Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ภายใต้แนวคิด “ทางหลวงชนบท เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ”

เกี่ยวกับ artanddesign


กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ภายใต้แนวคิด "ทางหลวงชนบท เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

ผลงาน

 1. รูปแบบของตราสัญลักษณ์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องออกแบบโดยไม่ลอกเลียน ดัดแปลง ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานหรือเครื่องหมายทางการค้าของบุคคลอื่นๆ หรือของบุคคลที่ 3 เป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน และไม่เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลหรือผ่านการประกวดมาแล้ว หากผลงานที่ได้รับรางวัลถูกตรวจสอบพบในภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืน
 2. เขียนใบสมัครตามแบบฟอร์มกำหนด
 3. กรณีผลงานที่ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์สามารถใช้โปรแกรมใดก็ได้ ไม่จำกัดเทคนิค แต่ต้องมีความละเอียดตั้งแต่ 300 dpi ขึ้นไป (ไฟล์นามสกุล .ai (Adobe Illustrator) หรือ.jpg และระบุ code ที่เลือกใช้ในmode CMYK / RGB) นำเสนอผลงานบนกระดาษ ขนาด A4 สีขาวแนวตั้งเท่านั้น
 4. กรณีผลงานที่ออกแบบด้วยมือ นำเสนอผลงานบนกระดาษ ขนาด A4 สีขาวแนวตั้งเท่านั้น
 5. ผลงานจะต้องสามารถนำไปออกแบบและปรากฏบนสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆได้ ซึ่งการส่งครั้งนี้ต้องส่ง 2 ชิ้นงานบังคับบนเสื้อและบนหัวกระดาษ Info graphic และอีกหนึ่งชิ้นงานที่ต้องแสดงความโดดเด่น โดยสรุปส่ง 4 แผ่นชิ้นงาน ดังนี้

  • ตราสัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบทพร้อมคำอธิบายแนวคิด
  • ตราสัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบทบนเสื้อ
  • ตราสัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบทบนหัวกระดาษ   Info graphic
  • ตราสัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบทบนสื่อใดๆ ที่ต้องการแสดงความโดดเด่น       
 6. ผลงานต้องมีสีประจำกรมทางหลวงชนบท เป็นสีบังคับ 2 สี คือ สีเหลือง และสีฟ้า หากใช้สีอื่นประกอบต้องให้ความหมายของสีอื่นที่นำมาใช้ประกอบด้วย
 7. ตัวอักษรต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

การส่งผลงาน
กรมทางหลวงชนบทจะเริ่มรับผลงานตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไป ดังนี้

 1. กรณีส่งผลงานด้วยตนเอง ส่งผลงานได้ที่
  กรมทางหลวงชนบท
  เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
  เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
  (กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่)
  ภายในกำหนดถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561
 2. กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ ส่งผลงานได้ที่
  กรมทางหลวงชนบท
  เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
  เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
  (กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่)
  ตามที่กรมทางหลวงชนบทได้ลงรับภายในกำหนดถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

เกณฑ์การตัดสิน

 1. รอบคัดกรอง
  จะพิจารณาจากความถูกต้องและความครบถ้วนผลงานภายใต้แนวคิด ทางหลวงชนบท เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ
 2. รอบให้คะแนน คณะกรรมการฯ
  กำหนดองค์ประกอบ 4 หัวข้อดังนี้

  • ความหมาย เข้าใจง่าย ภายใต้แนวคิด ทางหลวงชนบท เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ น้ำหนัก 30 คะแนน
  •  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของงานและจดจำง่าย น้ำหนัก 30 คะแนน
  • การนำไปประยุกต์ใช้  น้ำหนัก 20 คะแนน
  • ภาพลักษณ์ความเป็นสากล น้ำหนัก 20 คะแนน
 3. รอบตัดสิน คณะกรรมการฯ
  จะพิจารณาจากภาพที่ได้คะแนนสูงสุด 10 ลำดับต้น (ซึ่งอาจจะมีมากกว่า 10 ผลงานเนื่องจากคะแนนเท่ากัน) โดยกรมทางหลวงชนบทจะโทรแจ้งเจ้าของผลงานให้นำผลงานที่เป็นไฟล์ต้นฉบับมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi มานำเสนอในวันที่  31 สิงหาคม  2561 เพื่อคณะกรรมการจะได้เรียงลำดับตัดสินนำเสนอกรมทางหลวงชนบทต่อไป   

เงื่อนไขประกอบ

 1. แบบตราสัญลักษณ์ที่ชนะการประกวดทุกชิ้นกรมทางหลวงชนบทสงวนสิทธิ์ในการส่งคืน และถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมทางหลวงชนบททั้งหมด
 2. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดประกวดตามคำสั่งแต่งตั้งจะส่งผลงานเข้าประกวดไม่ได้ หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 3. พิธีมอบรางวัลจะดำเนินการในวันสถาปนากรมทางหลวงชนบท วันที่ 9 ตุลาคม 2561

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชยลำดับที่ 1 ประกาศเกียรติคุณจากกรมทางหลวงชนบทพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
 • รางวัลชมเชยลำดับที่ 1 ประกาศเกียรติคุณจากกรมทางหลวงชนบทพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
โทร. 02-551-5188,5190 โทร.

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กรมทางหลวงชนบท

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14031

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017