Rss

  • youtube
  • linkedin
  • google

ประกวดสร้างสรรค์ Viral Clip ในหัวข้อ “พลังงานไฟฟ้า = พลังงานชีวิต”

เกี่ยวกับ artanddesign


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

 เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์ Viral Clip

ในหัวข้อ พลังงานไฟฟ้า = พลังงานชีวิต

โดยได้รับการสนับสนุนทุนดำเนินการและเงินรางวัล จาก สำนักงาน กกพ.

รวมมูลค่า 470,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 สิงหาคม ศกนี้

 

         

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ.                  เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเพื่อความสุขที่ยั่งยืน จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า โดยได้สนับสนุนทุนดำเนินงานให้กับมหาลัยหอการค้าไทย        จัดกิจกรรมประกวดสร้างสรรค์ Viral Clip ในหัวข้อ “พลังงานไฟฟ้า = พลังงานชีวิต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา เกิดการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ถูกต้องและเหมาะสม เกิดการตระหนัก มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 สิงหาคม ศกนี้

“ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นนิสิต นักศึกษา อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยสมัครในรูปแบบของบุคคลเดี่ยว หรือทีม (ทีมละไม่เกิน 5 คน) และสามารถส่งผลงานเข้าประกวดโดยไม่จำกัดจำนวน ทั้งนี้สามารถนำเสนอในรูปของคลิป โดยต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึกและการมีส่วนร่วม                 ด้านพลังงานไฟฟ้า ความยาวไม่เกิน 3 นาที หรือส่งในรูปแบบของ Storyboard พร้อมสคริปและคำอธิบาย               ความยาวไม่เกิน 3 นาที ทั้งนี้จะคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดให้เหลือ 30 ผลงาน เพื่อเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่ 2 ต่อไป ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 จะได้รับการอบรมพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนการสอนถึงวิธีการสร้างสรรค์ Clip VDO ให้น่าสนใจจนกลายเป็น Viral Clip โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน การสื่อสารทาง Online โดยจะมีทุนสนับสนุนให้ผู้ผ่านเข้ารอบผลงานละ 10,000 บาท รวมมูลค่าทุนสนับสนุนถึง 300,000 บาท”

โดยเกณฑ์ในการให้คะแนนจะพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ เนื้อหา เทคนิคการนำเสนอ การใช้ภาษาและดนตรี และคุณภาพในการผลิต ซึ่งจะประกาศผลการตัดสินรอบคัดเลือกรอบที่ 1 ในวันที่                              30 สิงหาคม 2561 (ประกาศผลทาง www.facebook.com/SustainableElectricity.ViralClip)                         และรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทั้งนี้จะมีรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศเป็นเงินรางวัลทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาท และรางวัล Popular Vote 1 รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า 70,000 บาท (Popular Vote พิจารณาจากยอดไลค์และแชร์สูงสุด)

ทั้งผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและข้อมูลต่างๆ ได้ที่ www.utcc.ac.th หรือ pdf.erc.or.th โดยส่งผลได้ที่ E-mail : SE.ViralClip@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภาวินีย์ เอี่ยมอำพร 064-5566-424

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์                                                                                                     

คุณเบญจพร นาทีกาญจนลาภ (ปุ๊ก) โทร 081-583-6354 benjaporn.doublep@gmail.com

 

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017