Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ “Clip keep the sea : กู้ทะเลสวยด้วยคลิป”

เกี่ยวกับ artanddesign


กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ "Clip keep the sea : กู้ทะเลสวยด้วยคลิป"ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๑๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
 • เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของกลุ่มเป้าหมาย
 • เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายมีจิตสำนึก สร้างความตระหนักให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และมาตรการที่ทางราชการกำหนด

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • ประเภทเยาวชน/นิสิตและนักศึกษา อายุไม่เกิน ๒๕ ปี ไม่จำกัดเพศและการศึกษา
 • ประเภทประชาชน ไม่จำกัดอายุ เพศและการศึกษา

กติกาการประกวด

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ และส่งผลงานได้ ไม่เกินคนละ ๒ คลิปวีดิโอ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับ

  • การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง ภายใต้ Theme “กู้ทะเลสวยด้วยคลิป” โดยต้องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ “พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม” รวมอยู่ด้วย
  • การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทะเลของประเทศไทย
  • ต้องมีเนื้อหาที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดี
  • ผลงานต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดแต่ละเรื่องต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑ นาที ๓๐ วินาที และมีความยาวไม่เกิน ๒ นาที เท่านั้น โดยไม่จำกัดแนวคิดและรูปแบบการนำเสนอ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดแต่ละเรื่องต้องมีความละเอียดอย่างตำ HD (๑๒๘๐ X ๗๒๐) เป็นไฟล์ประเภท .MP๔ เท่านั้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่และยังไม่เคยส่งเข้าประกวด และไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน

ขั้นตอนการประกวด

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ถึง ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
 • ประกาศรายชื่อผลงานคลิปวีดิโอสั้นที่ชนะเลิศและรางวัลชมเชย จํานวน ๘ คลิป (ประเภทเยาวชน จำนวน ๔ คลิป และประเภทประชาชน จำนวน ๔ คลิป) ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ www.prd.go.th

การส่งผลงานคลิปวีดิโอ

 • ส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน บัตรนักเรียน นักศึกษา สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ส่งที่
  กลุ่มบูรณาการแผนประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
  ชั้น 5 กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ ๙ ซอยอารีย์สัมพันธ์
  ถนนพระราม 5 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
  ทั้งนี้ ต้องคัดลอกผลงานลงแผ่น DVD เป็นไฟล์ประเภท .MP๔ เท่านั้น
  ส่งภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ (ถือวันประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ)
  วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดคลิปวีดิโอ”
 • ส่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้นําคลิปของผู้เข้าประกวดไปไว้ที่ google drive ของตัวเองแล้ว ทําการแชร์ พร้อมทั้งส่ง URL ของคลิปที่ทำการแชร์แล้วส่งไปยัง E-Mail : clipskeepthesea@gmail.com และจะต้องส่งใบสมัครทาง E-Mail : clipskeepthesea@gmail.com โดยนับวันที่ส่งอีเมล์ ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เท่านั้น

รางวัลการประกวด

 • รางวัลประเภทเยาวชน/นิสิตและนักศึกษา อายุไม่เกิน ๒๕ ปี

  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย – ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลประเภทประชาชน

  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย – ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จํานวน ๕,๐๐๐ บาท

ติดต่อสอบถาม

 • สํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
 • โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๐๔, ๑๖๐๗
 • โทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๗๐ ๑๔๔๓

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Tanakorn Schlotmann

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13949

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017