7
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ย่อยถนนรามคำแหง ประเภท ออมทรัพย์
โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์ เลขที่บัญชี 736 - 2 - 49211 - 9
จ่ายเช็ค
สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม “โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์”
หรือ COMPUTER GRAPHIC AND ART DESIGN SCHOOL