Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย

เกี่ยวกับ artanddesign


กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนไทยอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย ภายใต้โครงการการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (2nd National Youth Design Competition) ชิงรางวัลมูลค่ารวม 270,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ใช้ความรู้ความสามารถในการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอสู่สาธารณะ และมีส่วนร่วมในการเป็นประธานอาเซียนของไทย
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา วงการวิชาการ วงการวิชาชีพ และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวงการศิลปะและการออกแบบ

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนไทยอายุไม่เกิน 25 ปี (ผู้ที่เกิดไม่เกินวันที่ 15 สิงหาคม 2536) โดยสมัครเป็นแบบเดี่ยว หรือแบบทีมก็ได้

กระบวนการการประกวด

 1. รอบคัดเลือก ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 โดยคณะกรรมการ จะคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพจำนวน 10 ผลงาน เพื่อเข้าสู่การพิจารณาในรอบรองชนะเลิศต่อไป
 2. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผลงานสู่รอบรองชนะเลิศในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
 3. รอบรองชนะเลิศ ผู้ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกส่งผลงานที่ปรับแก้ไขแล้ว ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561 โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพจำนวน 5 ผลงาน เพื่อเข้าสู่การพิจารณาในรอบชิงชนะเลิศต่อไป
 4. รอบชิงชนะเลิศ กระทรวงการต่างประเทศ นำเสนอผลงานที่ได้รับการคัดเลือก 5 ผลงาน ต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนฯ พิจารณาคัดเลือกผลงานที่สมควรใช้เป็นตราสัญลักษณ์การของเป็นประธานอาเซียนของไทย
 5. กระทรวงการต่างประเทศแจ้งให้ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทราบและปรับปรุงตราสัญลักษณ์ตามข้อคิดเห็นของประธานคณะกรรมการระดับชาติฯ
 6. ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศส่งมอบตราสัญลักษณ์การเป็นประธานอาเซียนที่ปรับปรุงแล้วให้กระทรวงการต่างประเทศ

โจทย์การประกวด

 1. ให้ผู้เข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ภายใต้แนวคิด “Partnership for Sustainability” โดยการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 มุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน ในฐานะที่อาเซียนเป็นเสาสำคัญเสาหนึ่ง (cornerstone) ของนโยบายการต่างประเทศของไทย โดยกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อ “ขับเคลื่อนอาเซียนให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน สร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน การส่งเสริมความเชื่อมโยง และการมองไป สู่อนาคต” ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญที่ไทยจะผลักดันใน ๓ เสาหลักของประชาคม ได้แก่

  • ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ส่งเสริมการบริหารจัดการชายแดนให้เป็นระบบ เพื่อสร้างเกราะป้องกันภูมิภาคจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ การรักษาแกนกลางของอาเซียนในโครงสร้างสถาปัตยกรรมของภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ภายใต้สถานการณ์ในภูมิภาคและโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เน้นการผลักดันให้การรวมตัวทางเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียนเป็นไปอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานที่ประเทศสมาชิกได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยคำนึงถึงทิศทางการค้าในอนาคต
  • ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เน้นการส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างกันของคนในประชาคม ผลักดันให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี และส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์
 2. ให้ผู้เข้าประกวดส่งผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ เป็นตราสัญลักษณ์แบบ Combinationmark ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้

  • ภาพสัญลักษณ์ (Symbol) ซึ่งมีตราสัญลักษณ์อาเซียน (ASEAN) เป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบ
  • ตัวอักษรข้อความ “ASEAN Thailand 2019”
  • ตัวอักษรข้อความ “Partnership for Sustainability”

การส่งผลงานรอบคัดเลือก

 1. ให้ผู้เข้าประกวดส่งผลงานเป็นเพลทนำเสนอผลงานขนาด A3 (29.7×42 ซ.ม.) แนวตั้งเท่านั้น จำนวนไม่เกิน 2 เพลท ไม่ต้องติดการ์ด หรือหากต้องการติดให้เพลทมีความแข็งแรง ให้ติดเท่าขนาดเพลท ไม่ต้องมีขอบ เพื่อให้การจัดการพิจารณาตัดสินมีความสะดวกและเรียบร้อย
 2. การนำเสนอตราสัญลักษณ์ในเพลทนำเสนอ ให้มีรายละอียดดังนี้

  • ที่มาของความคิด (idea) โดยสังเขป เช่น การใช้ภาพสัญลักษณ์ การใช้สี การใช้รูปแบบตัวอักษร
  • ตราสัญลักษณ์แบบสีเดียว (One Color)
  • ตราสัญลักษณ์แบบสี (Full Color)
  • รูปแบบการนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในสื่อต่าง ๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการ ใช้งาน ดังนี้

   • ปากกา
   • นามบัตร กระดาษจดหมาย และซองจดหมาย
   • ของที่ระลึกต่าง ๆ เช่น เสื้อ หมวก ร่ม
 3. ส่งเพลทผลงานพร้อมใบสมัคร และสำเนาบัตรประชาชนด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่
  คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  อาคารศิลป์ พีระศรี 3 เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์)
 4. ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ ASEAN ใบสมัคร และสอบถามข้อมูลได้ที่ Facebook Page: NYD

เกณฑ์การตัดสิน

 • สะท้อนแนวคิดหลักของการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562
 • สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่มีความร่วมสมัยแบบสากล
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความสวยงามตามหลักการออกแบบ
 • มีความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน

รางวัลจากกระทรวงการต่างประเทศ

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

เงื่อนไขการประกวด

 1. ผู้เข้าประกวดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้นในทุกรอบของการประกวด
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เป็นผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 4. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ สามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ไขผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงได้
 5. ห้ามมิให้ผู้เข้าประกวดเผยแพร่ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกในทุกรอบการของการประกวดต่อสาธารณะ ก่อนได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการประกวด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด

ติดต่อสอบถาม
Facebook : NYD

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Arwin Intrungsi

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14025

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017